Студенска научна разработка


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Студентска научна разработка
На тема: Анализ на финансовото състояние на "Гелак" ООД

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
Ася Стефчева Адамова Доц. Д-р Анита Атанасова
Ф. № 2313
Спец. СК, 8 група
Увод

За поддържане на добро финансово състояние е важно периодично да се изготвя анализ на финансовото състояние на предприятията. Именно за това реших да избера тази тема и да анализирам финансовото състояние на предприятието "Гелак" ООД като направя и изводи и препоръки за поддържане на оптималното състояние на фирмата.
Строително дружество "Гелак" ООД е основано през 1990 година с широк предмет на дейност. В процеса на развитието си се специализира в сферата на строителството и приоритетно в изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура. "Гелак"ООД има дълготрайни взаимоотношения с основните възложители на водоснабдителни и канализационни строежи на територията на гр.София - Столична община и Експлоатационното предприятие / Оператора на ВиК системите. От 1992 година, когато става контрактор на "Водоснабдяване и Канализация"ЕАД - гр.София при строителството, реконструкцията и ремонта на улични водопроводни и канализационни мрежи до настоящия момент фирмата е изпълнила значимо количество обекти. Дружеството е включено от "Софийска вода"АД в Системата за предварителен подбор на изпълнители за изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на Столицата. "Гелак"ООД след спечелен търг в консорциум извършва ремонтната и аварийна дейност по канализационната система и изгражда новите сградни канализационни отклонения в гр.София. До края на 2006г. сградостроителната дейност на фирмата е насочена предимно в изграждане на обекти от собствената материално техническа база, а от началото на 2007г. се работи по поръчки от външни възложители.

Целта на разработката е да се анализира финансовото състояние на предприятието "Гелак" ООД. За да се постигне целта се поставят различни задачи:
Изясняване на основната цел на анализа на финансовото състояние .
Разглеждане на методиката и методическите способи на финансово счетоводния анализ.
Представяне на необходимите корекции и прилагането им по примера на "Гелак" ООД
Разглеждане на показателите характеризиращи финансовото състояние и прилагането им по примера на "Гелак" ООД, както и извеждане на изводи и препоръки за поддържане на оптимално състояние на предприятието.
Предметът на научната разработка анализа на финансовото състояние.
Обектът на разглеждане анализ на финансовото състояние на "Гелак" ООД на база ГФО.
Методът за изготвяне на курсовата е литературен обзор,описателен метод практически наблюдения,математически метод.
Ограниченията са предприятието - "Гелак" ООД, анализа на финансовото състояние,времевото ограничение - 4 години.

План на студентска научна разработка

1. Основна цел на анализа на финансовото състояние
2. Методика и методически способи на Финансово-Счетоводния анализ
3. Необходими корекции при извършването на анализ на финансовото състояние
3.1. Корекции свързани с Активите на "Гелак"ООД
3.2. Корекции свързани с Пасивите на "Гелак"ООД
3.3. Корекции свързани с Приходите и Разходите на "Гелак"ООД
4. Показатели характеризиращи финансовото състояние и прилагането им по примера на "Гелак" ООД
4.1. Анализ на активите на "Гелак"ООД
* Анализ на структурата и състава на активите на "Гелак"ООД
* Анализ на показатели свързани с активите на "Гелак" ООД
4.2. Анализ на капитала на "Гелак"ООД
* Анализ на състава и структурата на капитала на "Гелак"ООД
* Анализ на показатели свързани с капитала на "Гелак" ООД
4.3. Анализ на разходите и приходите на "Гелак"ООД
* Анализ на състава и структурата на разходите на "Гелак"ООД
* Анализ на съпоставимостта между приходите и разходите по примера на "Гелак"ООД
4.4. Анализ на ликвидността на "Гелак"ООД
4.5. Анализ на платежоспособността на "Гелак"ООД
5. Заключение

1. Основна цел на анализа на финансовото състояние.
Понятието Финансово Счетоводен Анализ е регламентирано в НСС13 и гласи "Финансово-счетоводен анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, несвойствени колебания и процеси, да се определят посоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят, и да се приемат оптимални управленски решения."1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Студенска научна разработка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.