Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Периодизация в развитието на счетоводството Счетоводството като практическа дейност възниква на определен етап от развитието на обществото с цел задоволяване на конкретни, практически потребности. Стоковата размяна, постоянното движение на стоките и непрекъснато разширяващата се стопанска дейност налагат появата на счетоводството като информационна и контролна система. Съвсем не е случаен факта, че първите книги по счетоводство са написани именно за счетоводството на търговските предприятия. Т

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА I Банковата ликвидност в светлината на Теоретичното знание 1.1.Исторически предпоставки за утвърждаване на ликвидността като финансов показател. Подразбира се , че още в най-ранните години от съществуването на човека е доминирал стремежът към притежаване на потребителни стойности с полезност, чиято разменна стойност да удовлетвори определени нужди. Целяло се е собствеността да е с качеството за бърза трансформация в необходима към даден момент потребителна стойн

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Отчитане на паричните средства Обща характеристика Паричните средства са наличните в касата на предприятието и по банковите сметки натрупани авоари,наречени още парични еквиваленти.За нуждите на счетоводството значение има организацията на тяхното отчитане във всяко предприятие, в т.ч. с неговата производствена и организационна структура и от неговите взаимоотношения с търговските банки. Паричните средства се подразделят на парични средства в национална валута (в левове), парични средства във в

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика Регионален балкански център гр. ВАРНА По дисциплина: Счетоводен отчет ТЕМА: Счетоводен баланс. Счетоводни сметки СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит Ноември 2005 СЪДЪРЖАНИЕ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС...............................................................................3 І. Обща характеристика ................................................................................3 ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс

Категория на документа: Документи по Счетоводство
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа Счетоводна политика на предприятие Изготвил: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Оценка: Фак.№:xxxxx , група:xxxx Проверил: София,2014 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА "Клевър" ЕООД СЪДЪРЖАНИЕ I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети 1. База за изготвяне на финансовия отчет Предприятието изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Е

Яндекс.Метрика
92 92 100 100