Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка


Категория на документа: Счетоводство


Д-т с/ка 621 Разходи за лихви

К-т с/ка 4963 Задължения по начислени лихви в левове

К-т с/ка 4964 Задължения по начислени лихви във валута

К-т с/ка 4967 Задължения по просрочени лихви в левове

К-т с/ка 4968 Задължения по просрочени лихви във валута

При изплащане (капитализация) на лихвите се съставя статия:
Д-т с/ка 4963 Задължения по начислени лихви в левове
Д-т с/ка 4964 Задължения по начислени лихви във валута
Д-т с/ка 4967 Задължения по просрочени лихви в левове
Д-т с/ка 4968 Задължения по просрочени лихви във валута

К-т с/ка от група 16 Приети срочни депозити

или

К-т с/ка от група 17 Привлечени средства по платежни сметки в левове

или

К-т с/ка от група 18 Привлечени средства по платежни сметки във валута

или

К-т с/ка от група 50 Парични средства

Или

Друга подходяща сметка

Сметка 621 Разходи за лихви се кредитира при приключване и отнасяне на разхода към текущия финансов резултат, т.е. срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
- Сметка 622 Разходи за провизии за покриване на рискови експозиции (по предоставените кредити от банката на различни физически и юридически лица) се използва при начисляване на провизии по предоставени кредити, като сметката кореспондира със сметки от група 25 Провизии.
- Сметка 623 Разходи за операции и преоценка на инвестиции и на инвестиционни имоти се използва за отразяване на отрицателни разлики при продажба или при последващо оценяване на финансови активи.

При продажба на финансови активи се съставя следната статия:
Д-т с/ка от група 50 Парични средства - с продажната цена
Д-т с/ка 623 Разходи за операции и преоценка на инвестиции и на инвестиционни имоти - с разликата

К-т с/ка от група 51 Краткосрочни инвестиции - с балансовата стойност

или

К-т с/ка 223 Финансови активи - с балансовата стойност

При последваща оценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, ако бъде отчетена отрицателна разлика се съставя статията:

Д-т с/ка 6234 Разходи от преоценка на инвестиции в оборотен портфейлСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.