Стаж във фирма


Категория на документа: СчетоводствоНационалният счетоводен стандарт 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, както и правилата, по които те се изчисляват.

Този стандарт не се прилага във финансовите институции и от застрахователите. Показателите, чрез които се характеризира тяхното финансово състояние, и правилата за изчисляване на тези показатели се определят с други нормативни актове.

10.1. Показател е количествена характеристика на отделен елемент от финансовото състояние или от финансовите резултати, получена при финансово-счетоводния анализ. Показателите се коефициенти и проценти.

10.2. Нетни активи е сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, намалена с краткосрочните задължения.

10.3. Нетен оборотен капитал е разликата между краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

10.4. Оценяване на информацията е формулиране на изводи за състоянието на дейността на предприятието въз основа на получени при финансово-счетоводния анализ показатели.

* Показатели за ефективност

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието.

Показателите за ефективност са:
1.Коефициент на ефективност на разходите = приходи : разходи

2.Коефициент на ефективност на приходите = разходи : приходи
* Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Показатели за рентабилност са:
Коеф. пр-дите от продажби = (ФР) : (нетен р-р на пр-дите от продажби)

Коеф. на рентабилност на СК= (ФР) : (СК)

Коеф. на рентабилност на пасивите = (ФР) : (Пасиви)

Коеф. на капитализация на активите = (ФР) : (сума на реалните А)

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвращаемост на капитала.

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.
* Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди). Текущите задължения се определят от сумата I. Краткосрочни задължения, на раздел "В". Краткосрочни пасиви на пасива на баланса, плюс предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на група I. Дългосрочни задължения, от раздел "Б". Дългосрочни пасиви.

Показателите за ликвидност са:
Коефициент на обща ликвидност = (КА) : (Краткосрочни задължения)
Коефициент на бърза ликвидност = (Краткоср. вземания + краткоср. инвестиции + парични средства) : (краткоср. задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткоср. вземания + парични средства) : (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения)

* Показатели за финансова автономност

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите. Тези показатели са:
Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасивиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.