Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


2039 "Други сгради"

По сметка 203 се отчитат сгради с производственно и непроизводственно предназначение, които осигурават условия за производството и съхраненнието на материални ценности и за социално-битови и административно обслужване на персонала; изградени временни сгради, подпомагащи стоителството на различни обекти; изплатени отчуждени сгради до момента на разрушаването им. Като отделен инвертарен обект се отчита всяка сграда независимо от нейната конструкция и големина. Конструкциите, съоръженята, инсталациите, вградените мебели и други подобни разграничими части, принадлежащи към сградите, по преценка на ръководителя на бюджетното предприятие могат да се отчитат като отделни инвертарни обекти или като съставна част от сградата. Помещенията, предназначени за магазини, ресторанти, кина, гаражи и др., които се намират в сгради от жилищното строителство, се отчитат като отделелн инвертарен обект. Сградите се заприходяват със стоиността на фактически извършени разходи за тяхното построяване или придовиване. Те се включват в състава на дълготрайните материални активи от датата на утвърждаване на приемателния протокол при стоителството или на нотариалния акт.

По сметка 203 се отразяват: заприходяване на сгради при тяхната покупка, при строителстото по стопански начин или чрез възлагане, замяна или получаване на дарение, както и при увеличение на стойността им; отписване на сградите в резултат на тяхната продажба, замяна, ликвидация, даване като дарение или съучастие в други предприятия, при намаление на стойността им и при отчинате им като инвестиционен имот.
* 204 "машини, съоражения, оборудване:"

2041 "Компютри и хардуерно оборудване"

2049 "Дуги машини, съоражения, оборудване"

По сметка 204 се отчитат енергийните и двигателни машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измерителните и регулиращи уреди, инструменти и производствени принадлежности, инжинерно-техническите съоражения и предварителни устройства.

По сметка 204 се отразяват: покупката на машини, съоражения и оборудване, както и увеличаването на стойността им с извършените разходи по доставка и монтаж; получени безвъзмездно машини, съоражения и оборудване; отписване от баланса на унищожени при стихийни бедствия, бракувани и ликвидирани по други причини машини, съоражения и оборудване; продажба на машини, съоражения и оборудване; бзвъзмездно предаване на машини, съоражения и оборудване; внасянето като съучастие в други предприятия на машини, съоражения и оборудване.
* 205 "Транспортни средства"

2051 "леки автомобили"

2059 "Други транспортни средства"

По сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари. като отделен инвентарен обект се отчита всяко транспортно средство със или без всички приспособления и принадлежности към него. предмети с характер на стопански инвентар, прикрепени трайно към транспортните средства, се отчитат отделно или като тяхна съставна част, или като отделни дълготрайни материални активи.

По сметка 205 се отраяват: покупка на транспортнио средства, включително и разходите по доставката им; получени безвъзмездно транспортни средства; придобити транспортни средства чрез натурална замяна срещу други активи; отписаните транспортни средства при продажба, бракувани и др.
* 206 "Стопански инвентар"

2060 "Стопански инвентар"

По сметка 206 се отчитат канцеларски мебели, инвентарът и кухните, офис обзавеждането, спортният и друг стопански инвентар. Като отделни инвентарни обекти се отчитат предметите със самостоятелно предназначение - отделни шкафове, железни каси, бюфети, гардероби, радиоапарати, и други подобни.

По сметка 206 се отразява: Постъплението и заприходяването на стопански инвентар при покупка, производство, дарение и замяна срещу други дълготрайни активи; предоставяне на стопански инвентар като съучастие в други предприятия; даренията и безвъзмездното предаване на стопански инвентар; бракуването и ликвидацията на стопански инвентар.
* 209 "Други дълготрайни материални активи"

2091 "Капитализирани разходи по наети дълготрайни материални активи"

2099 "Други дълготрайни материални активи"

По сметка 209 се отчитат дълготрайните материални активи, за които не са предвидени отделни сметки - инвентарен амбалаж, производствени инструменти и други.
* 207 "Дълготрайни материални активи в процес на придобиване"

2071 "Незавършено строителство, производство и основен ремонт"

2079 " Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване"

III. СЧЕТОВОДНО OTЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА:

Дълготрайните матриални активи в предприятията от публичния сектор се придобиват, чрез извършване на:
* покупка;
* строителство;
* безвъзмездно получаване;
* излишъци от дълготрайни материални активи, установени при инвентаризация в бюджетните предприятия.
1. Покупка - тя е процес на придобиване на дълготрайни материални активи в готов вид чрез договор, директно закупуване от търговски обект и други форми. Стойността на закупения актив се съобразява с утвърдения за бюджетното предприятие нормативен ред. Покупката в бюджетните предприятия се разделя на две части в зависимост от начина на придобиване:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.