Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване


Категория на документа: СчетоводствоКъм датата на баланса Първа инвестиционна банка няма други значителни условни задължения, които да изискват допълнително оповестяване. Към 31 декември 2009 г. размерът на обезпеченията по издадени гаранции и акредитиви е 100%.

Към 31 декември 2009 г. и 31 декември 2008 г. Уникредит Булбанк е извършила оценка в съответствие с МСС 37 "Провизии, условни задължения и условни активи". Поради завишения риск по експозициите на определени клиенти, ръководството на банката е оценило риска, при който е голяма вероятността издадени гаранции да доведат до плащане от страна на банката.

Към 31 декември 2009 г. има неприключени съдебни дела, по които Банката е ответник. Всички те се характеризират със значителна степен на несигурност относно потенциалния изход по тях и неговото материализиране във времето. Тъй като крайният изход на съдебните дела срещу Банката не може надеждно да бъде определен, провизии са заделени само по тези дела, за които съществува достатъчна степен на сигурност. Към 31 декември 2009 г. сумата на тези провизии възлиза на 10,108 хил. лева.

В процеса на осъществявания кредитен бизнес Банката сключва със своите клиенти различни видове кредитни договори, включително кредитни линии, овърдрафти и револвиращи кредити. По тези договори Банката поема задължението да предостави договорените суми на разположение на клиентите. Към 31 декември 2009 г. и 31 декември 2008 г. банката представя неусвоените суми по кредитните ангажименти като част от задбалансовата си позиция.

Въпреки засилената конкуренция в този сегмент Уникредит Булбанк и Първа Инвестиционна банка успяват да разширят търговското си финансиране под формата на гаранции и акредитиви благодарение на добрия си имидж сред банките и стопанските субекти в чужбина и в страната, както и доверието, с което се ползват като кредитни институции, които изпълняват поетите ангажименти коректно и без забавяне.

Източници

1) МСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи

2) Годишен консолидиран (одитиран) финансов отчет на Уникредит Булбанк АД

3) Годишен консолидиран (одитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.