СС 11 и МСС 11 - договори за строителство


Категория на документа: Счетоводство


 Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

ДОКЛАД

по

Счетоводни концепции и стандарти

на тема :
Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 и Счетоводен стандарт (СС) 11- Договори за строителство

Изготвили:

Спец. Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия

Свищов

2012

Международен счетоводен стандарт (МСС) 11

Изграждането на един актив или множество от активи (мост, сграда, язовир, тръбопровод, път, кораб или тунел) се уреждат с помощта на договорът за строителство. Той обхваща и формирането на редица активи по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение. Пример за такъв договор е строителството на рафинерии и други сложни елементи от машини, съоръжения или оборудване. Договорите за строителство включват още и договори за предоставяне на услуги, които са пряко свързани със строителството на актива (услугите, предоставяни от ръководителите на проекта и архитектите) както и договори за разрушаване или възстановяване на активи и рекултивирането на околната среда след тяхното разрушаване. Стандартът влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1995 г.

Основната задача на МСС 11 е счетоводното определяне на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство. Характерна особеност тук е, че датата на която се сключва договорът и датата, на която приключва дейността са в различни отчетни периода. От тук следва и основният въпрос, който е свързан със счетоводното отчитане на договорите за строителство е разпределянето на приходите и разходите по договора към счетоводните периоди, през които се изпълняват строителните работи. Използват се критерии с помощта, на които се признават приходите и разходите по договорите в отчетите за доходите. Те са точно определени в Общите положения за изготвянето и оповестяването на финансовите отчети. Този стандарт показва и практически как се прилагат тези критерии.

МСС 11 се прилага при счетоводно отчитане на договори за строителство във финансовите отчети на изпълнителите. Той произлиза от МСС 11 Отчитане на договорите за строителна дейност, одобрен през 1978 г.

Договорите за строителство се формулират по различни начини, които за целите на настоящия стандарт се класифицират като договори на база твърда цена (договор за строителство, при който изпълнителят се съгласява на твърда договорна цена или твърда единична цена на готов продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите) и договори на база "разходи плюс" (договор за строителство, при който на изпълнителя се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение). Някои договори за строителство може да съдържат характеристики както на договор на база твърда цена, така и на договор на база "разходи плюс", например в случаите на договор на база "разходи плюс" при договорена максимална цена. В разглежданият стандарт се използват множество термини, някои от който са :
- Договор за строителство - договор, в който е точно определено изграждането на актив или на група от активи, които са взаимозависими по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение;
- Обременяващ договор - договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора;
- Междинните фактурирани суми - фактурирани суми за извършената по договора работа, независимо дали са изплатени от клиента;
- Удръжки - сборът на междинните фактурирани суми, които не се изплащат, докато не бъдат изпълнени посочените в договора условия или докато не бъдат отстранени дефектите;
- Аванси - суми, получени от изпълнителя преди изпълнението на съответната работа разходи плюс процент (надценка) към тези разходи или твърдо възнаграждение.

Основните критерии на МСС 11 се прилагат за всеки договор поотделно. Но има случаи, в които се използват по отношение на отделно разграничими части от един договор или съвкупност от договори, използва за да се определи същността на договорите. В случаите, когато договорът е свързан със строителството на група от активи, всеки един от тях се разглежда като самостоятелен договор за строителство. Това става когато:
- за всеки актив са представени отделни предложения;
- всеки актив е бил предмет на отделни преговори и изпълнителят и клиентът са могли да приемат или отхвърлят тази част от договора, която се отнася за всеки актив; и
- разходите и приходите за всеки актив могат да бъдат установени.

Договорът се приема като един независимо дали е сключен с един клиент или група от клиенти, в случаите когато:
- групата от договори се договаря като един пакет;
- договорите са толкова тясно взаимно свързани, че всъщност са част от един проект с общ марж на печалбата;
- договорите се изпълняват едновременно или в непрекъсната последователност.

Понякога даден договор може да предвижда строителството на допълнителен актив по избор на клиента или може да бъде изменен така, че да включва в строителството на допълнителен актив. Обикновено строителството на допълнителния актив се приема като отделен договор за строителство, когато:
- активът се различава значително по отношение на проект, технология или функция от актива(ите), обхванат(и) от първоначалния договор;
- цената на актива се договаря без връзка с първоначалната договорна цена.

Приходите по договора включват първоначалната сума на прихода, договорена в договора и измененията в строителните работи, изплащането на искове и материални стимули (до степента, до която е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно оценени). Те се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение. Оценката на приходите по договора се влияе от множество несигурности, които зависят от резултатите от бъдещи събития. Често приблизителните оценки трябва да бъдат преразглеждани вследствие на възникването на събитията и разрешаването на несигурностите. Следователно сумата на приходите по договора може да се увеличава или намалява през различните периоди. Например:
- изпълнителят и клиентът може да се договорят за изменения или по отношение на искове, които увеличават или намаляват приходите по договора в период, следващ периода, в който първоначално е договорен договорът;
- сумата на договорените приходи при договор на база твърда цена може да се увеличи в резултат на клаузите за повишаване на разходите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
СС 11 и МСС 11 - договори за строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.