Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване


Категория на документа: Счетоводство


* Договор за съхранение на активи - това са чужди активи, които по силата на сключен договор се съхраняват в предприятието. За срока на договора предприятието е задължено да ги опази количествено и качествено, след което ги връща на собственика им.За целта се създава счетоводна информация за чужди активи, приети на съхранение;
* Получено обезпечение - това е предоставена гаранция най-често под формата на материални активи, срещу която се получава кредит;

По отношение на условните активи се прилага принципът на предпазливост. Предприятието не следва да признава условни активи във финансови отчети, тъй като това може да има за резултат признаването на приход, който никога да не бъде реализиран.

Когато реализацията на прихода е практически сигурна, тогава свързаният с него актив не е условен актив и признаването му е необходимо. Условните активи се оценяват постоянно, за да се отрази правилно тяхното представяне във финансовите отчети. Ако постъпването на потока от икономически ползи е станало практически сигурно, тогава активът и свързаните с него приходи се признават във финансовия отчет за периода, през който е настъпила промяната.

2.1 Оповестяване

Ако постъпването на поток от икономически ползи е вероятно, но не е практически сигурно, се изисква оповестяване. От съществена важност при оповестяването на условните активи е да се избегне представянето на заблуждаващи индикации за вероятността да бъдат реализирани приходи. Когато оповестяването може да доведе до сериозно предубеждение към позицията на предприятието при спорове с други страни, не е необходимо предприятието да оповестява тази информация. В поясненията към финансовите си отчети дружеството оповестява:
* Вероятни суми и време на получаване
* Естество
* Оценка на финансовия ефект

3. Условният пасив е възможно задължение, възникнало като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието. От определението следва, че основните характеристики на условните пасиви са:
* Те са резултат от минали събития;
* Миналите събития, които са породили условните пасиви, зависят от бъдещи потенциални стопански операции;
* Бъдещите вероятностни стопански операции, които биха довели до признаването на условен пасив като източник, не се контролират от предприятието;
* Условните пасиви предполагат бъдещо намаляване на икономическата изгода за предприятието;
* Условните пасиви се оценяват текущо, като при възникването им се отразяват по справедлива стойност;
Условните пасиви се проявяват най-често като:
* Предоставени гаранции - предприятието гарантира изпълнението на ангажимент от страна на свой контрагент при трета страна например банка. Ако получателят на гаранцията (контрагента) не изпълни задълженията си към третата страна (банката), те се поемат от предприяетието гарант (предприятието, което е предоставило гаранцията) и за него условният пасив се трансформират в признат чужд източник (пасив). За целта се създава счетоводна информация за условни пасиви по предоставени гаранции.
* Сключени договори за покупки - това са потенциални задължения по придобиване на определени активи, респективно услуги. Необходимо е да се създаде счетоводна информация за потенциални задължения по сключени договори за доставки. Тази информация служи за прогнозиране на вероятните изходящи парични потоци при изпълнението на договореностите в бъдеще.
* Заведен срещу предприятието съдебен иск, за който не се знае бъдещото развитие и резултат при приключване. До завършване на съдебния процес предприятието отразява условни задължения по съдебни дела.
* Други обстоятелства, предизвикващи появата на условни пасиви.
Условните пасиви в дружеството са:
* Задължения по съдебни дела, които се очаква да бъдат разрешени във вреда на дружеството;
* Задължения по гаранции, записи на заповед, акредитиви и др. подобни издадени или открити от дружеството.

Условните пасиви не се признават като пасиви, защото не отговарят на критерии за признаване на пасив. Условните пасиви могат да се развият по неочакван начин. Поради това те се оценяват продължително, за да се определи дали се е появила вероятна необходимост от изходящ поток от ресурси.

3.1 Оповестяване

Условните пасиви се оповестяват във финансовия отчет. В приложението се описва от какво естество е условното задължение и се прави оценка на вероятния му размер. Ако за неговото уреждане е вероятна необходимост от изходящ поток от ресурси, но тя е отдалечена във времето, оповестяване не се изисква. Оповестяването на определени категории вероятни задължения е общоприета практика. Като пример затова може да се посочи оповестяването на гаранции за дълг на други лица, дори към дадения момент да не се очаква от предприятието да бъде поискано плащане по гаранцията поради неплатежеспособност на длъжника. В случай, че се прояви необходимост за уреждане на задължението по гаранцията, то условното задължение ще се трансформира в провизия и съответно ще бъде отразена в основния формат на баланса. В поясненията към финансовите си отчети дружеството оповестява:
* Естество;
* Оценка на финансовия ефект.

Икономическата същност на условните активи и условните пасиви ги определя като обекти в бъдещото развитие на стопанската дейност. Те са предпоставка за прогнозиране на евентуалното имуществено и финансово състояние на предприятието. Чрез създаването на задбалансова счетоводна информация за тях се съблюдават и прилагат изискванията за предпазливост и за предвиждане на рискови обстоятелства.

По отношение на възможното признаване на условните активи и условните пасиви, може да се направи следното обощение:

Вероятност
Представяне във финансовите отчети
Условен актив
-Практически сигурен -По-вероятен,отколкото не -малко вероятен или отдалечен във времето
-признаване -Оповестяване
-не се оповестява
Условен пасив
-по-вероятен, отколкото не: ->Може да се оцени ->Не може да се оцени -малко вероятен -отдалечен във времето

->Провизира се ->Оповестяване -оповестяване -не се оповестяваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.