Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА)


Категория на документа: СчетоводствоТема 4
Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА)
(само от лекцията)

Понятието актив, както и класификацията, организацията, отчитането и икономическото третиране на активите са обект на международни и национални нормативни актове и стандарти. В международните счетоводни стандарти активите са ресурс, контролиран от предприятието, придобит в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Безспорно от първостепенно значение е собствеността на предприятието, което в резултат на минала сделка или събитие е придобило актива, тъй като собствеността е предпоставка за контрол. При всички случаи обаче има изключения, като например активи придобити по реда на финансов лизинг, които се отчитат като собствени с прилагането на принципа на предимство на съдържанието пред формата. Бъдещата икономическа изгода се проявява като бъдещи входящи парични потоци или намаляване на изходящите парични потоци. Класифицирането на активите е свързано с групирането им по общи принципи: по форма, по продължителност на употреба, по степен на ликвидност и др. В счетоводният баланс на ППС активите са структурирани в 2 основни групи:
* Финансови активи
* Нефинансови активи

В състава на нефинансовите активи са ДМА, ДНМА и материалните запаси. С най-висок относителен дял в структурата на ППС са ДМА. Дефиницията на ДМА в МССПС абслолютно съвпада с дефиницията в МСС и МСФО. Съгласно МССПС 17 - имоти, машини, съоръжения и оборудване, ДМА са тези активи, които се държат от предприятието за използване в производството или продажбата на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. ДМА са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурална веществена форма, използват се за производството или за продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или други цели. Очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и от тяхното използване се получава икономическа изгода. За да се признаят в баланса, ДМА трябва да отговарят на определени изисквания за стойностен праг. При определянето на стойностния праг се спазват следните правила:
1) за всички ППС в системата на един първостепенен разпоредител от бюджетни кредити се прилага единен подход при определянето прага на същественост на ДМА. Прилагат се два прага на същестеност - минимум 500лв. и максимум 1000лв., като се спазват следните изисквания:
- Активите с по-ниска стойност от 500лв. се отчитат като материални запаси;
- Активите с по-висока стойност от 1000лв. задължително се класифицират като ДМА;
- Активите на стойност от 500лв. до 1000лв. се класифицират или като материални запаси, или като ДМА в зависимост от счетоводната политика на конкретното ППС.

При прилагането на прага на същественост, в стойността на ДМА не се включват ДДС и други данъци. При несъществени или временни промени в цените на ДМА не се правят промени в праговете им. Допуска се признаване в баланса на ДМА със стойност под 500лв. при функционирането им като взаимосвързани активи, ако стойността на цялата конфигурация надвишава 500лв. В състава на ДМА в ППС се включват:
> Продуктивни и работни животни;
> Сгради, които могат да се изпползват за административни, жилищни и други цели;
> Машини, съоръжения, оборудване;
> Транспортни средства;
> Стопански инвентар;
> ДМА, в процес на придобиване; и други.

За да бъде признат в баланса, стойността на ДМА трябва да бъде надеждно изчислима. При първоначалното признаване в ППС се използва историческата им цена, която може да бъде:
1) Цена на придобиване - включва:
* Покупната цена;
* Мита;
* Митнически такси и невъзстановими данъци;
* Всички преки разходи за привеждането на актива в подходящ за ползването му вид;
* Транспортни разходи за доставка на актива;
* Товаро-разтоварни разходи;
* Спедиторски комисиони;
* Посреднически комисиони по сделката;
* Такси по регистрация на имуществото, когато същите са законово изискуеми;
* Нотариални такси за сметка на придобиващия в случаите, когато се изисква нотариална форма на договор за покупко-продажба;
* Застраховки на активите при транспортиране;
* Монтаж и настройка на активите в случаите, когато това е необходимо за въвеждането им в експлоатация.
2) Себестойността - Оценяват се създадените в предприятието активи, тя е съвкупност от основните разходи по създаването на актива.
3) Справедливата стойност - използва се за признаване на безвъзмездно придобити активи. Това е цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. Последващите разходи, свързани с придобитите ДМА от ППС се признават за разходи в случаите, в които са свързани с възстановяването и поддръжката на актива. Когато последващите разходи водят до трайно нарастване на ползите и изгодите от актива и повишават неговите качествени характеристики, те задължително се капитализират в стойността на актива.

??

??

??

??

Лекция 2 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор 22.02.2013г.

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване на нетекущите активи в ППС (ДМА) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.