Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЦДО - ХАСКОВО КУРСОВА РАБОТА по дисциплината "СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" на тема Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Фак. № Доц. д-р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН Хасково, 2013 г. I. УВОД Съгласно общите разпоредби на Националните Счетоводни Стандарти и на Международните Стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия активът е дефиниран като "ресурс, контролиран от предприятието в резул

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Икономически университет - Варна Финансово-счетоводен факултет НАУЧЕН ДОКЛАД НА ТЕМА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕРА НА ЦСМП ГРАД ЯМБОЛ Разработил: Научен ръководител : Анна Мардик Доникян Доц. д-р Надя Костова Спец.СК гр.04 Ф.№9615 Варна 2011 Съдържание: Увод..........................................................................................................3 Първа глава:Здравната система и обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия 1.1 Здравна реф

Категория на документа: Документи по Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Център Магистърско Обучение Финансово-счетоводен факултет Катедра Счетоводна отчетност К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината "Управленско Счетоводство" Тема: Калкулиране на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване Изготвил: Екатерина Генова Проверил: доц. д-р Анита Атанасова Специалност Счетоводство и Контрол - СНУ Курс 5, група 03, ф № 117114 Варна 2012 По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на Ко

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Икономически университет Варна Факултет Управление Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕМА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ZARA Investment (Holding) Co. Ltd." "Zara Investment Holding" е публично акционерно дружество. Вдъхновена от потенциала за растеж на туристическата индустрия на Йордания, "ZARA" е създадена на 10 май 1994 г. от група независими инвеститори, банки и инвестиционни компании с една ясна цел - да предостави на туристите мрежа от луксозни хотели

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Теоритичен въпрос 14.2.2 Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности За отчитане на разходите по видове дейности , в Националния сметкоплан са предвидени следните счетоводни сметки: - 1 - ,,Разходи за основната дейност"(611) - за основна дейност се счита дейността , която определя функционалното предназначение на дадено предприятие (промишлена , селскостопанска , търговска и др.) - 2 - ,,Разходи за спомагателната дейност"(612) - спомагателната дейност е предназначена да обслужва основна

Яндекс.Метрика
92 92 100 100