Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
___________________________________________________________________________
"ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ"

Курсова работа
по дисциплината Банково счетоводство

На тема:
Условни активи и пасиви -
представяне и оповестяване

Изготвили: Проверил:

Варна 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение стр.3.
2. МСС 3-Провизии, условни активи и условни пасиви. Характеристика стр.3.
3. Условен актив. стр.3.
3.1 Оповестяване стр.5.

4. Условен пасив. стр.5.

4.1 Оповестяване стр.6.

5. Условни активи и пасиви на Търговските банки. стр.9.

6. Източници. стр.12.

Условните вземания и задължения представляват условни активи и пасиви, но при изпълнението на определени услoвия и настъпването на дадени обстоятелства, могат да се превърнат в реални обекти, които следва да се включват в баланса и по този начин да се отразят в имуществото на предприятието.При възникването им те се третират като условни, тъй като обикновено тяхното бъдещо фактическо реализиране не зависи само от стопанаските субекти, но в голяма степен е обусловено от действията на трета страна.С бъдещото им евентуално признаване обаче те ще повлияят на икономическата изгода в предприятието и затова от момента на тяхното възникване до реализирането им за тях следва да се създава сигнално-контролна информация.Това става чрез посочването на условните активи и пасиви в така наречените задбалансови статии и отчитането на текущите изменения в тях чрез задбалансови счетоводни сметки.

1. Условните активи и пасиви. Специфични особености:
- те винаги съществуват по повод съществуването на правна норма;
- налице са потенциални възможности за възникване на съдебен спор;
- не могат да се трансформират от един вид в друг;
- съществуват и се отчитат по двойки- един условен актив срещу условен пасив.

Условните активи и пасиви са дефинирани в МСС 37 - Провизии, условни активи и условни пасиви.

2. Условният актив е възможен актив, който произтича от минали събития и ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието. Те обикновено възникват от непланирани и други неочаквани събития, които пораждат възможност в предприятието да постъпят икономически ползи. Като пример може да бъде посочено дело, водено от предприятието, чийто изход е несигурен. От определението могат да се откроят следните основни характеристики на условните активи:
* те са последствие от минали стопански операции;
* признаването на условните активи зависи от негарантирани бъдещи събития;
* потенциалните бъдещи събития, от които зависи признаването на условен актив в имуществото, не се контролират от предприятието;
* условните активи предполагат вероятност от входящ поток икономически ползи в последващ период;
* условните активи се оценяват текущо, като при възникването им се отразяват по тяхната справедлива стойност;
Условните активи в дружеството са:
* вземания по съдебни дела, които се очаква да бъдат разрешени в полза на дружеството;
* вземания по гаранции, записи на заповед, акредитиви и др. подобни, издадени или открити в полза на дружеството;
Условните активи са резултат предимно на:
* Договор за наем - например наета машина, която се ползва в производствената дейност за определен срок, след който срок тя се връща на нейния собственик. През периода на наемния договор предприятието наемател е отговорно за съхранението, опазването и контролирането на наетия актив. Това се осъществява, като се създава съответна счетоводна информация за чужди активи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условни активи и пасиви - представяне и оповестяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.