Видове оценки, използвани при изготвяне на финансовите отчети – оповестяване


Категория на документа: СчетоводствоДоходите от дивиденти се признават, когато се установи правото на Групите да получат съответния дивидент.

Лизинговите операции, в отчетите на Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк са уповестени по различен начин, тъй като във финансовият отчет на Райфайзенбанк е дадена информация за асоциираното дружество "Райфайзен Лизинг България". Лизинговата дейност на асоциираното дружество е свързана с отдаване на транспортни средства, индустриално оборудване, недвижими имоти и др., предимно по договори за финансов лизинг. Договорът за финансов лизинг е споразумение, по силата на което лизингодателят предоставя на лизингополучателя правото на ползване на определен актив за договорен срок срещу възнаграждение. Лизинговият договор се отчита като финансов, когато с договора лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всички съществени рискове и изгоди, свързани със собствеността на актива. Типичните показатели, които Дружеството разглежда, за да определи дали всички съществени рискове и изгоди са прехвърлени включват:

- настоящата стойност на минималните лизингови плащания в съпоставка със справедливата стойност на лизинговия актив в началото на лизинговия договор

- срока на лизинговия договор в съпоставка с икономическия живот на отдадения под наем актив

- дали лизингополучателят ще придобие правото на собственост върху лизингования актив в края на срока на договора за финансов лизинг.

Всички останали лизингови договори, които не прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, се класифицират като оперативен лизинг. Минималните лизингови плащания са тези плащания, които лизингополучателят ще направи, или може да бъде задължен да направи през срока на лизинговия договор. От гледна точка на Дружеството минималните лизингови плащания включват и остатъчната стойност на актива, гарантирана от трета, несвързана с Дружеството страна, при условие, че тази страна е финансово способна да изпълни ангажимента си по гаранцията или договора за обратно изкупуване. В минималните лизингови плащания Дружеството включва също така и цената на упражняване на евентуална опция, която лизингополучателят притежава за закупуване на актива, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена. Минималните лизингови плащания не включват суми по условни наеми, както и разходи за услуги и данъци, които се платени от Дружеството и впоследствие префактурирани на лизингополучателя. Прави се разграничение между начало на лизинговия договор и начало на срока на лизинговия договор. Начало на лизинговия договор е по-ранната от двете дати - на лизинговото споразумение или на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор. Към тази дата: лизинговият договор е класифициран като финансов или оперативен лизинг; в случай на финансов лизинг сумите, които трябва да бъдат признати в началото на срока на лизинговия договор, са определени. Начало на срока на лизинговия договор е датата, от която лизингополучателят може да упражни правото си на ползване на наетия актив. Това е и датата, на която Дружеството признава първоначално вземането по лизинга. Първоначално Дружеството признава вземане по финансов лизинг, равно на своята нетна инвестиция, която включва сегашната стойност на минималните лизингови плащания и всяка негарантирана остатъчна стойност за Дружеството. Сегашната стойност се изчислява чрез дисконтиране на дължимите минималните лизингови плащания с лихвен процент присъщ на лизинговия договор. Първоначалните преки разходи са включени в изчислението на вземането по финансов лизинг. През срока на лизинговия договор Дружеството начислява финансов доход (приход от лихви по финансов лизинг) върху нетната инвестиция. Получените лизингови плащания от Райфайзен Лизинг България и от Уникредит Булбанк се разглеждат като намаление на нетната инвестиция (погасяване на главница) и признаване на финансов доход по начин, който да осигури постоянна норма на възвръщаемост от нетната инвестиция, като впоследствие нетната инвестиция в договори за финансов лизинг, се представя нетно, след приспадане на индивидуалните и портфейлни провизии за несъбираемост. Също така има и обезценка на финансовия лизинг. В Уникредит Булбанк е посочено, че плащанията по договори за оперативен лизинг се признават в печалбата или загубата на линеен принцип за срока на договора. Отстъпките от лизингови плащания се признават като част от общия разход за оперативен лизинг, разсрочени за срока на договора. Минималните лизингови плащания по договори за финансов лизинг се разпределят и представят като финансов (лихвен) разход и намаление на задълженията по финансов лизинг.

Парите в каса и по сметка в Централната банка включват: банкнотите и монетите на каса и средствата на Банките по сметки в БНБ.В Райфайзенбанк се включват и вземания от банки с оригинален срок до 3 месеца. В Уникредит Булбанк те се отчетени в Отчета за финансовото състояние по амортизирана стойност, докато в консолидирания отчет на Райфайзенбанк не е посочена използваната оценка.

Финансови активи и пасиви държани за търгуване са тези инструменти, които и двете Групи придобиват с цел получаване на печалба вследствие на краткосрочните колебания в цената или дилърския марж (Уникредит Булбанк включва и инвестиции в ценни книжа и договори за деривативи, които не са определени като ефективни хеджиращи инструменти, както и пасиви от къси продажби на финансови инструменти). Финансовите активи и пасиви държани за търгуване се признават първоначално в отчета за финансовото състояние на Групите по цена на придобиване и последващо се преоценяват по справедлива стойност, като транзакционните разходи се отнасят директно в печалбата или загубата. Произтичащите от сделки и преоценки реализирани и нереализирани печалби и загуби се признават в отчета за всеобхватния доход като нетен резултат от търговия. Финансовите активи и пасиви не се рекласифицират след първоначалното им признаване. Когато Групите станат страна по договор за деривативен инструемнт, съответният дериватив се признава първоначално по справедлива стойност и се преоценява последващо спрямо действащите пазарни цени, котирани на активни финансови пазари. В случай, че не съществува информация за цена на даден деривативен инструмент, се прилагат подходящи оценъчни модели, като например сконтиране на бъдещи парични потоци. Деривативни инструменти с положителна справедлива стойност се признават в отчета за финансовото състояние на Групите като финансови активи, а тези, за които справедливата стойност е отрицателна, съответно като финансови пасиви.

Райфайзенбанк и Униредит Булбанк класифицират финансовите активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата когато:
активите или пасивите се управляват, оценяват и отчитат по справедлива стойност; отчитането по справедлива стойност елиминира или значително намалява счетоводни несъответствия, които биха възникнали при друга база на оценяване или финансовият актив или пасив съдържа внедрен дериватив, който значително изменя паричните потоци по оригиналната сделка.

Кредитите и авансите на банки и клиенти са финансови инструменти, при които Банките предоставят в заем средства на свои контрагенти, извън тези, които Банките сключват с намерение за извличане на краткосрочна печалба или препродажба в близко бъдеще. Кредитите и авансите се признават първоначално по тяхната справедлива стойност, увеличена с директните транзакционни разходи, а впоследствие се отчитат по амортизирана стойност изчислена след прилагане на метода на ефективния лихвен процент. Всички кредити се признават при усвояване на средствата.

Финансовите активи на разположение за продажба на Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк са недеривативни инвестиции, които първоначално са класифицирани като такива или не са класифицирани в никоя от останалите категории. Некотираните капиталови ценни книжа, при които справедливата стойност не може точно да бъде определена се отчитат по себестойност. Всички останали инвестиции на разположение за продажба се отчитат по справедлива стойност. Измененията в справедливата стойност на активите на разположение за продажба се отчитат директно в Отчета за всеобхватния доход до момента на продажбата на актива или неговата обезценка, в които случаи всички кумулативни печалби и загуби отчетени в Отчета за всеобхватния доход се признават в печалбата или загубата.

Инвестициите държани до падеж са недеривативни активи с постоянни или определяеми плащания и фиксиран падеж, които Банките имат намерението и способността да държат до падеж и които не са класифицирани при първоначално признаване като активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата или на разположение за продажба. Продажбата или рекласифицирането на повече от "незначителна част" от инвестициите държани до падеж в Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк, би довело до рекласифицирането на цялата категория инвестиции до падеж в категорията инвестиции на разположение за продажба. В Уникредит Булбанк ще доведе и до забрана в текущия и два следващи финансови периода, Банката да признава инструменти, като инвестиции държани до падеж. Това ограничително условие е за Уникредит Булбанк и не се отнася за продажбите или рекласификациите, когато:
- продажбата или рекласификацията е толкова близко до падежа на финансовия инструмент, че промяната в пазарните лихвени нива не би оказала съществено влияние върху неговата справедлива стойност;
- продажбата или рекласификацията е извършена след като Уникредит Булбанк практически е получила всички съществени плащания по главницата на инструмента;
- продажбата или рекласификацията е продиктувана от изолирано, неповтаряемо събитие, извън контрола на Банката, което не би могло разумно да бъде предвидено първоначално (напр. значително влошаване на финансовото състояние на емитентите).

Инвестициите държани до падеж в Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк се отчитат по амортизирана стойност, изчислена посредством прилагане на метода на
ефективния лихвен процент.

Депозитите, облигационните заеми и подчинените пасиви са основните източници на Групите за финансиране. Когато Групите продават финансов актив като същевременно се ангажират да го изкупят обратно на определена бъдеща дата и за определена цена, то този ангажимент се отчита като депозит, а финансовият актив не се отписва от отчета за финансовото състояние на Групите. Депозитите, облигационните заеми и подчинените пасиви се отчитат по амортизирана стойност.

Групите отписват финансов актив, когато договорните права върху паричните потоци от този актив падежират или когато Банковите групи са прехвърлили тези права чрез сделка, при която всички съществени рискове и изгоди произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко участие във вече прехвърлен финансов актив, което Групите запазват или създават, се отчита самостоятелно като отделен актив или пасив. Банките отписват финансов пасив, когато договорните задължения по него се погасят или бъдат отменени. Те извършват сделки, при които прехвърлят финансови активи, признати в техния Отчет за финансовото състояние, като запазват всички или по-голяма част от рисковете и изгодите свързани с тези активи. В случаите когато Групите са запазили всички или по-голяма част от рисковете и изгодите свързани с активите, последните не се отписват от Отчета за финансовото състояние (пример за такива сделки са например репо сделките - продажба с уговорка за обратно изкупуване). При сделки, при които Групите нито запазват, нито прехвърлят рисковете и изгодите, свързани с финансов актив, последният се отписва от Отчета за финансовото състояние тогава и само тогава, когато Групите са загубили контрол върху него. Правата и задълженията, които Банките запазват в тези случаи се отчитат отделно като актив или пасив. При сделки, при които Банките запазват контрол върху актива, неговото отчитане в Отчета за финансовото състояние продължава, но до размера определен от степента, до която Банките са запазили участието си в актива и носи риска от промяна в неговата стойност. В някои случаи запазват или поемат задължението да администрират вече прехвърлен финансов актив срещу насрещна престация такса. В тези случаи активът се отписва изцяло, ако отговаря на критериите за това, а Банките признават актив или пасив, свързан с поетия ангажимент за администриране, в зависимост от това дали договорената такса за администриране е по-голяма от поетия ангажимент (актив) или по-малка (пасив).

Финансовите активи и пасиви се компенсират и само нетната им стойност се отчита в Отчета за финансовото състояние, когато Банките имат законно или договорно право да компенсират признатите суми и възнамеряват да извършат уреждане на актива
и пасива на нетна основа.

Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк сключват сделки за продажба (покупка) на финансови инструменти по силата на споразумения за обратна покупка (продажба) на идентични инструменти на предварително определена бъдеща дата по фиксирана цена. Закупените инструменти, подлежащи на обратна продажба по силата на такива споразумения, не се признават в Отчета за финансовото състояние. Изплатените суми се отчитат в група "Кредити на банки или клиенти" - за Уникредит Булбанк и "Вземания от банки и други клиенти по репо сделки" - за Райфайзенбанк. Финансовите инструменти, продадени по споразумения за обратно изкупуване, продължават да се отчитат в Отчета за финансовото състояние и се оценяват съгласно счетоводната политика за този род инструменти. Получените суми от продажбата се отчитат в група с наименование "Депозити от банки или клиенти" - за Уникредит Булбанк и "Задължения към банки и други клиенти по репо сделки" - за Райфайзенбанк. Разликата в договорената стойност между продажбата и обратната покупка се признава текущо за срока на сделката и е включена в нетния лихвен доход за периода.

"Машините, съоръженията и оборудването" в Уникредит Булбанк и "Имоти, машини и съоръжения" в Райфайзенбанк са представени по историческа цена намалена с натрупаните амортизации или загуби от обезценка, ако има такава. Уникредит Булбанк е възприела политика на отчитане на инвестициите си в недвижимо имущество по преоценена стойност съгласно допустимия алтернативен подход в МСС 16 "Имоти, Машини и съоръжения". Недвижимите имоти са представени по справедлива стойност, периодично определяна от независим оценител. При извършване на преоценка начислената до този момент амортизация се елиминира срещу брутната отчетна стойност на актива. Когато отчетната стойност на активите се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се отразява директно в преоценъчен резерв като друг всеобхватен доход. Когато отчетната стойност на активите се намалява в резултат от преоценка, намалението се признава в друг всеобхватен доход до размера на отчетения в предходни периоди преоценъчен резерв, ако той е недостатъчен, разликата се признава директно в печалбата или загубата. През 2009 година, Уникредит Булбанк е възложила на независими оценители да оценят пазарната стойност на притежаваните от нея недвижими имоти, като за тези от тях, при които пазарната оценка се отличава значително от балансовата стойност на актива, е била призната преоценка във финансовите отчети.. Инвестиционните имоти са вложения в недвижимо имущество (земи и сгради), които Уникредит Булбанк притежава, за да реализира доходи от наеми или капиталови печалби (или и двете) и които не са класифицирани за продажба и не се очаква да се използват в стопанската и дейност. Тези имоти са вследствие на оптимизация на клоновата мрежа на Уникредит Булбанк или са придобити чрез възлагане по непогасени кредити и аванси. Инвестиционните имоти в Уникредит Булбанк се отчитат по себестойност, намалена с натрупаната амортизация. Печалбите или загубите при продажба на дълготрайни материални активи се определят като разлика между продажната цена и балансовата стойност на активите и се признават директно в печалбата или загубата.Във финансовия отчет на Райфайзенбанк е посочено, че покупката на софтуер, който е неразделна част от функционалността на дадения актив се капитализира като част от този актив.Също така е посочено,че всяка част от актив на имоти, машини и съоръжения с цена на придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на актива, се амортизира отделно. Части от някои позиции от имоти, машини, съоръжения, оборудване които се нуждаят от подмяна, се признават в балансовата стойност на актива, ако отговарят на критериите за признаване и тяхната стойност може да бъде надеждно определена

И двете банки начисляват Амортизацията на Дълготрайните материални активи и инвестиционни имоти на база линеен метод с цел пълното амортизиране на стойността на активите в продължение на очаквания срок за тяхното използване. Дълготрайните активи не се амортизират до момента докато те не са въведени в експлоатация или прехвърлени от "Активи в процес на изграждане" в съответната категория активи.
Разликата в амортизационните норми е само в Машини и съоражения където Уникредит Булбанк има амортизационна норма от 20 до 50 %, а Райфайзенбанк от 15 до 20 %. В Райфайзенбанк през 2009 година се е извършил анализ на използваните компютри и периферни устройства, в резултат на който се е установило, че полезният им живот би могъл да бъде удължен от 3,33 години на 5 години. В съответствие с това са променели и амортизационните норми.
Амортизацията на Нематериалните активи се начислява на базата на линеен метод за средния полезен живот на активите.Разликата е, че Уникредит Булбанк начислява 20 % амортизационна норма за Лицензи, докато Райфайзенбанк начислява 15 % .

Дълготрайни нематериални активи, придобити от Групите, се представят по цена на придобиване намалена с начислената амортизация и загуби от обезценка. Програмните продукти, придобити от Групите, се представят по цена на придобиване намалена с начислената амортизация и загуби от обезценка. Вътрешно създаден нематериален актив отговаря на критериите за признаване, ако Групите могат да идентифицират дали и кога е налице разграничим актив, който ще генерира очаквани бъдещи икономически ползи и да определят надеждно себестойността на актива. Последващи разходи, свързани с даден нематериален актив се признават в балансовата стойност на актива, само ако увеличават неговата икономическа изгода. Всички останали разходи се признават в Отчета за всеобхватния доход.

Провизиите се отчитат в отчета за финансовото състояние, когато Групите имат правно или договорно задължение в резултат на минало събитие, при погасяването на което е вероятно да възникне плащане. Провизията се изчислява, като се дисконтират очакваните бъдещи парични потоци чрез използване на дисконтов фактор на възвращаемостта преди данъчно облагане, която отразява пазарната оценка на стойността на парите и, там където е подходящо, специфичния риск за задължението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове оценки, използвани при изготвяне на финансовите отчети – оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.