Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА 1 Характеристика класификация и оценка на ДМА ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието да очаква да получи и

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Отчитане на капиталите 1. Характеристика на капиталите Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти това понятие се определя като „паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи ”. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпорежда

Яндекс.Метрика
92 92 100 100