Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоКт с/ка подгрупа 759 "Трансфери за поети осигурителни вноски"
> Отнасяне на разходите за социални осигуровки в състава на разходите за придобиване на ДМА:
Дт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"

Кт с/ка подгрупа 605 "Разходи за социални осигуровки"
> Отразяване на други разходи, извършени по строителството на ДМА:
Дт с/ка подгрупа 609 "Други разходи"

Кт с/ка подгрупа 401 "Доставчици"

Кт с/ка подгрупа 489 "Други кредитори"
> Отнасяне на другите разходи в състава на разходите за придобиване на ДМА:
Дт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"

Кт с/ка подгрупа 609 "Други разходи"
> заприходяване на новопостроения ДМА по себестойност на база основните производствени разходи:
Дт с/ка подгрупа 203 "Сгради"

Кт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"
> Периодично към края на всяко тримесечие и задължително в края на отчетната година бюджетното предприятие идентифицира направените разходи и ако към 31 декември по сметка 6501 "Придобиван на ДМА по стопански начин" има салдо, то се отнася по сметка 2071 "Незавършено строителство, производство и основен ремонт". През следващата бюджетна година при окончателно завършване на строителството обектът се заприходява със следната счетоводна статия:
Дт с/ка подгрупа 203 "Сгради" - със себестойността на новопостроен актив

Кт с/ка 2071 "Незавършено строителство" - с разходите от миналата година

Кт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин - с разходите извършени през текущата година
> За отразяване на целево получените средства за финансиране на строителството се съставя счетоводна статия:
Дт с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в лева"

Кт с/ка 7522 "Касови трансфери от/за бюджета на министерства и вдомства" или

Кт с/ка 7588 "Касови трансфери от/за други автономни бюджети" или

Кт с/ка 7589 "Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на други автономни бюджети"

В края на отчетния период неизползваните средства се връщат на финансиращия бюджет.

Оценката на дълготрайните матриални активи, които към края на годината са в процес на придобиване, следва да се основава на база на достигнатия етап на процеса(доставката, строителството), а не въз основа на платените авансово суми на доставчика, освен ако те могат да се разглеждат като разумно приближение на разходит по придобиване, съответстващи на достигнатия етап. Съгласно ДДС #20 за приемане на ННС за пуличния сектор на МФ от 14.12.2004 г. считано от 2005 година за всички дълготрайни материални активи с незавършен процес на придобиване към края на отчетната година следва да се направи и осчетоводи оценка на натрупаните разходи по придобиван, като се приложат правилата на т. 16.6.1 и т. 16.6.6 на ДДС № 20. Най-общо при оценяването на етапа, до който достигнал процеса на придобиване, се определя и начислява приблизителна счетоводна оценка на разходит за съответния етап на придобиването, които към края на отчетната година не са осчетоводени. за определянето на оценката на достигнатите разходи в процеса на придобиване могат да се ползват различни източници на информация, стига те да осигуряват база на разумни и надеждни оценки - фактическо измерване на обема извършна работа , фактуриране в началото на следващата година, експертни оценки, калкулации на доставчици и др.Оценка на натрупаните разходи по придобиванто не се прави, когато активите в процес на придобиване са с несъществен дял спрямо общия размер на придобитите активи през годината, близо до края на периода е било извършено междинно оценяване и също е отчетено, процесът на придобиването е в начален стадий, неможе обективно да се направи разумна приблизителна оценка и това обстоятелство ще се посочи в приложението към годишния финансов отчет.
3. Придобиване на ДМА по безвъзмезден начин

Предоставените безвъзмездно материални дълготрайни активи от небюджетни предприятия или физически лица, получени за безвъзмдно времнно ползване от бюджетните предприятия, се отчитат по справедлива стойност като чужди ДМА по смтка 9110 "Чужди дълготрайни активи", ако срокът за безвъзмездно ползване не покрива съществена част от очаквания остатъчен икономически живот на актива (над 75%). Когато за тези активи са извършни допълнителни разходи и подобрения, които задоволяват изискването за признаване на актив, тези разходи се завеждат баласново по сметка 2091 "Капитализирани разходи по наети дълготрайни активи". При връщането на актива и в случай че не се възмездяват, тези разходи се изписват от баланса в корспонденция със сметките за отчитане на предоставените капиталови трансфери в натура от група 64 "Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери". В случай че не възмездяват - отчита се продажба на този ДМА чрез използването на сметки 6149 "Отчетна стойност на продадени други материални дълготрайни активи" и 7149 "Приходи от продажби на други дълготрайни материални активи".

Когато срокът за бзвъзмездно ползване покрива съществена част от очаквания остатъчен икономически йивот на актива (над 75 %), се приема, че са прехвърлни в съществен рамер основните рискове и изгоди, свързани с притежаването на актива. При тези обстоятелства активът следва да се признае балансово от бюджетното предпритие към момента на получаването му за ползване по справедлива стойност.
> За заприходяването на безвъзмездно придобития ДМА се използва следната счетоводна статия:
Дт с/ка група 20 "Дълготрайни материални активи"

Кт с/ка група 74 "Помощи и дарения от страната и чужбина" или

Кт с/ка 7414 "Капиталови трансфери и дарения в натура от страната" или

Кт с/ка 7474 "Получни капиталови трансфери в натура от други държави"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.