Управленско счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Икономически университет - Варна
Финансово - счетоводен факултет

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема: Калкулиране при наличие на брак в производството

Изготвил:

Пламена Методиева, 7 група,
Фак. ном. 1409, Редовно обучение,
Осми семестър

05.04.2012г.
Гр. Варна

Производственият брак е обективна реалност, която възниква в производствения процес и по своята същност увеличава производствените разходи. Това налага неговото отделно изследване и счетоводно отчитане.

Той включва готови продукти, полуфабрикати или междинни заготовки и детайли, възникнали в производствения процес, които не отговарят на критериите за качество, приложими за съответното производство, предвидени в производствени или нормативно определени стандарти, или договорени с клиента.

В зависимост от степента на негодност и възможностите за използване по предназначение бракът бива: 1
• поправим (непълен) брак, чиито дефекти са технически отстраними. Поставя се обаче изискването допълнителните разходи по отстраняване на дефектите да са икономически оправдани (сумата им не бива да надхвърля разходите за производство на ново изделие);
• непоправим (пълен) брак, при който дефектите не могат да се отстранят или ако могат, поправката им е икономически неизгодна.

Производственият брак може да възникне в различни етапи от производствения процес. Бракуваните единици се приравняват към еквивалентни единици дейност съобразено степента на вложени материали и завършеност по отношение на разходите за преработка. Ако бракуваните изделия бъдат установени в края на производствения процес, когато готовата продукция е напълно завършена, но не отговаря на качествените норми, всяко бракувано изделие ще бъде равно на една еквивалентна единица дейност.

Някои производства като стъкларската промишленост, керамичната промишленост, електрониката и др. подобни, предполагат наличието на технологичен брак. От тази гледна точка загубите от брак могат да се класифицират като:
• брак в допустимите технологични норми;
• брак над допустимите технологични норми.

"Производственият брак може да бъде отстраним и неотстраним. Отстранимият брак довежда до некачествени изделия, които обаче може технологично да бъдат поправени и разходите за това са разумни и количествено оправдани. Неотстранимият брак възниква за такива некачествени изделия, които технологично не могат да бъдат поправени, така че да отговарят на качествените нормативи, или отстраняването е възможно, но разходите за това биха били икономически неоправдани.

Производственият брак може да бъде в технологични норми, т.е. в очакван размер и наднормативен." 2

Производственият брак в технологичните норми се включва в себестойността на готовата продукция. За целта производственият брак се включва в производствените отчети като брой продукти и съобразно степента на завършеност се изразява в еквивалентни единици дейност и се включва в общия размер на еквивалентни единици производство за периода. Тези единици производствен брак обаче представляват по същество единици с нулева стойност, тъй като себестойността им се включва в тази на готовата продукция, а не се изчислява отделно.

Възможно е част от бракуваната продукция в допустимите норми да бъде продадена. Приходите от продажба се отнасят в намаление на себестойността на продукцията. Ако са налице над нормативни загуби от брак приходите от неговата продажба представляват не планиран доход, който не трябва да се отнася в намаление на себестойността на произвежданата продукция. В случаите, когато загубите от брак са по-малко от нормативно очакваните възникват свръх нормативни доходи. Тяхната сума се определя по начина, по който се изчисляват над нормативните загуби и се изваждат от себестойността на продукцията. Бракът е констатиран към края на производствения процес и е със 100% степен на завършеност. Той се включва в нормата за допустим брак, присъщ на този вид производство. При разпределението на разходите между завършените продукти и крайния запас от незавършено производство се прилага методът на средно претеглената себестойност. Бракът е изцяло за сметка на готовата продукция.

Ако е налице начален запас от незавършено производство, разпределението на производствените разходи между готовата продукция и незавършеното производство в края на отчетния период се извършва, като се приложи или метода на среднопретеглената себестойност, или методът "първа входяща - първа изходяща себестойност".

Към началото на годината няма запаси от незавършено производство. За разлика от брака в допустимите норми, бракът над допустимите норми се остойностява и отчита отделно. Той се отписва от сметката за калкулиране на себестойността на продукцията и се отразява самостоятелно, за да се упражни контрол.

Пример 1: 3

Производството на готов продукт в промишленото предприятие преминава през еднофазова преработка. Технологична характеристика на производството е свързана с реализиране на нормативен производствен брак, който се установява в края на месеца.

През текущия месец данните за произведените готови продукти и степента на завършеност на незавършеното производство в нея са представени в таблица 1.

Таблица 1

ПоказателиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленско счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.