Видове счетоводни форми


Категория на документа: Счетоводство13.2 ВИДОВЕ СЧЕТОВОДНИ ФОРМИ

Най-разпространените и приложими счетоводни форми са следните:

Италианска счетоводна форма
През 1494 година Лука Пачиоли в своя труд "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и отношенията" дава за първи път подробно и систематизирано описание на тази форма, известна още като "едножурнална счетоводна форма". Тя съдържа 3 самостоятелни регистъра, а именно: мемориал (паметна книга); журнал (дневник за извършване на хронологически записвания) и главна книга (тетрадка). Мемориалът (паметната книга) се използва вместо първични счетоводни документи.В него намират израз протеклите стопански операции. Хронологическите записвания се отразяват в журнала (дневника), като се посочва на коя дата е извършена стопанската операция, нейния пореден номер, както и коя счетоводна сметка се дебитира и коя се кредитира със съответната сума. В края на деня се сборуват дебитните и кредитните обороти при записване на равенство между крайния им сбор. В главната книга се записва номера на стопанската операция и страницата на дневника.

Американска счетоводна форма
Тази форма е създадена от французина Едмонд Дегранж през 1795 година и бива разпространена първоначално във Франция. По-късно намира широко разпространение и приложение в Америка (от където идва и наименованието и - американска счетоводна форма). Тя спада към книжните счетоводни форми. След Америка тази счетоводна форма се разпространява в Европа, в това число и в България. При нея хронологическото и систематическото отчитане по счетоводните сметки се осъществява комбинирано в един регистър (книга) за синтетично отчитане (така нар. Дневник-Главна книга). Аналитичното счетоводно отчитане се извършва в Спомагателни книги. При американската счетоводна форма данните от контираните първични документи се нанасят в мемориални ордери. След това се описват в регистри и оттам се отразяват в Дневник-Главна книга.

Мемориалните ордери имат следния вид:


по ред
Съдържание на стопанската операция
Дебит
Кредит
Сума
1.
Закупени и доставени материали, изплатени от РСЛ /разплащателна с/ка в левове/
"Материали"
"РСЛ"
520,00
2.
Изплатено възнаграждение на персонала и т.н.
"ПЕРСОНАЛ"
"Каса в левове"
1800,00

Мемориален ордер №...

Схематично представен, редът на записванията при Американската счетоводна форма има следния вид:

Дневник- Главната книга може да се представи по следния начин: (приложение 1)

Основно предимство на американската счетоводна форма пред италианската, е нагледност и контрол при кореспонденцията на счетоводните сметки, както и ограничения брой регистри. Съществен неин едостатък е този, че американската счетоводна фома не може да се използва от предприятия, които имат голям брой синтетични сметки, тъй като се затруднява разпределението на счетоводната работа, както и внедряването на автоматизирана обработка на данните.

Мемориално-ордерна счетоводна форма

Характерно за тази счетоводна форма е, че тя е създадена в бившия Съветски съюз през 1928-1930 година. В нашата странасе разпространява от 1951 година. При нея са избегнати недостатъците на италианската и американската счетоводни форми.
При мемориално-ордерната счетоводна форма въз основа на данните от първичните счетоводни документи, се съставят съответните счетоводни статии върху т. нар. Мемориални ордери. Към всеки мемориален ордер се причагат съотвитните счетоводни документи. При еднородни по съдържание и повтарящи си стопански операции (касовите и др. подобни), могат да се оформят сборни ведомости. В сборните ведомости данните от протеклите стопански операции се систематизират по дебита или кредита на съответната счетоводна сметка в разрез по кореспондиращи счетоводни сметки.
Сумата от всеки мемориален ордер се записва в регистрационен дневник. По този начин мемориалния ордер получава пореден номер за месеца, т.е. извършва се хронологическо записване. Задължително изискване е, оборота за месеца в регистрационния дневник в общата си сума да бъде равен на сумата от дебитните и кредитните обороти в главната книга за същия месец. Главната книга служи за извършване на систематическите записвания. Внея в края на всеки месец дебитните и кредитните обороти за всяка синтетична счетоводна сметка се получават общо и в разрез по кореспондиращи сметки.
Въз основа на данните от главната книга се съставя месечната оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки, а след това и баланса на предприятието.

СХЕМА
На мемориално-ордерна счетоводна форма

Мемориално-ордерната счетоводна форма е ясна, достъпна и прегледна. Тя позволява разделение на счетоводния труд. Съществен неин недостатък е трудоемкостта на записванията в счетоводните регистри, тъй като това е свързано с много работа, а оттук и допускане на грешки. Тази счетоводна форма не позволява прилагането на съвременна техника, а е пригодна само за ръчна обработка на данните.

Журнално-ордерна счетоводна формаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове счетоводни форми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.