Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Съдържание УВОД Обект на настоящата курсова работа са практическите аспекти по отчитането на материалните запаси в бюджетните предприятия. За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси. Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския оборот. Г

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Нормативна база на счетоводството 1. Закон за счетоводството - ограничен е по охват и често препраща към СС 2. Счетоводни стандарти - Междунаредни Старнадрти за Финансови отчети - Всички предприятия в страната прилагат МСС с изключение на малките и средни предприятия. Те могат да прилагат и НСС и за тях не са задължителни МСС. 3. НСФОМСП - малките и средните предприятия избират между НСС и МСС. Но веднъж приложили МСС нямат право да се откажат от тях. 4. СС - Национални за Бюджетните предприят

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Анализ на сметка "печалби и загуби от текущата година"123. В предприятието през годината се формира финансов резултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност - печалба или загуба. Когато финансовият резултат е положителен , тя се осчетоводява със следната статия Д 701 (приходи от продажба на продукция ) и К 123 . Когато финансовият резултат е отрицателен Д 123 К 701 . В предприятието осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образуват в крайна сметка съотв

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ___________________________________________________________________________ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" Курсова работа по дисциплината Банково счетоводство На тема: Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване Изготвили: Проверил: Варна 2012 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение стр.3. 2. МСС 3-Провизии, условни активи и условни пасиви. Характеристика стр.3. 3. Условен актив. стр.3. 3.1 Оповестяване стр.5. 4. Условен пасив. стр.5. 4.1 Оповестяване стр.6. 5. Усло

Категория на документа: Документи по Счетоводство
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -гр. София ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ" Разработил: Светла Йорданова Стоянова Научен ръководител:............ фак. № 968163 /доц. к.ик. Начева / Специалност: "Счетоводство и контрол" София 2001г. "АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА СЪВРЕМЕНИЯ ЕТАП. MЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНО - ИНФОРМ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100