Система на счетоводни сметки (същност, предназначение, строеж, структура, съдържание, класификация)


Категория на документа: Счетоводство


Счетоводство, 23 (24).10.2014, Лекция
8 въпрос : Система на счетоводни сметки, същност и предназначение. Строеж, структура и съдържание на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки (88-102 страница от нейния учебник)
1. Същност на счетоводните сметки - сч.сметки винаги съществуват в система; системата на сч.сметки е пряко подчинена на способа балансово обобщаване; техническо средство за реализацията на този способ е сч.баланс; чрез съставянето на баланса в края на съответен отчетен период периодично се получават обобщени данни за състоянието на отчетните обекти, а също и на измененията, които са настъпили в тях; поради това попринцип за всеки отделен отчетен обект се създава и самостоятелна сч.сметка; сч.сметка представлява форма на счетоводно пресмятане и средство, чрез което се отразяват измененията, настъпващи в активите и пасивите на предприятието под влияние на протекли стопански операции

2. Строеж, структура и съдържание на сч.сметки. Модели сч.сметки (сч.сметки имат таблична, двустранна форма)
- прието е лявата страна на сметката да се нарича дебит (Д-т / Дт)
- прието е дясната страна на сметката да се нарича кредит (К-т / Кт)

!*! баланса има актив и пасив !*!
!*! сметката има дебит и кредит !*!

етимологически произход:
- дебит = lat: debere = той дължи
- кредит = lat: kredere = той вярва

- На настоящият етап наименованията Д-т и К-т на сметката са се запазили, но те имат предназначението по тях да се отразяват измененията, които настъпват в обекта на отчитане, за който е открита сметката; като едната страна е предназначена за отразяване на увеличаването, а другата - намаляването

3. Класификация на сч.сметки
А. Елементи съставляващи съдържанието на активните сч.сметки (общо 6)
1) н.с. - начално салдо - взима се от лявата страна актива на баланса и се нанася в лявата страна в дебита на сметката
2) ДО - дебитни обороти - те са предназначени да отразяват увеличенията в обекта, за който е открита сметката
3) КО - кредитни обороти - предназначени са да отразяват намаленията по сметката
4) ДС - дебитен сбор - получава се като към началното дебитно салдо се добавят дебитните обороти
5) КС - кредитен сбор - равен е на сумата от кредитните обороти
6) к.с. - крайно салдо - к.с. на активните сч.сметки се получава като от ДС се извади КС

Модел на активна сч.сметка:
Д-т

1) н.с. ............................................

+

2) ДО +

+
+

4) ДС = н.с. + ДО

6) к.с. = ДС - КС

К-т

-
- 3) КО
-
-

5) КС = ∑ КО
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на счетоводни сметки (същност, предназначение, строеж, структура, съдържание, класификация) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.