Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Център Магистърско Обучение Финансово-счетоводен факултет Катедра Счетоводна отчетност К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината "Управленско Счетоводство" Тема: Калкулиране на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване Изготвил: Екатерина Генова Проверил: доц. д-р Анита Атанасова Специалност Счетоводство и Контрол - СНУ Курс 5, група 03, ф № 117114 Варна 2012 По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на Ко

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Икономически университет Варна Факултет Управление Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕМА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ZARA Investment (Holding) Co. Ltd." "Zara Investment Holding" е публично акционерно дружество. Вдъхновена от потенциала за растеж на туристическата индустрия на Йордания, "ZARA" е създадена на 10 май 1994 г. от група независими инвеститори, банки и инвестиционни компании с една ясна цел - да предостави на туристите мрежа от луксозни хотели

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Теоритичен въпрос 14.2.2 Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности За отчитане на разходите по видове дейности , в Националния сметкоплан са предвидени следните счетоводни сметки: - 1 - ,,Разходи за основната дейност"(611) - за основна дейност се счита дейността , която определя функционалното предназначение на дадено предприятие (промишлена , селскостопанска , търговска и др.) - 2 - ,,Разходи за спомагателната дейност"(612) - спомагателната дейност е предназначена да обслужва основна

Категория на документа: Документи по Счетоводство
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ Факултет "Стопанска отчетност" Специалност "Счетоводство и контрол" Д О К Л А Д по История на счетоводството на тема "Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX век" Изготвили: Александрина Маркова, 24 група Петя Николаева, 24 група Александър Петров, 24 група Свищов 2013г. "Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ..." на Едмонд Дьогранж "Без страх от грешка може да се твърди, че счетоводството е много старо, почти тол

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 1. Избор на номинална стойност и подходи за нейното определяне Понятието " номинална стойност " отразява връзката между акцията като дял и документ за материализирано членство в дружеството и онзи законов размер на капитала , с който дружеството получава търговска регистрация и до размера на който отговаря пред искове на трети лица. Считаме, че номиналната стойност се използва само като един удобен начин за разделяне на единния акционерен капитал на еднородни части и за определяне имуществения

Яндекс.Метрика
92 92 100 100