Собствен капитал, резерви


Категория на документа: Счетоводство
Реферат по Счетоводство Учебна практика на тема: Собствен капитал

Отчитане на капиталите

Характеристика на капитала

* Определение - Капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на владеене, ползване и разпореждане.

* Видове - собствен и дългосрочни и краткосрочни задължения, наричани привлечен капитал.

Отчитане на собствения капитал

Собственият капитал изразява стойността на онази част активите на предприятието, която е придобита с право на собственост, но без срещу това да е възникнало задължение към трети лица, т.е. това е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви, финансиранията и приходите за бъдещи периоди.

Отчитане на Основния капитал

Основният капитал е задължителна за всяко предприятие форма на проявление на собствения капитал. Той има постоянен, устойчив и траен характер, като се формира при учредяване на предприятието и се разпада при неговото ликвидиране. Съдържанието на Основния к-л зависи от правно-организационната форма на предприятието - за ООД, СД, КД и кооперация - той се формира от дяловете на собствениците, а за АД - от номиналната стойност на акциите. Вноските на собствениците могат да бъдат както парични, така и непарични - движими и недвижими ценности.

При АД , КДА и ООД той се формира от Общото събрание на дружеството . Размерът на к-ла и промени в размерът му се определят от собствениците. Според Търговския закон при учредяване на Търговско дружество капиталът следва да е внесен най-малко 70%.

Синтетично и аналитично отчитане

За отчитане на основния капитал се използват сметките от Група 10 - Капитал. Те са балансови - пасивни, синтетични, основни - капиталови. Сметките се кредитират при увеличение, а се дебитират при намаление на основния капитал.

Аналитичното отчитане на сметките се организира по съдружници с данни за дяловете и вноските. То се организира по партиди - по именно и по срок за внасяне на дяловете.
Документи свързани с Основния капитал
1. Декларация за истинността на данните, образец от подписите на управляващите.
2. Изважда се удостоверение заедно с решението, заявление до агенцията по вписванията за регистрация в търговския регистър, банков документ за изплатена такса, удостоверение за ЕИК.
3. Подаваме заявление в НАП за започване на осигуряването.
4. Изваждаме печат с копие от решението на съда.
5. Отиваме в банка, подаваме удостоверение, копие от решенията, копие от удостоверението за ЕИК, копие от устава, спесимен на подписите на лицата, които ще подписват и се сключва договор между банката и собствениците.
6. Внасяме таксата за откриване на сметката на банковия лимит.
Счетоводно отчитане на Основния капитал
* Увеличение на капитала
* Внасяне на капитала

Дт с/ка Активи

Кт с/ка 100 Основен капитал изискващ рег.
* Записване и внасяне на капитала
- записване на капитала

Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Кт с/ка 100 Основен капитал изискващ рег.

- внасяне на капитала

Дт с/ка АктивиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Собствен капитал, резерви 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.