Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоПри последващо връщане тези активи се изписват от баланса по отчетната им стойност към момента на връщането срещу дебитиране на съответните сметки от група 74 "Помощи и дарения от страната и чужбина", използвани при първоначално балансово признаване на актива. Ако очакваният остатъчен икономически живот на актива е под 25 % от целия полезен срок от създаването му, или неговата стойност е несъществена, той се заприходява задбалансово по сметка 9110 "Чужди дълготрайни активи".

Гореизложените правила за отчитане не се отнасят за сградите, както и за дълготрайните материални активи, които се отчитат като разходи при придобиването им. Когато се налага задбалансово водени ДМА да се прехвърлят по балансови позиции, бюджетното предприятие слдва да ги иззпише от задбалансовите сметки и да ги заведе балансово по справедлива стойност по съответната сметка:
Дт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"

Кт с/ка 7990 "Прираст в нетните активи от други събития".
4. Счетоводно отчитане на излишъците от ДМА:

Установените при инвентаризация излишъци от дълготрайни материални активи се отразяват като приходи и се заприходяват по тяхната справедлива стойност. Използват се следните счетоводни статии:
> заприходяване на излишък от ДМА:
Дт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"

Кт с/ка подгрупа 793 "Излишъци от активи"
> Приключване на сметките за приходите в края на отчетния период:
Дт с/ка подгрупа 793 "Излишъци от активи"

Кт с/ка подгрупа 120 "Прираст/намаление на нетните активи"

IV. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ДМА

Дълготрайните материални активи подлежат на намаление при няколко основни процеса, в резултат от което сметките от група 20 "Дълготрайни материални активи" се кредитират при всяко намаление.

Намалението на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор може да бъде предизвикано от:
* продажбата на тези активи;
* Безвъзмездното им предаване;
* бракуване и ликвидация;
* липса на активи;
* предване в други структурни звена на бюджетното предприятие;
* предаване на други бюджетни предприятия.

Поради неначисляването на амортизация на дълготрайните материални активи изписването им се извършва по тяхнята отчетна стойност.
1. Продажба - продажбата на дълготрайни материални активи не е типична операция за предприятията от публичния сектор, тъй като активите се предоставят на бюджетното предприятие за да бъдат ползвани в дейността му. Обикновено се продават морално остарели активи или такива, които не отговарят на нуждите на предприятието.

Счетоводното отчитане на продажбата на дълготрайни материални активи преминава през следните етапи:
> за отразяване на вземане от купувач на актив:
Дт с/ка подгрупа 488 "други дебитори"

Кт с/ка подгрупа 714 "Приходи от продажба на дълготрайни активи"
> Отазяване на получените парични средства от купувача:
Дт с/ка група 50 "Парични средства"

Кт с/ка подгрупа 488 "други дебитори"
> Отразяване на намалението на дълготрайните материални активи:
Дт с/ка подгрупа 614 "отчетна стойност на продадени дълготрайни активи"

Кт с/ка група 20 "дълготрайни материални активи"
2. Безвъзмездно предаване - безвъзмездното предаване на дълготрайни материални активи също не е типична операция за предприятията от публичния сектор. За безвъзмездно предаване на дълготрайни материални активи бюджедтните предприятия трябва да имат разрешението и съгласието на ведомството, на чието подчинение са.
> отразяване на безвъздмезно предадените дълготрайни материални активи:
Дт с/ка 6457 "капиталови трансфери за нестопански организации"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.