Стаж във фирма


Категория на документа: Счетоводство5.Организация на документоборота

Целта на документооборота е да създаде единна организация на движението на финансово-счетоводни документи от предприятията. Същността му се изразява в това, че той е съвкупност от предварително установени пътища на движение на документи, свързани с финансово-счетоводни документи от момента на тяхното съставяне или получаване до окончателната им обработка и предаването им за използване и съхранение. Чрез него се осигурява връзка и взаимозависимост между първичните документи, своевременно и точно отразяване на стопанските процеси и явления и в хронологичен ред. Чрез организацията на документооборота се определят конкретните първични документи, които ще се използват за отразяване на измененията в обектите на отчитане, също така се посочва пътя и времето за предвижване и предаване на документите по предназначение, с оглед информиране на всички заинтересовани органи при спазване сроковете за представяне на отчетната информация.

Вътрешния правилник за документооборота се основава на "Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции"

6. Характеристика на прилагания счетоводен софтуер

1. Счетоводния софтуер е AJUR-L5, който представлява интегрирана система за управление със следната структура:
2. Счетоводство
3. Управление продажби
4. Управление доставки
5. Склад
6. Каса
7. Управление плащания
8. Анализи
9. Производство
10. Системни функции
11. "Счетоводство" се характеризира със следните модули:
12. -Осчетоводяване
13. -Справки и отчети
14. Автоматични операции
15. Дълготрайни активи
16. Материални запаси
17. Автом. склад
18. Сводиране
19. База
20. Настройка
21. Счетоводството се прилага в съответствие с ЗС, МСС , ЗКПО и действащото законодателство във всеки аспект.

7. Индивидуален сметкоплан

За осъществяването на отчетният процес се налага използването на многобройни счетоводни сметки. Поради работа-та с различни фирми се налага и използването на различни сметкоплан в зависимост от дейността и от информацията,която е необходима на ръководството на съответната фирма.

Индивидуалният сметкоплан на всяка фирма е изграден така, че включва всички сметки, които да отразяват състоянието и изменението на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. Във всеки раздел на сметкоплана има оформени групи обединяващи близки по характер счетоводни сметки.Сметкоплана на фирма "Беску"ЕООД се характеризира с голяма аналитичност ( Приложение 1).

8. Характеристика на организацията на отчитане на отделните обекти

Възприетата счетоводна политика от предприятието дава сигурност, че информацията във финансовите отчети е надеждна, т.е.

1. Представя достоверно резултатите и финансовото състояние, а не просто тяхната правна форма.

2. Отразява икономическата същност на събитията и операциите, а не просто тяхната правна форма.

3. е неутрална и безпристрастна.

4. е предпазлива.

5. е пълна във всички съществени аспекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.