Съвременни подходи за анализ по центрове на отговорност


Категория на документа: СчетоводствоПрибавящи стойност
Неприбавящи стойност
Фактически

Влагане на материали
160000
16000
176000
Пренастройка
0
36000
36000
Поправка на брак
0
9000
9000

Качествен контрол
0
6000
6000
Всичко:
160000
67000
227000

Подобни отчети заострят вниманието на управляващите върху дейностите, които не прибавят стойност, с оглед да се набележат мероприятия за тяхното съкращаване.Например материалите за разходи могат да намалеят в резултат на ликвдиране на отпадъците и бракуваните материали.Чрез повишаване на квалификацита на работниците може да се намали бракът в производството, с намаляването на времето за отделни пренастройки и доставката на бедефектни материали могат да се съкратят дейностите о пренастройка и контрол на качеството.Отчетите за разходите, в които те са разграничени като прибавящи стойност и неприбавящи стойност,спомагат също за усъвършенстване на планирането и решенията, свързани с ценообразуването.Като пример в тази връзка могат да се посочат възможностите за намаляване на продажната цена на произвежданите продукти, обосновани на базата на елеминирането на разходите неприбавящи стойност, което би довело до по-добри конкурентни позиции на предпиятието на пазара.

В съвременния свят на конкурентна пазарна цена,формирана в резултат на потребителското търсене, клиентите търсят продукти, които се доставят своевременно,без дефекти,с ниска цена и с ниски разходи след покупката.Клиентите искат да получат по-висока стойност..За да осигурят тази стойност, предприятията трябва да направят много с малко, което означава, че е необходимо да намерят начини за увеличаване на производителността.Традиционните подходи вече не стимулират поддържането на един непрекъснат процес на усъвършенстване, ето защо предприятията променят ролята на нормативите и бюджетите като инструменти за управленски контрол.

Източници:

"Спецкурс по управленско счетоводство" - Бойчинка Йонкова

http://www.bg-ikonomika.com

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни подходи за анализ по центрове на отговорност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.