Видове оценки, използвани при изготвяне на финансовите отчети – оповестяване


Категория на документа: Счетоводство
НА ТЕМА
ВИДОВЕ ОЦЕНКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ОПОВЕСТЯВАНЕ

Под термина "измерване" в счетоводството следва да се разбира даване на количествена оценка на счетоводните обекти съобразно определени правила, а под "оценяване" - изразяване на тази количествена оценка в паричен (стойностен) измерител.1

При придобиването на активи или възникването на пасиви първоначално се оценяват по така наречената историческа цена. Като историческа се приема цената, която действа в момента на придобиването на активите и изразява съществуващите в момента условия производство и на пазара на ресурсите и услугите. От своя страна историческата цена може да бъде цена на придобиване, себестойност, справедлива стойност и стойност по оценка, определена от съда.

Цената на придобиването се образува от покупната цена, митата и невъзстановимите данъци върху покупката и всички преки разходи за привеждане на актива в годно за използване състояние съобразно предназначението му. В състава на преките разходи се включват тези, които са извършени за подготовка на обекта, за първоначална доставка и обработка (транспортни, товарно-разтоварни разходи, разопаковане и др. подобни), за монтаж, за професионални хонорари и др.
Административните и други общи разходи не се включват в цената на придобиване, освен ако не са пряко свързани с придобиването на тези активи или с въвеждането им в работно състояние. Не се включват също така разходите за пуск и други подобни предпроизводствени разходи, началните оперативни загуби, както и разходите за обучение на персонала за работа с новопридобитите активи, тъй като чрез тях не се увеличава икономическата изгода от съответния отчетен период.
В цената на придобиване не се включват евентуалните отстъпки, които са направени при покупката, както и възстановимите данъци (в случаите, когато предприятието е регистрирано по Закона за ДДС и има право да ползва данъчен кредит).

По себестойност се оценяват активи, които са създадени от самото предприятие по т. нар. стопански начин. Тя се образува от извършените основни производствени разходи по създаването на актива. В така формираната себестойност не се включва никаква вътрешна печалба. Когато при създаването на такива активи се получат необичайно голямо количество бракувани материали и други подобни ресурси, те се отразяват като текущи разходи през съответния отчетен период.

По справедлива стойност се оценяват активи, които са придобити безвъзмездно. Това е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването на сделката купувач и продавач. Тъй като по своята същност справедливата цена е пазарната цена, то тя може да се приложи както за закупените употребявани активи, така и по отношение на установени излишъци при инвентаризация. Справедливата стойност се прилага още и при оценяване на получените правителствени дарения и други видове финансирания във вид на ДМА. Придобитите ДБА също се оценяват по справедлива стойност.2 Този вид оценка се определя по няколко начина: чрез информация за борсовата или пазарна цена на актива; с помощта на експерт - лицензиран оценител, или по преценка на ръководството, ръководейки се от обективни съображения.

По оценка, приета от съда се оценяват активи, които представляват непарични вноски от акционери или съдружници при формиране на основния капитал в капиталови дружества, съгласно изискванията на Търговския закон. Към оценката е необходимо да се прибавят и всички преки разходи, които са необходими за привеждане на съответния актив в работно състояние.

Независимо от това каква оценка е приложена при придобиването на активите, след предаването им в експлоатация те се водят по тяхната отчетна стойност, тоест стойността, по която се отчитат счетоводно по време на тяхната употреба.

Амортизираната стойност на финансов актив или пасив е стойността, по която активът или пасивът е бил оценен при първоначално признаване, минус извършените погашения по главницата, плюс или минус кумулативната амортизация на всички разлики между стойността при първоначално признаване и тази дължима на падежа, изчислена чрез прилагане на метода на ефективния лихвен процент и минус всяка корекция, породена от обезценка (за финансови активи). Ефективният лихвен процент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания и вземания през очаквания живот на финансовия актив или пасив (или когато е необходимо, по-кратък период) до балансовата стойност на финансовия актив или пасив. Ефективният лихвен процент се определя при първоначалното признаване на финансовия актив или пасив и не се ревизира впоследствие. Изчисляването на ефективния лихвен процент включва всички платени или получени такси, транзакционните разходи, както и сконтото или премиите, които са неразделна част от ефективния лихвен процент. Транзакционните разходи са пределни разходи пряко свързани с придобиването, емитирането или продажбата на финансов актив или пасив.

Консолидираните финансови отчети на Уникредит Булбанк3 и Райфайзенбанк4 за 2009 година са изготвени в съответствие с Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО), приети от Съвета по Международни Счетоводни Стандарти (СМСС) и одобрени за прилагане от Европейската Комисия. Тези консолидирани финансови отчети са изготвени при прилагане на една и съща счетоводна политика от Групите и техните дъщерни дружества. Консолидираните финансови отчети са изготвени на база историческата цена с изключение на следните инструменти, представени в следващата таблица:

Таблица № 1
Изключения от историческата цена

Уникредит Булбанк
Райфайзенбанк
- деривативните финансови инструменти, които са отчетени по справедлива стойност

- инструментите, държани за търгуване, и всички останали инструменти, отчетени по справедлива стойност в печалбата или загубата, доколкото справедливата им стойност може достоверно да бъде определена
- финансовите инструменти на разположение за продажба, отчетени по справедлива стойност, доколкото справедливата им стойност може достоверно да бъде определена
- инвестициите в недвижими имоти, отчетени по справедлива стойност, регулярно определяна от независим лицензиран оценител;
- провизиите за пенсиониране, представени като настоящата стойност на задължението плюс непризнатите актюерски печалби и минус непризнатите актюерски загуби.
- деривативни контракти, които се отчитат по справедлива стойност
- инструменти за търговия и други инструменти, които се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, при условие, че справедливата стойност може да бъде надеждно измерена
- инстументи на разположение за продажба, които се отчитат по справедлива стойност, при условие, че справедливата стойност може да бъде надеждно измерена

Консолидираните финансови отчети са представени в български лева, закръглени до най-близките хилядни. Българският лев е функционалната валута и валутата на представяне на двете Групи.

И двете Групи изготвят отчетите си в съответствие с МСС 27 "Самостоятелни и консолидирани финансови отчети", като всички предприятия, върху които Групите упражняват контрол чрез притежаване на повече от 50% от правата за гласуване са консолидирани чрез метода на пълна консолидация, а всички предприятия, върху които Групите упражняват значително влияние чрез притежаване на повече от 20% от правата за гласуване, са консолидирани по метода на собствения капитал. При консолидацията всички вземания и задължения, приходи и разходи (с изключение на курсовите разлики от промяна на валутните курсове), произтичащи от операции между Банките и дъщерните им предприятия са елиминирани. Нереализираните загуби са елиминирани по същия начин както нереализираните печалби в случаите, че няма индикации за обезценка.5

Двете банкови групи признават приходите и разходите от лихви в отчета за всеобхватния доход за всички лихвоносни активи и пасиви на принципа на текущото начисление, използвайки метода на ефективната лихва. Признатите в отчета за всеобхватния доход приходи и разходи за двете Групи включват: лихви по финансови активи и пасиви, отчетени по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент; лихви от финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. В Уникредит Булбанк в отчета за всеобхватния доход се включват и още: лихви по деривативни инструменти, определени като ефективни хеджиращи инструменти; лихви от инвестиции в ценни книжа, на разположение за продажба, изчислени на базата на ефективен лихвен процент и лихви от финансови инструменти, класифицирани като държани за търгуване. В Райфайзенбанк обаче лихвените приходи и разходи от всички финансови активи и пасиви държани за търгуване се считат за част от нетния резултат от търговия и се отчитат заедно с всички други изменения в справедливата стойност на инструментите в нетния резултат от търговски операции.

Таксите и комисиони, които са еднакви за Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк се признават на принципа на текущото начисляване тогава, когато услугата се счита за извършена. Приходите и разходите за такси и комисиони, които са неразделна част от ефективния лихвен процент на финансовите активи или пасиви се включват при неговото изчисляване. Тук обаче Райфайзенбанк описва по-подробно какво се включва в таксите и комисионните и: Комисиони за ангажимент по кредитни линии, за които очакванията са да бъдат изцяло усвоени, се разсрочват и се признават като част от ефективния лихвен процент по кредита. Агентски комисиони по синдикирани кредити се признават в отчета за всеобхватния доход след като приключи процесът на синдикацията и Групата е признала в отчета за финансовото състояние съответната договорена част от синдикирания кредит. Комисиони получени за договаряне или участие в договарянето на финансови инструменти за трети страни - като управлението на придобиването на акции или други ценни книжа, или придобиването или продажба на обособени дейности - се признават в отчета за всеобхватния доход при приключване на финансовата операция. Комисиони за консултантски услуги, свързани с портфейлни инвестиции или управление на портфейли, се признават в съответствие с приложимите договори за услуги, обичайно за периода, за който е извършена услугата. Други приходи от такси и комисиони, включващи комисиони от откриване и поддържане на сметки, преводи, картови операции, се признават в отчета за всеобхватния доход при предоставяне на съответната услуга. Приходите от комисионни на застрахователния брокер и приходите от оценителска дейност се признават в отчета за доходите съгласно принципа на текущо начисляване в момента на тяхното възникване независимо от момента на паричните постъпления. Други разходи за такси и комисиони, които не са част от ефективния лихвен разход, се отнасят до комисиони за транзакции и обслужване, които се признават при получаване на съответната услуга.

Нетните печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, държани за търгуване включват печалбите и загубите произтичащи от продажбата или промяна в справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, държани за търгуване, както и приходите от търговия с чуждестранна валута и курсовите разлики, произтичащи от преоценката на откритата валутна позиция на двете банкови Групи.

Всички операции на Банките в чуждестранна валута се превалутират в български левове по фиксирания от Българска Народна Банка курс в деня на съответната операция. Към всяка дата на отчета за финансовото състояние Банките оценяват паричните позиции в чуждестранна валута по заключителения за деня обменен курс на Българска Народна Банка. Непаричните позиции, които се водят по историческа стойност, изразена в чуждестранна валута, се отчитат, като се използва обменният курс към датата на сделката. Непаричните позиции, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се отчитат, като се използват обменните курсове, които са били в сила при определянето на тези стойности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове оценки, използвани при изготвяне на финансовите отчети – оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.