Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов ДОКЛАД по Счетоводни концепции и стандарти на тема : Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 и Счетоводен стандарт (СС) 11- Договори за строителство Изготвили: Спец. Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия Свищов 2012 Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Изграждането на един актив или множество от активи (мост, сграда, язовир, тръбопровод, път, кораб или тунел) се уреждат с помощта на договорът за строителство. Той обхваща и формирането на

Категория на документа: Документи по Счетоводство
TEMA 37: OБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. Оборотната ведомост е обобщаваща таблица за проверка верността на данните от текущото счетоводно отчитане. В зависимост от степента на обобщеност на проверяваните данни се разграничават: оборотни ведомости за синтетичните сметки и оборотни ведомости за аналитичните сметки. Оборотната ведомост за синтетичните сметки е предназначена за проверка на данните от синтетичните сметки. Тя се съставя задължително в края на отчетния период, като в зависимо

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 1.Особености на селскостопанската дейност и влиянието им върху отчитането на разходите и калкулирането на себестойността на продукцията Селскостопанска е дейността, чрез която се управляват биологичните активи и тяхната биологична трансформация в селскостопанска продукция, с цел те да бъдат продадени, преработени или използвани в нея. Голяма част от особеностите на селскостопанската дейност са свързани с технологията на производствен

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 ЦБА възниква в Унгария като бизнес модел на обединение на независими търговци. Основен двигател за развитие на модела е навлизането на международни търговски вериги в Унгария и нарастващия натиск върху местните търговци на дребно. Обединението се реализира чрез създаване на дружество, в което акционери или съдружници са действащи големи търговци на едро и дребно. Те създават национална платформа за маркетинг, съвместно договаряне, развитие на продукти "собствена марка", логистика, доставки към

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОСТВОТО Това е метод за установяване на евентуални несответствия между счет.данни и фактическите наличности с цел установяване на констатираните разлики и осигуряване на пълнота и достоверност на информация. По-важните особености са следните: - използват се натуралните и парични стойностни изменения - съпоставят се наличностите установени с броене, мерене, теглене и техните стойности с данните за създадената информаця - резултатите от инвентар

Яндекс.Метрика
92 92 100 100