Същност и характеристика на други елементи на счетоводния метод


Категория на документа: Счетоводство


 Същност и характеристика на др елементи на счет метод.

Документиране, инвентаризиране и оценяване

1. Документиране

а) опр - Метод на счет, чрез който се осъществява първоначалното (първичното) регистриране, систематизирането и представянето на счетоводната информация чрез специфични технически носители на информация. Тези носители на информацията се наричат счетоводни документи.

б) Счетоводния документ следователно е тех носител на информацията, който обаче следва да отговаря на определени изисквания, за да има законна сила. Те са определени от закон или др нормативен акт относно неговото съдържание, формат, обхват, начин на попълване и движение. У нас тези изисквания са регламентирани в ЗС, чл 7 , където се определят задължителните позиции, които следва да съдържа един счетоводен документ, предназначен за външни потребители.

Напр за фактура - наименование и номер с арабски цифри, предмет на сделката, име и фамилия на съставителя, стойност на сделката, наименования на 2-те страни, подпис на лицето, което съставя фактурата. Не съществува печата на предприятието, а без печат никой не предава и не приема документи.

в) носители - Счетоводните документи могат да бъдат както в хартиен, така и в друг носител. Съвременното счет работи с по-съвременни средства. Друг вид носители са дискове, флашки, електронен вид. Важното е да се съдържат реквизитите и стига да ги има той е редовен и пълноценен.

г) видове - Счетоводните документи са

- първичен - за първи път се рег счет инфро

- вторичен - обработва се и се групира счет инфо за по-нататъшна обратока

- счетоводен регистър - обортна ведомост, ведомости за заплати, главна книга, финансови отчети

д) Качества на документирането

- той е метод на счет, тъй като чрез него се придава юридическа доказателственост, правна сила, законност на счетоводната информация.

- той е основа за търсене и изискване на материална отговорност на лицата, създали счетоводната информация.

- то придава достоверност на счетоводната информация, доколкото ако не са създадени коректно счетоводните документи и не са попълнени изцяло и не са редовни, то те не могат да бъдат използвани. Търси се отговорност от съставящото лице за недостоверност.

Отговорност за достоверност на информацията за първичния счетоводен документ носи лицето, съставило и подписало първичния счетоводен документ. Отговорностите за сделки със средства на предприятието носи лицето, което има право да се разпорежда - управителя (законо и целесъобразност).

Не се подписва счетоводителя при съставяне на договора.

Архивиране на счетоводни документи - напр ведомостите за заплати се съхраняват за 50 години, счетоводни отчети - 10г., документи за данъчен контрол - до 5 год., документи за финансов одит - до 3 г.

2. Инвентаризиране - метод на счетоводството, чрез който се установява фактическото състояние на обектите на отчитане и се сравнява с данните по счетоводните документи и счетоводните сметки за тях с цел да се приведат счетоводните данни до фактическите наличности на обектите. Пристъпва се към привеждане на счетоводните към фактическите наличности. В този смисъл инвентаризирането е допълнение към метода на Документирането.

а) причини, обуславящи инв като метод на счет

- наличието на скрити, неуловими от субективния фактор промени в някои от обектите на отчитане, породени от естествени физ и хим процеси, които водят до намаление в натуралното им изражение - фира. Изсъхване на кожи, хартия, намаляване на грамажа на хранителни стоки, загуа на строителни материали при транспорт и др. Те се появяват в рамките на отчетния период но не могат да бъдат уловени в момента на извършването им и да бъдат осчетоводени. Затова се прави инвентаризация, за да се види дали има изменение спрямо началото на отчетния период и се пристъпва към привеждане на инф в счет документи към фактическото състояние.

- форсмажорни причини (природни бедствия) - наводнения, пожари - водят до повреждане или цялостно погиване на имуществото на предприятието

- принудително изземване на имущество (активи) - кражби - задължително следва да се направи инв, за да се установят фактическите наличности

- поради технически грешки при заприходяването на активите в момента на придобиване и възникване, както и на задълженията (пасивите) при възникването им, както и промените при употребата им.

- задължително се прави при смяна на МОЛ и управленския екип. Възможно е да се пропусне инв ако се споразумеят двете страни и поемат солидарно отговорността за последващите липси при бъдеща инвентаризация.

Инвентаризирането - метод, инвентаризация - процедураСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и характеристика на други елементи на счетоводния метод 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.