Система за брутен сетълмент в реално време


Категория на документа: Счетоводство


Система за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ)
Real-time Interbank Gross-settlement System (RINGS)
RINGS
* Представителка на RTGS системите (Real-Time Gross-settlement System)
* Изградена от: фирма Монтран Корпорейщън
* Въвседена в ескплоатация: 02.06.2003г.
* Най-важното звено, гръбнакът на националната платежна система

Националната платежна система включва:
1. RINGS
2. Система за обслужване на клиентски плащания, инициирани за плащане в определен момент
3. Система за обслужване на плащания по операции с банкови карти
4. Система за обслужване на плащания по сделки с безналични ЦК
5. Система за обслужване на плащания по сделки с ДЦК
6. Система за обслужване на плащания, инициирани чрез мобилен телефон (СЕП)
Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Нормативна уредба на платежните системи

* Закон за платежните услуги и платежните системи (в сила от 01.11.2009г.; заменил Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи; въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (Payment Services Directive - PSD)

* Наредба N3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване на платежни инструменти (в сила от 01.11.2009г.)

* Наредба N16 на БНБ от 16.07.2009г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи (в сила от 01.11.2009г.)

* Закон за кредитните институции (в сила от 01.01.2007г.; заменя Закона за банките)

Характеристика на системата:
* Собственост е на БНБ
* БНБ е оператор на РИНГС
* БНБ е агент по сетълмента в РИНГС

Участниците в РИНГС:
* БНБ
* ТБ, лицензирани от БНБ за извършване на банкова дейност чрез своите централи
* Клон на банка от държава-членка на ЕС, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл.20 и 21 от Закона за кредитните институции
* Клон на банка от трета държава(нечленка на ЕС), получил лиценз от БНБ по реда на чл.17 от Закона за кредитните институции
Лицензирани оператори на платежни системи:
* Оператор на платежната система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, по-известна като БИСЕРА - Банксервиз АД
* Оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната - БОРИКА - Борика АД
* Оператор на системата за регистрация и обслужване на сделки с безналични ЦК - Централен депозитар АД
* Оператор на системата за сетълмент на ДЦК (ССДЦК) - БНБ. ССДЦК включва: Електронна система за регистрация и обслужване на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ) и сметките за ДЦК на участниците в ЕСРОТ.
* Операторът на системата за електронни плащания (СЕП) - платежна система за електронни плащания, която обслужва изпълнението на плащания, извършени с електронни платежни инструменти (ЕПИ) - СЕП - България АД

РИНГС приема за обработка 2 вида платежни инструкции:
* Заявки за сетълмент
* Нареждания за плащания (единствено нареждания за кредитен превод)

В РИНГС задължително се изпълняват:

* Всички плащания, по които първоначалния инициатор и крайния получател е участник в сетълмента (т.е. имат сетълмент-сметки в БНБ)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за брутен сетълмент в реално време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.