Учебна практика по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


 ЦБА възниква в Унгария като бизнес модел на обединение на независими търговци. Основен двигател за развитие на модела е навлизането на международни търговски вериги в Унгария и нарастващия натиск върху местните търговци на дребно. Обединението се реализира чрез създаване на дружество, в което акционери или съдружници са действащи големи търговци на едро и дребно. Те създават национална платформа за маркетинг, съвместно договаряне, развитие на продукти "собствена марка", логистика, доставки към независими търговски обекти. Моделът се реализира чрез създаване на регионални центрове-дружества, на които националното обединение предоставя права да развиват екслузивно мрежата в даден регион. Този модел позволява в рамките на един регион да бъдат окрупнени търговските обороти на значителен брой независими търговци, с което да бъде постигнат значителен обем на мащаба.

"ЦБА Асет Мениджмънт"АД -България изцяло притежава и управлява дъщерни дружества,специализирани в областа на търговия на дребно с хранителни стоки.Дъщерните дружества ЦБА"Търговия" ЕООД и "Бурлекс 104" ЕАД се нареждат сред водещите дружества в областта на търговията на дребно с хранителни стоки в България и са с наи-голям оборот в Централен Северен регион."ЦБА Търговия"ЕООД е лидер чрез своите търговски обекти в гр.В.Търново,гр.Горна Оряховица,гр.Русе,гр.Габрово,гр.Търговище,гр.София и един логистичен склад в гр.Русе.Постигналия ръст на оборотаза 2007 год. е близо 40% ръст спрямо 2006 год.От средата на 2008 год. в следствие на придобиването на ТВ"Бурлекс" към "ЦБА Асет Мениджмънт"АД се присъединиха още 11 действащи обекта,от които 9 в гр.Варна и по един в гр.Каварна и гр.Провадия."ЦБА Асет Мениджмънт" АД е основана от 25 търговски вериги с 86 търговски обекти и годишен оборот около 160 млн.лева.Тя е учредена Май 2003год.ежегодно членовете на ЦБА инвестират над 50 млн.лева в своите обекти,и откриват над 500 работни места в своите магазини в цялата страна.През 2007год."ЦБА Асет Мениджмънт" АД разполага с повече от 160 търговски обекта в цялата страна.

"ЦБА Търговия" ЕООД отчита,на дванадесети всеки месец,разчетите по данък добавена стойност.Данъкът върху добавената стойност(ДДС) е в сила от първи април 1994 год. с приетия закон за данъка върху добавената стойност(ЗДДС).Принципните въпроси по отчитане на данъка са учредени в различни коментари и тълкувания на закона.Обнародван е и правилник за приложение на ЗДДС.От гледна точка на ЗДС предприятията могот да бъдат данъчно регистрирани лица и нерегистрирани лица.Сделките които те осъществяват са облагаеми и свободни.ДДС трябва да начисляват и изплащат данъчно регитрираните лица за изваршените от тях облагаеми сделки.С регламентиране на този данък се уреждат нормативно два кръга въпроси:

-изискванията към счетоводните документи и книги(регистри),които се използват при отчитането на сделки и операции,породени от действието на ЗДДС;

-само счетоводно отчитане на ДДС;

Лицата,регистрирани по ЗДДС трябва да водят задължително дневник за продажбите и дневник за покупките.Разчетите с бюджета по повод на ДДС се отчитат със сметка 453-раэчети за данък добавена стойност.Към нея могат да се използват следните синтетични сметки:

4531-Начислен данък за покупките;

4532-Начислен данък за продажбите;

4538-Данък за възстановяване;

4539-Данък за внасяне;

Сметка4531 е активна,тъй като се използва за отчитане вземанията на предприятията от бюджета за включения при покупките данък добавена стойност.Тя се дебитира при покупка на активи с право на данъчен кредит,а се кредитира със сумата на данъчния кредит,който подлежи на приспадане от начисления ДДС за продажбите,а ако е налице случай,в които данъкът не се приспада,той се включва в себестойноста на продукта на труда и затова се отнася в групата на разходите по икономически елементи.

Сметка 4532 може да се използва като активно-пасивна.Отчитат се задълженията на регистрираните лица към бюджета по повод на начисления ДДС за продажбите като сметката се кредитира.Тя се дебитира при прихващането на данъчния кредит срещу задължението към бюджета за данък добавена стойност.

Когато данъчния кредит за определян данъчен период е по-голям от задълженията към бюджета за ДДС дебитния оборот на сметка 4532-Начислен данък за продажбите ще бъде по-голям от кредитния и тя придобива качества на активна сметка.В повечето случай обаче сметката се използва като пасивна,защото по-често задълженията към бюджета за ДДС са по-вече от правото на данъчен кредит.

Сметка 4538 Данък за възстановяване е активна сметка.Тя се дебитира при отчитане на данъчния кредит като вземане от бюджета ,а се кредитира при възтановяването на данъка от бюджета или при прихващането срещу други данъци или задължения след надлежно резрешение.

Сметка 4539 Данък за внасяне е пасивна сметка.Сметката се кредитира с превишението на данъка за продажбите над данъчния кредит,на което предприятието има право,а се дебитира при внасянето на данъка в бюджета.

Според изискванията всички сметки с четирицифрен шифър към сметка 453Разчети за данък добавена стойност се водят с чисти обороти."ЦБА Търговия"ЕООД гр.В.Търново се занимава главно с покупко продажба на стоки и услуги.Продажбата на стоки се извършва чрез търговски обекти в цялата страна.Всички приходи на дружеството "ЦБА Търговия"ЕООД гр.В.Търново се сформират от:

-сумата от всички месечни отчети на касовите апарати;

-всички фактури с платежно нареждане,като от тях се извеждат сторната направени поради доблиране на приход касов апарат и фактура,и сторно от сторно кочаните.След като се направят всички тези операции се определя точно стойноста на прихода и се изработва дневник за продажбите.

Пример: -продажба в брой:

411(Клиенти касов апарат)/702(Продажби на стоки)

411(Клиенти касов апарат)/4532(ДДС за продажби)

501(Каса)/411(Клиенти касов апарат)

Разхода на дружеството се състои от всички документи за покупка на стоки и услуги.Те сформират разхода на дружеството за съответния месец и образуват дневник за покупките.

Пример:-за начисления ДДС при покупка на услуги или активи:

302(Материали)/401(Доставчици)

4531(Начислен данък за покупките)/401(Доставчици)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учебна практика по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.