Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка


Категория на документа: Счетоводствоили

К-т с/ка от група 50 Парични средства

При признаването им се съставя счетоводната статия:
Д-т с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи

К-т с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди
или
Д-т с/ка от група 62 Финансови разходи

К-т с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди

Организацията на аналитичното отчитане към сметките за разходите за бъдещи периоди трябва да бъде такава, че да дава необходимата и достатъчна информация за конкретния вид на разхода и обекта, за който се отнася.
3.1. Особености при отчитане на разходите на FI Bank.

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 8 октомври 1993 г. От 28 февруари 2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 4 юни 2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13 юни 2007 г. Банката притежава универсален банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Дъщерни дружества на FI Bank: FIRST INVESTMENT BANK - АLBANIA SH.A.; ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД; First Investment Finance B.V., Здравноосигурителна каса Фи Хелт АД, Дебита ООД, Реалтор ООД, Framas Enterprises Limited и Болкан файненшъл сървисис ЕАД.

Разходите на банката не се отличават по същество от досега описаните в теоретичната част на разработката.

На следващата графика е представена структурата на разходите на ФИ Бнак за първото тримесечие на 2013 г.
Структурата на разходите за периода 2012-2011г. в хил. лв. е:

Като цяло можем да отбележим, че разходите на банката се увеличават. Очевидно, най-голям дял заемат оперативните разходи, което е обяснимо, като се има предвид дейността на банката. Нетните операции с капиталови инструменти възлизат на 131 хил. лв., спрямо 284 хил. лв. през предходната 2011 година. За отчетния период административните разходи също бележат ръст с 1,3% и достигат 160,022 хил. лв. (2011 - 157,926 хил. лв; 2010 - 144,568 хил. лв.), като отразяват основно увеличения брой на персонала и свързаните с него разходи за заплати, социални и здравни осигуровки.

Нарастване се отчита и при разходите за наеми - до 31,869 хил. лв. (2011 - 30,746 хил. лв.; 2010 - 25,497 хил. лв.) и за административни, консултантски, одит и други разходи - до 32,323 хил. лв. (2011 - 31,581 хил. лв.; 2010 - 27,011 хил. лв.).

За периода съотношението оперативни разходи/приходи от банкови операции е 66,70%, спрямо 64,86% година по‐рано, основно в резултат на по‐ниските приходи от дейността.

Сравнение между данъчния разход и счетоводната печалба, както следва:

Начислената за 2012 г. обезценка на кредитните експозиции възлиза на 36,709 хил. лв., спрямо 35,263 хил. лв. за 2011 година (2010: 27 099 хил. лв.), като отразяват влиянието на икономическия цикъл. Нарастването при обезценката продължава да бележи тенденция на забавяне - 1446 хил. лв. или 4,1% за периода 2012/2011 г., спрямо 8164 хил. лв. или 30,1% за периода 2011/2010 г.

След оперативните разходи, следващите разходи, които заемат най-висок дял в общата сума на разходите на банката са разходите за лихви. В следващата графика е представено разпределението им по бизнес сегменти към 31.12.2012г. в хил. лв.:

От нея ясно се откроява сегментът Банкиране на дребно, в който разходите за лихви са с най-висок дял. С появяването на възможностите за алтернативни инвестиции гражданите започнаха да прехвърлят своите спестявания от банките към други участници на пазара за финансови продукти и услуги - инвестиционни фондове, застрахователни компании, пенсионни фондове, фондове за инвестиции в новосъздадени фирми и др. От друга страназад разрастването на все по-силната конкуренция от страна на небанкови финансови институти и фирми, които се специализират в предлагането на финансови продукти и услуги, стоят и увеличаващите се конкурентни предимства на банките и стремежът им да бъдат най-добрата алтернатива за клиента, особено в сегмента Банкиране на дребно, в който има най-много клиенти, на които се предлагат предимно стандартизирани продукти и услуги. Все повече навлиза и подходът за индивидуално обслужване на тези клиенти (mass customization).
3.2. Основни елементи на счетоводната политика на Първа Инвестиционна Банка АД.

Консолидираните финансови отчети на Банката към и за годината, завършваща на 31 декември 2012 г. обхващат Банката и нейните дъщерни предприятия, заедно наричани "Групата". Групата има чуждестранни дейности в Кипър и Албания.

Приходите от и разходите за лихви се признават в печалбата или загубата съгласно принципа на начисляването на база ефективна доходност на актива (пасива) или съответната променлива доходност. Приходите от и разходите за лихви включват амортизация на сконто и премии, както и на други разлики между първоначалната балансова стойност на лихвоносен инструмент и стойността на падеж на база ефективен лихвен процент.

Приходите от и разходите за такси и комисиони от финансови услуги на Групата се признават в печалбата или загубата когато съответната услуга е извършена.

Активите и пасивите на чуждестранните дейности се превалутират в български лева по обменните курсове към датата на отчета. Приходите и разходите на чуждестранните дейности се превалутират в български лева по обменните курсове към датите на транзакциите. Разликите от валутна преоценка се признават в другите всеобхватни доходи. Функционалната валута на чуждестранните дейности в Кипър ръководството приема, че е евро. Функционалната валута на чуждестранните дейности в Албания ръководството приема, че е албански лек.

Всички финансови активи се признават първоначално по справедлива стойност плюс, в случай на финансов актив не по справедлива стойност в печалба или загуба, транзакционните разходи. Приходите и разходите от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата се включват в печалбата или загубата. Приходите и разходите от промени в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба се признават в другите всеобхватни доходи, докато финансовите активи бъдат отписани или обезценени. Тогава кумулативните приходи и разходи, признати до момента в другите всеобхватни доходи се прекласифицират в печалбата или загубата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.