Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ Факултет "Стопанска отчетност" Специалност "Счетоводство и контрол" Д О К Л А Д по История на счетоводството на тема "Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX век" Изготвили: Александрина Маркова, 24 група Петя Николаева, 24 група Александър Петров, 24 група Свищов 2013г. "Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ..." на Едмонд Дьогранж "Без страх от грешка може да се твърди, че счетоводството е много старо, почти тол

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 1. Избор на номинална стойност и подходи за нейното определяне Понятието " номинална стойност " отразява връзката между акцията като дял и документ за материализирано членство в дружеството и онзи законов размер на капитала , с който дружеството получава търговска регистрация и до размера на който отговаря пред искове на трети лица. Считаме, че номиналната стойност се използва само като един удобен начин за разделяне на единния акционерен капитал на еднородни части и за определяне имуществения

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Съдържание УВОД Обект на настоящата курсова работа са практическите аспекти по отчитането на материалните запаси в бюджетните предприятия. За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси. Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския оборот. Г

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Нормативна база на счетоводството 1. Закон за счетоводството - ограничен е по охват и често препраща към СС 2. Счетоводни стандарти - Междунаредни Старнадрти за Финансови отчети - Всички предприятия в страната прилагат МСС с изключение на малките и средни предприятия. Те могат да прилагат и НСС и за тях не са задължителни МСС. 3. НСФОМСП - малките и средните предприятия избират между НСС и МСС. Но веднъж приложили МСС нямат право да се откажат от тях. 4. СС - Национални за Бюджетните предприят

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Анализ на сметка "печалби и загуби от текущата година"123. В предприятието през годината се формира финансов резултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност - печалба или загуба. Когато финансовият резултат е положителен , тя се осчетоводява със следната статия Д 701 (приходи от продажба на продукция ) и К 123 . Когато финансовият резултат е отрицателен Д 123 К 701 . В предприятието осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образуват в крайна сметка съотв

Яндекс.Метрика
92 92 100 100