Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
Отчитане на паричните средства Обща характеристика Паричните средства са наличните в касата на предприятието и по банковите сметки натрупани авоари,наречени още парични еквиваленти.За нуждите на счетоводството значение има организацията на тяхното отчитане във всяко предприятие, в т.ч. с неговата производствена и организационна структура и от неговите взаимоотношения с търговските банки. Паричните средства се подразделят на парични средства в национална валута (в левове), парични средства във в

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика Регионален балкански център гр. ВАРНА По дисциплина: Счетоводен отчет ТЕМА: Счетоводен баланс. Счетоводни сметки СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит Ноември 2005 СЪДЪРЖАНИЕ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС...............................................................................3 І. Обща характеристика ................................................................................3 ІІ. Структура и съдържание на счетоводния баланс

Категория на документа: Документи по Счетоводство
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Курсова работа Счетоводна политика на предприятие Изготвил: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Оценка: Фак.№:xxxxx , група:xxxx Проверил: София,2014 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА "Клевър" ЕООД СЪДЪРЖАНИЕ I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети 1. База за изготвяне на финансовия отчет Предприятието изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Е

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ТЕМА 1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА Учебната тема “Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието” запознава със същността на капитала като счетоводно понятие и категория, видовете капитал и начина на тяхното счетоводно отчитане. След запознаване с учебното съдържание ще можете да: • различавате капитала като обект на счетоводно отчитане; • осчетоводявате стопанските операции, свързани с формирането на основния капитал и негово изменение; •

Категория на документа: Документи по Счетоводство
КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи. Били са приятели. Пачиоли не е създал счетоводството, той просто първо го е публикувал. Тема 1: Отчитане на капитала на дружеството Капиталът на всяко едно предприятие се класифицира в зависимост от източниците на неговото формир

Яндекс.Метрика
92 92 100 100