Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Катедра: Финанси Курсова работа по Банково счетоводство Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговските банки Изготвил: Десислава Димитрова, 23гр. Ф.№ 3391 Проверил: Ас. Ивайло Маноилов Варна, 2013 г. Съдържание 1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане. 2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки. 2.1 Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД. 2.2 Хоризонтална структура на раз

Категория на документа: Документи по Счетоводство
СЧЕТОВОДСТВО ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Определени имущество - съвкупността от стопански средства (активите) и техните източници (пасивите), който се променят под въздействието на извършените стопански операции. Активите се характеризират по своя конкретен състав и функционална роля, а пасиви по своя произход и целево предназначени. СПЕЦИФИКА НА СЧЕТОВОДСТВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ. - Всеобхватна отчетност(всичко във фирмата трябва да бъде отразено счетоводно); - Задължително се използва стойностния изм

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Проверка на касовата наличност Контролната дейност върху касата е широкообхватен процес. Извършва се от вътрешни и външни контролни органи. Тя има за цел да установи фактическото наличие на парични средства, ЦК, и разходо-оправдателни документи в касата. Извършва се на два етапа. Първия е свързан с предварителна подготовка и извършването на процедури, а втория е свързан с установяване на резултат от проверката на касата. Задължение на контролния орган е да се лигитимира. Следва запечатване на к

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 ДОКЛАД на тема: Лизингови сделки Изготвил: Галя Божидарова Георгиева XIа клас Съдържание: 1. Историческо развитие на лизинга 2. Същност на лизинга 3. Видове лизинг 4. Предимства и недостатъци на лизинга 5. Счетоводно отчитане на лизинга 6. Заключение 1. Историческо развитие на лизинга Лизингът (от английски lease, leasing) се появява за първи път в американската практика още в края на 19-ти век. През 60-те години лизингър навлиза в Европа, като първото европейско лизингово законодателство е фр

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Борислава Михаилова Манчева 24 група ,ф.№ 67 ИС Всички счетоводни статии,написани от всички лекции . Отчитане на собствения капитал 1.1. Пасивна счетоводна сметка ,аналитично отчитане , към която следва да се организира по конкретно лице записани дялови акции .Сметка 101 изискващ регистрация капитал сметката се ползва от капиталови дружества ( ООД ,АД,КДА). 1.2. Сметка 102 - основен капитал неизискващ регистрация .Тя се ползва от ЕТ,СД,земеделски кооперации и други лица , за които регистрацията

Яндекс.Метрика
92 92 100 100