Управление на банковата ликвидност и представянето й във финансовите отчети


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

I

Банковата ликвидност в светлината на

Теоретичното знание

1.1.Исторически предпоставки за утвърждаване на ликвидността като финансов показател.

Подразбира се , че още в най-ранните години от съществуването на човека е доминирал стремежът към притежаване на потребителни стойности с полезност, чиято разменна стойност да удовлетвори определени нужди. Целяло се е собствеността да е с качеството за бърза трансформация в необходима към даден момент потребителна стойност. По своята икономическа същност това са и първите предпоставки за утвърждаване на ликвидността най - напред като качество на имущество и след това като финансов показател, характеризиращ капиталовият оборот.

При първоначалното си проявление ликвидността има случаен характер за отразяване качеството на активите. Една стока се разменя за друга, нов различни количествени съотношения. Потребителната стойност е полезността на актива, а разменната - неговата количествената съизмеримост, трябва да съществува нещо еднакво, което да прави стоките съпоставими.

Проявлението на ликвидната качественост на активите е на лице независимо от липсата на всеобщ еквивалент за количествената им съизмеримост при тяхната размяна. Развитието на производителните сили налага утвърждаването на единен измерител. Този специфичен актив се трансформира във всеобщ еквивалент на всички материално - веществени форми на стойността. Неговото натурално изображение се идентифицира с парите, опосредстващи стоковата метаморфоза. Проявяват се полезността и способността на активите да се продават, да се трансформират в парична форма на стойността.

1.2. Икономическа същност на ликвидността като финансов показател и нейното значение и роля за банковото предприятие.

В най-широк смисъл ликвидността се дефинира като способност за трансформация на активите в парична форма без загуба на стойност с цел покриване на текущи задължения. От определението се подразбира, че ликвидността съчетава качествата на активните и пасивните, от една страна, и от друга страна, тя е във връзка с капитала в неговото имуществено и стойностно проявление

Абсолютната ликвидност се дефинира като моментно състояние на съотношението между наличните парични и приравнения към тях авоари и задълженията с настъпил срок за погасяване. Следователно качеството на активите при характеризиране на ликвидността се проявява: първо, като възможност на активите, след като са изпълнили предназначението си, да се трансформират в парична форма, и второ - отново като способност на активите, но предварително, т.е преди да са изпълнили предназначението си, да се трансформират в парична форма.

Такъв пример в банковата дейно са ценните книги в оборотен портфейл. Притежаваните облигации до настъпване на падеж са източник на доход под формата на лихва. Постигането е качество на активите по първата характеристика на ликвидността. Ако облигациите се продадат преди падежния срок, се постига тяхната ликвидността по втората посока.

Следователно чрез качеството на активите ликвидността е заложена предварително. Това й придава определена степен на условност. Потенциалността от своя страна е източник за планиране на бъдещи задължения по обем и срок. Ето я зависимостта с качеството на пасивите, проявяващо се главно чрез тяхната срочност.

Съществуват и твърдения1, че печалбата невинаги е необходимо условие за действащото предприятие. Тя е източник на ликвидност, а ликвидността осигурява бъдещите възможности за доходност. Но, от друга страна, доказаната бъдеща печалба би могла да осигури необходимите парични средства за постигането на ликвидност. Доказва се отново връзката между активите и пасивите като иманентна характеристика на ликвидността в качеството й на основен финансов показател.

Едно от основните проявления на ликвидността е статичната й форма. Нарича се още ликвидност - запас и фактическа. По-важните обстоятелства за това са следните:

- Източник на информация за определянето й е счетоводният баланс. Счетоводният баланс е моментна снимка на финансово-имущественото състояние на банката, поради което съдържащите се в него данни са статични е за минал период. Следователно и ликвидността е към съответен момент и се явява фактически реализирана.

- Информацията в счетоводния баланс е обобщена на най-високо ниво. Определената на тази база ликвидност характеризира финансовото състояние на банката и се включва в ликвидността е към съответен момент и се явява фактически реализиран.

- Активното й проявление са безрисковите активи на банката. Чрез тях се реализира възможността за изплащане на текущите задължения.

Ето защо ликвидността, определена въз основа на данните от счетоводния баланс, се обосновава като ликвидност - запас. Характеризира се като осигурена, фактическа към определен момент, със статичен облик. Следователно ликвидността като запас е моментна за банката ликвидност. Това е един от аспектите на гносеологичното й проявление като финансов показател. Последното е предпоставка за практическа приложимост в областта на сравнителния анализ при определяне положението на банката във финансово-кредитната система като цяло.

Фактическата ликвидност е от особено значение за акционерите и клиентите на банката. Чрез нея се определят техните изисквания за доходност и възвръщаемост. Информацията за статичната към даден момент ликвидност представя облика на цялата банка, формира интереси към нея, съдейства за установяване на резултатите от дейността на управлението й.

Ликвидността като поток се определя като перманентна за банката ликвидност. В нея е заложена възможността за трансформация на по-нисколиквидни в по-високоликвидни средства. Нарича се още краткосрочна и текуща.

Ежедневните касови и разчетни отношения са отражение на връзките на банката с нейните клиенти, на посредничеството й в паричния кръгооборот, на реализацията на функциите на парите. Тези обстоятелства доказват обществената значимост на търговките банки и налагат поддържането на тяхната постоянна ликвидност. Те аргументират важността на текущата банкова ликвидност. Липсата на конкретизираност би предизвикала:

-ликвиден риск, водещ до загуба в стойността на активите, трансформиращи се в парична форма.

-до привличане на пасиви на по-висока от обичайната цена.

-до свръхликвидност, рефлектираща в снижаване на доходността.

Ето защо определянето на краткосрочната, текуща ликвидност е от значение за оценката на финансовото състояние на банката в процеса на дейността й.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на банковата ликвидност и представянето й във финансовите отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.