Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


Дт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"

Кт с/ка подгрупа 605 "Разходи за социални осигуровки за персонал и други лица"
> За заприходяване на новопридобития актив в състава на ДМА по цена на придобиване:
Дт с/ка група 20 "ДМА"

Кт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"
2. Придобиване на ДМА чрез строителство се характеризира с това, че се извършва със средства от финансиращия бюджет. Строителството на ДМА се осъществява по два начина:
a) Придобиване на ДМА чрез строителство чрез възлагане - извършва се на базата на сключен договор между бюджетното предприятие възложител и предприятието изпълнител:
> Получаване на целево финансиране за строителство на ДМА:
Дт с/ка група 50 "Парични средства"

Кт с/ка група 75 "Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки"
> Предоставяне на аванс на строителната организация:
Дт с/ка подгрупа 402 "Доставчици по аванси"

Кт с/ка група 50 "Парични средства"
> Поетапно приемане и заприходяване на части от строително-монтажните работи и погасяване на задълженията към доставчика:
Дт с/ка 2079 "Други ДМА в процес на придобиване"

Кт с/ка подгрупа 401 "Доставчици от страната"
Дт с/ка подгрупа401 "Доставчици от страната"

Кт с/ка група 50 "Парични средства"
> Окончателно плащане на доставчика с прихващане на предоставения аванс:
Дт с/ка подгрупа 401 "Доставчици от страната"

Кт с/ка подгрупа 402 "Доставчици по аванси"
> заприходяване на новопостроения ДМА по цена на придобиване:
Дт с/ка подгрупа 203 "Сгради"

Кт с/ка 2079 "Други ДМА в процес на придобиване"
b) Придобиване на ДМА чрез строителство по стопански начин - извършва се със собствени сили.
> Отразяване на вложените по строителството материали по икономически елементи:
Дт с/ка подгрупа 601 "Разходи за материали"

Кт с/ка подгрупа 302 "Материали"
> Пренасяне на разхода за материали в състава на разходите за придобиване на ДМА:
Дт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"

Кт с/ка подгрупа 601 "Разходи за материали"
> Отразяване на разхода за работни заплати като разход по икономически елементи:
Дт с/ка подгрупа 604 "Разходи за работни заплати"

Кт с/ка група 42 "Разчети с персонал"
> Проследяване на функционалната насоченост на разхода за заплати като разход за придобиване на ДМА:
Дт с/ка 6501 "Придобиване на ДМА по стопански начин"

Кт с/ка подгрупа 604 "Разходи за работни заплати"
> Начисляване на социалните осигуровки на работниците, заети по строителството на ДМА:
Дт с/ка подгрупа 605 "Разходи за социални осигуровкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.