Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


* при текущо отчитане на дълготрайни материални активи не се начислява амортизация. Причината за това е именно специфичният им източник на придобиване;
* земите, инфраструктурните обекти, активите с историческа и художествена стойност се характеризират със специфично отчитане;
* не е необходимо да се спазва изискването за равенство на салдата на собствения капитал със салдата на сметките за дълготрайни активи;
* в Закона за счетоводството е предвидена възможност министърът на финансите да определя реда и начина на отчитане на дълготрайни материални активи, свързани с отбраната и сигурността, с цел запазване на секретността на използваните в тази сфера дълготрайни материални активи със специално предназначение.

Дълготрайните материални активи в следствие от тяхната експлоатация се изхабяват и губят част от потребителските си качества и възможността да носят обществена полза. В организациите от публичния сектор не се цели и формира стопански резултат, поради тази причина не се начислява намаляване на отчетната или разменната стойност на дълготрайните материални активи чрез признаване на амортизация.

Министърът на финансите има правото по своя лична преценка да позволява или не отразяването на обективния процес на изхабяване чрез счетоводното начисляване на амортизация.

За бюджетните предприятия за признаването на дълготрайни материални активи се прилага стойностен минимален и максимален праг. Минималният праг е в размер на 500 лева, а максималния е 1000 лева. Дълготрайните материални активи със стойностен размер по-малък от 500 лева се третират и отчитат като краткотрайни активи, тези със стойност по-голяма от 1000 лева сее класифицират като дълготрайни материални активи, а тези които са със стойност между 500 и 1000 лева се третират като краткотрайни активи или като дълготрайни материални активи в зависимост от счетоводната политика на бюджетното предприятие.

В предприятията от публичния сектор дълготрайните материални активи първоначално се оценяват по тяхната историчска стойност. Тя може да бъде цена на придобиване, себестойност или справедлива стойност.
1. Цена на придобиване - тя включва:
* Покупна цена;
* мита, митнически такси и невъзстановими данъци;
* всички преки разходи за првеждане на актива в подходящ за ползването му вид;
* транспортни разходи за доставка на актива;
* товаро-разтоварни разходи;
* спедиторски комисионни;
* посреднически комисионни по сделката;
* такси за регистрацията на имуществото, когато същите са законово изискуеми;
* нотариални такси за сметка на придобиващия в случаите, когато се изисква нотариална форма на договор за покупко-продажба;
* застраховка на активите при транспортиране;
* монтаж и настройка на активите, за които са необходими тези процедури при въвеждането и пускането им в експлоатация.

В цената на придобиване не се включват разходите за обучение на персонала за работа с новопридобитите активи, както и ежегодно дължимите данъци върху имуществото, годишните премии по имуществени застраховки и разходите за отстраняване на нанесени щети от природни бедствия по време на придобиването на актива или разходите за отстраняване на повреди, възникнали от неправилна инсталация. в цената на придобиване не се включват финансовите разходи, както и изплатените обезщетения на собствениците за отчуждаване на техните активи, освен ако те н се изплащат от друг първостепнен разпоредител. В цената на придобиване не се включват и разходите за обещетения, които представляват глоби, санкции или неустойки за виновно причинени загуби и други вреди на трети лица при придобиването на активи.
2. Себестойност - себестойността като способ за първоначално оценяване е характерна за производствените предприятия. По себестойност се оценяват произведените от самото предприятие активи. Себестойността е съвкупност от основните производствени разходи.

Себестойността на придобитите по стопански начин дълготрайни материални активи включва всички действително ивършени разходи за придобиването им без административните, финансовите разходи, необичайните количества бракувани ресурси и др.
3. Справедлива стойност - тя обикновено се използва за оценяванто на активи, които са безвъзмездно придобити. Това е стойността, по която един актив може да бъде заменен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването й купувач и продавач. тя може да бъде борсова, продажна или пазарна цена.

Спецификите в отчитането на дълготрайните материални активи в прдприятията от публичния сектор са свързани със специфичния им източник. Този източник не е капиталът (собствен или привлчен), а е под формата на държавни или общински средства предоставени за ползване. За стопанските предприятия, при които източникът на дълготрайните материални активи е собственият и привлеченият капитал е характерно, че отчитат тези активи след придобиването им по историческата цена, която включва цената на придобиването на активите, намалена с разходите за амортизации на основание приетите амортизационни норми в предприятието. Съществна особеност при текущото отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия е, ч поради специфичния им източник за тях не се начислява амортизация. Съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за счетоводството амортизации в бюджетнит предприятия се начисляват по решение на Министерския съвет. В ДДС № 20 за приемане на Национални счетоводни стандарти за публичния сектор на МФ от 14.12.2004 година се посочва, че прдвид теи разпоредби в прдприятията от публичния сектор не се начисляват амортизации на дълготрайните материални активи.

Относно обезценката, бюджетните предприятия следва да извършат най-малко веднъж на две години преглед на дълготрайните материални активи за обезценката, доколкото не е определен от Министерството на финансите по - кратък срок. При извършването на прегледа за обезценка отчетната стойност на актива се съпоставя с ткущата възстановима стойност, съответстваща на оставащя полезен срок и потенциал на икономическата изгода на актива. За текущата възстановима стойност на тези активи се приема справдливата им стойност, като за нейна индикация може да се ползва и текущата покупна цена на сходен актив със същя потенциал на икономическа изгода. За уникални активи, които нямат пазарен аналог може да се извърши експертна оценка на очаквания размер на разходите по придобиване, ако такъв активи би бил придобит към датата на преглда за обезценка. Ако отчетната стойност е по-висока тя се коригира до размера на текущата възстановима стойност. До колкото практически е възможно, извършва се и обезценка на активите отчитани по сметките от подгрупа 990 "Земи, инфраструктурни обекти и други активи в употреба, изписани като разход". Не се извършва обезценка на активи, които са в процес на придобиване/строителство със срок под една година.

Счетоводната сметка е метод за натрупване на информация за счетоводните обекти за време и пространство в стойностни и натурални измерения, за състояния, промени и резултати. Счетоводните сметки изграждат система от данни и показатели, която да отразява началното състояние, измененията и крайното състояни на всеки обект, отразен в актива и пасива на баланса чрез съответната активна и пасивна балансова статия. Счетоводната сметка функционира едногодишно.

Всички сметки за отчитане на дълготрайни материални активи са активни балансви счетоводни сметки. Началното им салдо се записва в дебита. При придобиване или увеличаване на дълготрайни материални активи сметките се дебитират, а при намаление сметките се кредитират. Към синтетичните счетоводни сметки трябва да се органиира аналитично отчитане, което да дава информация за вида на актива, неговия инвентарен номер, местонахождението му, материалноотговорните лица и др.

За счетоводното отразяване на дълготрайните материални активи в Сметкоплана на бюджетните предприятия са предвидени сметките от Раздел 2 "Сметки за дълготрайни материални и нематериални активи", група 20 "Дълготрайни материални активи" :
* 202 "Продуктивни и работни животни"

2020 "Подуктивни и работни животни"

Със сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните използвани за работна сила. Като инвертарен обект се отчитат всяко животно или група животни. По тази сметка се отразяват: постаплението на продуктивни и раотни животни чрез покупка или прехвърляне от оборотните стада (краткотрайни активи); получаването при замяна или като дарение на продуктивни и работни животни; отписването на продуктивни и работни животни при тяхното ликвидиране, бракуване или замяна срещу други активи; намелението на продуктивни и работни животни при продажба, дарение или прехвърляне в групата на животните за угояване; загиването на продуктивни и работни животни при стихийни бедствия и др.
* 203 "Сгради"

2031 "административни сгради"

2032 "Жилищни сгради"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.