Стаж във фирма


Категория на документа: Счетоводство


По отношение на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи - начисляването на амортизационните отчисления на амортизируемите активи се извършва като се използва линейно процентния метод. Изготвя се амортизационен план, като информация за попълването му се получава от аналитичните сметки за съответния амортизируем актив. Стойностния праг на същественост е 700 лева. ДМА на фирмата включват:
1. Земи (Терени) (с/ка 201)
2. Сгради и конструкции (с/ка 203)
3. Машини, съоръжения и оборудване(с/ка 204)
4. Транспортни средства(с/ка 205)
5. Офис обзавеждане(с/ка 206)

По отношение на стоково-материалните запаси - счетоводното отчитане е в съответствие с нововъведената счетоводна програма AJUR-L5 - средно претеглен салдов метод.

Разходи по ДМА след придобиването им, които увеличават първоначалния срок или производителността им над първоначално определено ниво на ефективност, се отразяват в увеличение на стойността на актива, а останалите разходи като текущи.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Паричните средства в чуждестранна валута се оценяват по валутния курс на придобиване.

Позициите в чуждестранна валута се оценяват в годишният финансов отчет по заключителен курс на БНБ към датата на съставянето му.

Краткосрочните вземания са в лева и са оценени в номинална стойност.

Основният капитал на "Беску"ЕООД е 10 206 лева.

Приходите и разходите се разпределят по направление към три дейности:
6. Основна дейност - строителство
7. Спомагателна дейност - сметосъбиране и автотранспорт
8. Административни разходи

Приходите се отичат при спазване на счетоводния принцип за начисляване.Те са на база продажба на услуги.

Разходите по икономически елементи създават информация за вида и направлението на същите по различни видове дейности.

Основно перо в разходите са:

* разходи за материали;

* разходи за външни услуги;

* разходи за амортизации.

9. Инвентаризация

Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.

Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието. В Закона за счетоводството е определен минималния брой инвентаризации за отчетния период по счетоводни обекти. Задължително се извършва инвентаризация при смяна на материално - отговорно лице.
Инвентаризациите могат да бъдат планови и извънпланови. Също така:
o пълни - обхващат всички счетоводни обекти
o частични-обхващат част от счетоводните обекти
o тематични - предизвикани от конкретна потребност- смяна на материално-отговорното лице, при залежаване на стоки и др.
o комплексни- за взаимно свързани обекти.

По отношение на инвентаризацията, тя се извършва веднъж годишно в края на годината. Поради смяна в ръководството за изминалата 2012 година е извършена инвентаризация в началото и в края на годината. Комисията се е състояла от един председател и четирима членове назначени от управителя на дружеството.

10. Анализ на финансово-икономически показателиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.