Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


> отразване на предоставянето на дълготрайни материални активи на други структурни звена на бюджетното предприятие:
Дт с/ка 4500 "Вътршни разчети за доставки и прехвърлне на активи, пасиви, приходи и разходи"

Кт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"
6. Предаване на активи - при предаване на дълготрайни материални активи на други бюджетни предприятия се съставя следнта счетоводна статия:
> Дт с/ка група 76 "Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката"

Кт с/ка група 20 "Дълготрайни матриални активи"
Счетоводно отчитане на преоценките на дълготрайните материални активи

След первоначалното им признаване в баланса дълготрайните материални активи подлежат на преоценка. Този принцип, заложен в счетоводната нормативна уредба, важи и за бюджетните предприятия.
преоценката на дълготрайните материални активи не може да се отнася директно към собствения капитал, тя се отразява като текущ приход или разход.

Преоценките се извършват периодично съгласно възприетите правила в счетоводната политика на предприятията. Преоценката на дълготрайните материални активи може да се изразява в надоценка (положителна преоценка) или подоценка (отрицателна преоценка). преоценките трябва да се правят редовно, така че балансовата стойност на дълготрайните материални активи да не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справдливата стойност към датата на финансовия отчет. Преоценките се извършват при спазването на следните изисквания:
> За земи, сгради и терени - по справедливата им стойност. Това е тяхната пазарна цена, която може да се определи чрез оценка от лицензирани оценители.
> за всички останали дълготрайни материални активи по справедливата им стойност. Това е тяхната пазарна цена, която трябва да е надеждно измерима. Когато липсва надеждна информация за пазарната стойност на активите, поради техния специфичен вид или поради спецификата на дейността те се оценяват по амортизираната им възстановима стойност.

За счетоводното отразяване на преоценката на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия се използват сметките от група 78 "Прираст/намаление на нетните активи от преоценка", подгрупа 780 "Прираст/намаление на нетните активи от преоценка", сметка 7801 "Положителни преоценки на активи", сметка 7802 "Отрицателни преоценки на активи".

Сметки 7801 "Положитлни проценки на активи" е пасивна и по нея се отчита надоценката на дълготрайните материални активи. Сметка 7802 "Отрицателна преоценка на активи" се използва по реда на активните счетоводни сметки и по нея се отразява подоценката на дълготрайните материални активи.
> отразяване на надоценката на дълготрайни материални активи:
Дт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"

Кт с/ка 7801 "Положителна преоценка на активи"
> Отразяване на подоценката на дълготрайните материални активи:
Дт с/ка 7802 "Отрицателни преоценки на активи"

Кт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"
в края на отчетния период сметки 7801 "Положителни преоцнки от активи" и 7802 "отрицателни преоценки на активи" се приключват в кореспонденция със сметка 1301 "Изменения в нетните активи от преоценка"
> в случаите на надоценка за приключването на сметка 7801 се съставя следната счетоводна статия:
Дт с/ка 7801 "Положителни преоценки на активи"

Кт с/ка 1301 "Изменения в нетните активи от преоценка"
> В случаите на подоценка за приключването на сметка 7802 се съставя следната счетоводна статия:
Дт с/ка 1301 "Изменения в нетните активи от преоценка"

Кт с/ка 7802 "Отрицателни преоценки на активи"

От своя страна сметка 1301 "Изменения в нетните активи от преоценка" също се приключва в кореспонденция със сметка 1109 "Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от преоценка.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всяко бюджетно предприятие се нуждае от необходимите му материални дълготрайни активи, които формират неговата материалнотехническа база. Процесите на придобиване могат да се разделят на два етапа: при създаване на предприятието и при доставяне за подмяна на амортизационни материални дълготраини активи или при разширяване на предприятието.

Предприятието, респективно неговото ръководство осъществяват цялостната организация на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. В центъра на подготовката на тази организация е ръководителят на счетоводната система на предприятието и членовете на счетоводния колектив.

Дълготрайните материални активи са един от най-съществените отчетни обекти във всяко предприятие. В качеството им на активи те са ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа изгода - постигане на увеличение на приходите, съответно на намаляване на разходите.

Дълготрайните материални активи следва да имат полезен живот повече от един отчетен период, но не всички активи, които притежават тази характеристика, следва да се отчитат като дълготраини. Счетоводният принцип за съпоставяне на разходите и ползите трябва да се има предвид при класифицирането на активите. Когато стойността на актива е незначителна по размер, макар той да се използва продължително време, неиното разсрочено признаване като амортизационен разход е неуместно. В този смисъл тези материални активи, които са на ниска стойност, макар и с дълготрайна употреба, е удачно да се отчитат като текущ разход Счетоводното отчитането на ДМА се организира като се използват счетоводни сметки от група 20 Дълготрайни материални активи. По дебита на сметките от група 20 се записва първоначалното оценяване на придобитите в предприятието ДМА. Корекция на тази стойност може да се извърши само с последващи разходи, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди от притежаването на дадения актив. Този запис може да се избегне ако разходите по подобряването на икономическите изгоди се трансформират в самостоятелен (отделен) дълготраен материален актив.

Основните проблеми при отчитането на ДМА са свързани с признаването, първоначалното и последващо оценяване, отчитането на последващите разходи, свързани с използването им. Тези проблеми се решават при спазване на определени принципи и правила, формиращи счетоводната политика на предприятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.