Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка


Категория на документа: Счетоводство
Катедра: Финанси

Курсова работа

по Банково счетоводство
Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговските банки

Изготвил:
Десислава Димитрова, 23гр. Ф.№ 3391

Проверил:
Ас. Ивайло Маноилов

Варна, 2013 г.
Съдържание

1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане.
2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки.
2.1 Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД.
2.2 Хоризонтална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД.
3. Характеристика и счетоводно отчитане на разходите на ТБ.
3.
3.1 Особености при отчитане на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД.
3.2 Основни елементи на счетоводната политика на Първа Инвестиционна Банка АД.
4. Заключение.
5. Източници.

1. Същност на обичайно присъщите разходи на ТБ. Видове разходи, като обекти на счетоводно отчитане.

Разходите в банките могат да се дефинират като всички парични, финансови, материални и трудови разходи, които финансовата институция извършва във връзка с осъществяването на дейността си. В Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) разходите са определени като намаляване на икономическата изгода по време на отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи или натрупване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което се дължи за разпределение между собствениците на този капитал.

В икономическата литература съществуват разнообразни класификации на разходите. Следва да се разграничават обичайните от необичайните разходи на ТБ. Обичайните са генерирани от дейността на банката при нормални условия. Необичайните разходи възникват при неествени обстоятелства и трудно могат да се предвидят. Въпреки това трябва да се правят ефективни планове за непредвидените разходи, защото те могат да доведат банката до ликвидна криза. Извънредни разходи са например платени глоби, неустойки, липси на материални ценности и други. В настоящата разработка необичайните разходи нямат да бъдат обект на изследване.

Според икономическата им същност разходите са: разходи за материали, за трудови възнаграждения и осигуровки, за получени услуги от други предприятия, за амортизации на дълготрайни активи и други.

Според състава на разходите, те биват два вида - едноелементни (с еднороден характер, например разходи за възнаграждения или осигуровки) и комплексни (обхващат няколко разнородни разхода, например административните разходи).

Според връзката им с обема на стопанската дейност разходите биват постоянни (разходи в еднакъв размер, които не се променят при промяна в мащабите на дейността) и променливи (променят се съобразно промените в обема на дейността, като зависимостта може да е право-пропорционална или обратно-пропорционална).

От гледна точка на организацията на отчетността, разходите се класифицират на разходи за дейността и финансови разходи.

Според МСС 30 - Оповестявания в счетоводните отчети на банки и сходни финансови институции: "Основните видове разходи, произтичащи от дейността на банките, включват лихвите, комисионите, загубите по кредити и вземания. Всеки вид разходи се представя поотделно, за да се даде възможност на потребителите да си съставят оценка за дейността на банката." От 1-ви януари 2007 г. МСС 30 е заменен МСФО 7.
2. Структура на обичайно присъщите разходи на търговските банки.

Структурният анализ на разходите се извършва по два начина: вертикален и хоризонтален. При вертикалния структурен анализ всяка група разходи се представя в процент спрямо определена базова стойност (например общата им величина). При хоризонталния структурен анализ се проследява процентът на изменение (увеличение или намаление) на всяка група разходи за анализирания спрямо предходния период, приет като база. Процентът на изменение се получава като разликата (т.е. сумата на увеличението или намаление на съответния вид разход) се раздели на величината на разхода през базовия (предходния) период.

2.1. Вертикална структура на разходите на Първа Инвестиционна Банка АД.
Вертикална структура на разходите на FI Bank
в хил. лв.годинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура, отчитане на обичайно присъщите разходи на търговска банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.