Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 ДОКЛАД на тема: Лизингови сделки Изготвил: Галя Божидарова Георгиева XIа клас Съдържание: 1. Историческо развитие на лизинга 2. Същност на лизинга 3. Видове лизинг 4. Предимства и недостатъци на лизинга 5. Счетоводно отчитане на лизинга 6. Заключение 1. Историческо развитие на лизинга Лизингът (от английски lease, leasing) се появява за първи път в американската практика още в края на 19-ти век. През 60-те години лизингър навлиза в Европа, като първото европейско лизингово законодателство е фр

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Борислава Михаилова Манчева 24 група ,ф.№ 67 ИС Всички счетоводни статии,написани от всички лекции . Отчитане на собствения капитал 1.1. Пасивна счетоводна сметка ,аналитично отчитане , към която следва да се организира по конкретно лице записани дялови акции .Сметка 101 изискващ регистрация капитал сметката се ползва от капиталови дружества ( ООД ,АД,КДА). 1.2. Сметка 102 - основен капитал неизискващ регистрация .Тя се ползва от ЕТ,СД,земеделски кооперации и други лица , за които регистрацията

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов ДОКЛАД по Счетоводни концепции и стандарти на тема : Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 и Счетоводен стандарт (СС) 11- Договори за строителство Изготвили: Спец. Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия Свищов 2012 Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Изграждането на един актив или множество от активи (мост, сграда, язовир, тръбопровод, път, кораб или тунел) се уреждат с помощта на договорът за строителство. Той обхваща и формирането на

Категория на документа: Документи по Счетоводство
TEMA 37: OБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. Оборотната ведомост е обобщаваща таблица за проверка верността на данните от текущото счетоводно отчитане. В зависимост от степента на обобщеност на проверяваните данни се разграничават: оборотни ведомости за синтетичните сметки и оборотни ведомости за аналитичните сметки. Оборотната ведомост за синтетичните сметки е предназначена за проверка на данните от синтетичните сметки. Тя се съставя задължително в края на отчетния период, като в зависимо

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 1.Особености на селскостопанската дейност и влиянието им върху отчитането на разходите и калкулирането на себестойността на продукцията Селскостопанска е дейността, чрез която се управляват биологичните активи и тяхната биологична трансформация в селскостопанска продукция, с цел те да бъдат продадени, преработени или използвани в нея. Голяма част от особеностите на селскостопанската дейност са свързани с технологията на производствен

Яндекс.Метрика
92 92 100 100