Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ___________________________________________________________________________ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" Курсова работа по дисциплината Банково счетоводство На тема: Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване Изготвили: Проверил: Варна 2012 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение стр.3. 2. МСС 3-Провизии, условни активи и условни пасиви. Характеристика стр.3. 3. Условен актив. стр.3. 3.1 Оповестяване стр.5. 4. Условен пасив. стр.5. 4.1 Оповестяване стр.6. 5. Усло

Категория на документа: Документи по Счетоводство
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ" Разработил: Светла Йорданова Стоянова Научен ръководител:............ фак. № 968163 /доц. к.ик. Начева / Специалност: "Счетоводство и контрол" София 2001г. "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМ

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Катедра: Финанси Курсова работа по Банково счетоводство Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговските банки Изготвил: Десислава Димитрова, 23гр. Ф.№ 3391 Проверил: Ас. Ивайло Маноилов Варна, 2013 г. Съдържание 1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане. 2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки. 2.1 Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД. 2.2 Хоризонтална структура на раз

Категория на документа: Документи по Счетоводство
СЧЕТОВОДСТВО ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Определени имущество - съвкупността от стопански средства (активите) и техните източници (пасивите), който се променят под въздействието на извършените стопански операции. Активите се характеризират по своя конкретен състав и функционална роля, а пасиви по своя произход и целево предназначени. СПЕЦИФИКА НА СЧЕТОВОДСТВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ. - Всеобхватна отчетност(всичко във фирмата трябва да бъде отразено счетоводно); - Задължително се използва стойностния изм

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Проверка на касовата наличност Контролната дейност върху касата е широкообхватен процес. Извършва се от вътрешни и външни контролни органи. Тя има за цел да установи фактическото наличие на парични средства, ЦК, и разходо-оправдателни документи в касата. Извършва се на два етапа. Първия е свързан с предварителна подготовка и извършването на процедури, а втория е свързан с установяване на резултат от проверката на касата. Задължение на контролния орган е да се лигитимира. Следва запечатване на к

Яндекс.Метрика
92 92 100 100