Съвременни подходи за анализ по центрове на отговорност


Категория на документа: Счетоводство
Курсова работа

по

Спецкурс по управленско счетоводство

Тема: Съвременни подходи на анализ по центрове на отговорност

Съдържание:

1.Увод

2.Същност и приложение на управлението на база дейности

3.Оценка на изпълнението на дейност

4.Заключение

***

Центърът на отговорност е област на активност в организацията, за чието управление са делегирани правомощия на даден субект, носещ отговорност за дейностите на центъра за конкретен период. ЦО-и се формират за целите на бюджетното управление в организацията. Системата за анализ по центрове на отговорност се създава в децентрализираните предприятия и е насочена към удовлетворяване на потребностите на вътрешнофирменото управление. Тя позволява да се организира оперативен контрол
на резултатите от дейността на различни равнища и да се оцени дейността на отделните управляващи. Основни фактори, които влияят върху избора на центрове на отговорност са:
-стратегията на предприятието;
-структурата на управление;
-политиката по отношение на децентрализацията и делегирането на права и отговорности по равнища на управление;
-степента, в която управляващите и специалистите в различните структурни единици контролират разходите, приходите и инвестициите;
-степента в която избраните критерии за оценка на дейността стимулират управляващите и останалия персонал да работят по-добре.

В съвременната система контролния аспект се измества от стопанските единици и индивидите към процесите и екипите.Причините за промяната са , че в една динамична

среда непрекъснатото усъвършенстване и на дейността и повишаването на квалификацията на персонала са необходими условия за адаптиране на предприятията към изискванията на пазара.В тази връзка особено внимание се отделя на процесите.При съвременната система на отговорности нормативите са ориентирани към процесите.Те са в съответствие с измерването на ефективността по процеси и на резултатите от конкретните процеси.При съвременната система на отговорности нормативите са ориентирани към процесите.Те са в съответствие с измерването на ефективността по процеси и на резултатите от конкректните процеси.Структурирани са по начин, който поддържа промяната.В тази връзка се полагат оптимални или идеални нормативи и се полагат усилия за тяхното реализиране.Нормативите са насочени към увеличаване на стойността, която се предоставя на клиента.
Срочността на предоставените продукти и услуги, качеството и ефективността са основните измерители на изпълнението на дейността при съвременната система на отговорностите.Съкращаването на времетраенето на процесите по производството и осигуряването на продукти и услуги на клиентите се разглежда като основен критерий.
Измерители за производителност се използват, за да се характеризират промените в вфективността.Оценката на разходите е също важен аспект за ефективността.Търси се намаляване на общите разходи и разходите за единица продукция.Постигнатите резултати се измерват с оптимални и междинни нормативи.Целите са да се постигнат най-ниски разходи при възможно най-високо качество и своевременност на доставяните продукти и услуги .
Същност и приложение на управлението на база дейности:
Процесите са основата на анализа по центрове на отговорност.Те се състоят от дейности , които са взаимносвързани и са във връзка с изпълнението на определни цели.От това следва, че управлението на дейностите , а не на разходите е в основата на ключа на успешния контрол.Реализирането на идеята за решаващо значение на дейностите за усъвършенстването както на калкулирането на себестойността, така и за ефективен контрол води до новия възглед за управлението на база дейности -Activity Based Managment -ABM).Това е интегрален подход, при който вниманието на управляващите се фокусира върху дейностите и целта да се повиши стойността, предоставяна на клиентите, както и печалбата за предприятието производител.Този подход обхваща както калкулирането, така и анализа на стойността по процеси.

Анализът на стойността по процеси е в основата на анализа по центрове на отговорност.Акцентира се преди всичко върху дейностите.
Анализът на стойността на процеси обхваща анализ на разходоопределящите фактори,анали на дейностите и оценка на изпълнението на отделните дейности.
Измерителят за ефективност тук е търсенето на тази дейност,което може да се дефинира като фактор определящ деността (activity driver).Например, ако дейността е предвижване на материали,броят на предвижванията ще е фактор, определящ дейността.С нарастването на броя на осъществените предвижвания се увеличавва и използването на ресурси.
Целта на анализа на разходоопределящите фактори е да се разкрият причините за възникването на разходите.Сърцевината на анализа на стойността по процеси е анализът на дейностите.Като се взема в предвид:
- Кои са извършваните дейности
- Колко хора са заети за тяхното изпълнение
- Времето и ресурсите, изискващи се за извършването на дейностите
- Оценка на стойността на дейностите за предприятието, като тук се включва и подбор и запазване на онези дейности, които прибавят стойност.
При ABM анализа дейностите се класифицират, като дейности, които прибавят стойност и дейности, които не прибавят.
Възприема се , че изпълнението на първата група води до нарастване на стойността на продуктите.Те се характеризират като дейности, за които клиентът е готов да плати.
Втората група дейности води до увеличаване на времето и разходите, свързани с изработката на продукта, но те могсъ да се отстранят, без това да повлияе върху пазарната стойност и качестовото на изделията.Като резултат от отстраняването се увеличава ефективността и намаляват разходите.

Въпреки че е трудоемко да се състави схема на извършваните от предприятието дейности по формирането на стойността на отделните продукти, услилията си заслужават тъй като бързо ориентират управляващите къде и защо се губят време и ресурси за дейности, които не прибавят стойност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни подходи за анализ по центрове на отговорност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.