Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване


Категория на документа: Счетоводство
Банките ползват широко така наречената система за задбалансово отюитане - условни активи и пасиви. Тази информация не получава публичност на лицевата страна на отчетите. От друга страна, банките боравят с големи обеми парични средства (често привлечени), осъществяват огромен брой разчетни и разплащателни операции с множество лица. Индивидуалната счетоводна политика на банките по отношение на признаването, оценката и представянето на счетоводните обекти може да бъде много разнообразна, въпреки наложените нормативни рамки. Тази информация не би могла да бъде ясна и достъпна от агрегираните цифрови показатели във финансовите отчети на банките. Поради тази причина, банковите финансови отчети съдържат много допълнителна цифрова и много словестна информация-подробна счетоводна политика и широк диапазон от пояснителни бележки към водещите елементи на финансовите отчети, които ги правят по - разбираеми. Банките в процеса на своята банкова дейност често се ангажират с различни видове условни задължения, които са свързани със значителни суми много по-големи от тези в другите предприятия. Условните задължения, които са свързани с непредвидими обстоятелства и събития, настъпили след датата на баланса, могат да породят потребности по отношение на ликвидността и платежоспособността на банката поради произтичащите от тях възможности за потенциални загуби. Банките трябва да оповестят следните условни задължения:

а) неотменяеми ангажименти - естеството и размера им, тъй като те не могат да бъдат оттеглени по преценка на банката, без риск да бъдат наложени значителни неустойки или разходи. Неотменяемите ангажименти са свързани със: споразумение за продажба и обратно изкупуване на активи, които не са отчетени в баланса; окончателни форуърдни покупки; депозити ''форуърд - форуърд''; стенд - бай кредити и неотменяеми револвирани кредитни линии; ангажименти по сделки NIF и RUF; б)гаранции и др. подобни задължения като например стенд - бай акредитиви, документирани акредитиви; в)неотменяеми ангажименти: разрешени, но неизползвани кредитни линии; разрешен, но неизползван овърдрафт; г)условни задължения свързани със сделки с валутни курсове, лихвени проценти и борсови индекси.

4. Условни активи и пасиви на Търговските банки.

Разгледани са следните две търговски банки - Първа Инвестиционна банка и Уникредит Булбанк. Използвани са данните от Годишните консолидирани финансови отчети за 2009 г.

Групата на задбалансовите пасиви предоставя банкови гаранции и акредитиви с цел гарантиране изпълнението на ангажименти на свои клиенти пред трети страни. Тези споразумения имат фиксирани лимити и обикновено имат период на валидност до две години. Сумите по сключени споразумения за издаване на условни задължения са представени в таблиците по - долу според съответната категория. Сумите, отразени в таблиците представляват максималната сума на счетоводна загуба, която ще се отрази в баланса, в случай че контрагентите не изпълнят своите задължения. Тези ангажименти и потенциални задължения носят само задбалансов кредитен риск, като само таксите за ангажимент и провизиите за евентуални загуби се отразяват в баланса до момента на изтичане срока на поетия ангажимент или неговото изпълнение. Повечето от поетите условни задължения се очаква да приключат, без да се наложат частични или пълни плащания по тях. По тази причина сумите не представляват бъдещи парични потоци.

Уникредит Булбанк:

В хиляди лева
2008 2007

2009
2008
Акредитиви и гаранциии
641,532
731,389
Кредитни ангажименти
928,597
1,442,245
Общо условни задължения
1,570,129
2,173,734


Първа Инвестиционна Банка:

В хиляди лева

2009
2008
Акредитиви и банкови гаранции
449,678
530,547
Записи на заповед
14,295
15,752
Неизползвани кредитни линии
289,482
407,465
Общо условни задължения
753,455
953,764


Условните ангажименти като гаранции, акредитиви, търговски книги на заповед се отчитат задбалансово и са носители на по - нисък кредитен риск, поради което са предпочитан инструмент от кредитните институции. Те са търсени преобладаващо от клиенти с външнотърговски бизнес, като използването им не само улеснява разплащанията с чуждестранни партньори, но е и по-евтино спрямо прякото финансиране и незабавното плащане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.