Категория "Счетоводство"


Категория на документа: Документи по Счетоводство
 по Управленско счетоводство тема: Системи и подходи на калкулиране Разработил: Проверил: Бедрие Осман ас. Галин Марков редовно обучение 4 група фак.№ 2145 Система за калкулиране по фактически разходи и модел за съизмерване на приходите и разходите при калкулиране на база производствен цикъл задача 11 Във връзка с производството на продукт Х през месец юни са отчетени следните фактически разходи: Показатели Обем производство (в единици) 3 000 Основни материали (лв.) 24 000 Отработени човекочасо

Категория на документа: Документи по Счетоводство
"ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА" "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ" ПРОБЛЕМИ НА ОТЧИТАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И НА КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА СПЕЦСЕМИНАР Изготвил УВОД В настоящите условия на финансовата и икономическа криза от ключово значение за успешната реализация на продукцията и услугите на всяко едно предприятие е постигането на конкурентоспособност на пазара. Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разх

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 Тема 4 Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА) (само от лекцията) Понятието актив, както и класификацията, организацията, отчитането и икономическото третиране на активите са обект на международни и национални нормативни актове и стандарти. В международните счетоводни стандарти активите са ресурс, контролиран от предприятието, придобит в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Безспорно от първостепенно зна

Категория на документа: Документи по Счетоводство
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЦДО - ХАСКОВО КУРСОВА РАБОТА по дисциплината "СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" на тема Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Фак. № Доц. д-р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН Хасково, 2013 г. I. УВОД Съгласно общите разпоредби на Националните Счетоводни Стандарти и на Международните Стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия активът е дефиниран като "ресурс, контролиран от предприятието в резул

Категория на документа: Документи по Счетоводство
Икономически университет - Варна Финансово-счетоводен факултет НАУЧЕН ДОКЛАД НА ТЕМА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕРА НА ЦСМП ГРАД ЯМБОЛ Разработил: Научен ръководител : Анна Мардик Доникян Доц. д-р Надя Костова Спец.СК гр.04 Ф.№9615 Варна 2011 Съдържание: Увод..........................................................................................................3 Първа глава:Здравната система и обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия 1.1 Здравна реф

Яндекс.Метрика
92 92 100 100