Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
ТЕМА 1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА Учебната тема “Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието” запознава със същността на капитала като счетоводно понятие и категория, видовете капитал и начина на тяхното счетоводно отчитане. След запознаване с учебното съдържание ще можете да: • различавате капитала като обект на счетоводно отчитане; • осчетоводявате стопанските операции, свързани с формирането на основния капитал и негово изменение; •

Категория на документа: Документи по Счетоводство
КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи. Били са приятели. Пачиоли не е създал счетоводството, той просто първо го е публикувал. Тема 1: Отчитане на капитала на дружеството Капиталът на всяко едно предприятие се класифицира в зависимост от източниците на неговото формир

Категория на документа: Документи по Счетоводство
1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА 1 Характеристика класификация и оценка на ДМА ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието да очаква да получи и

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Отчитане на капиталите 1. Характеристика на капиталите Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти това понятие се определя като „паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи ”. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпорежда

Яндекс.Метрика
92 92 100 100