Счетоводство в публичния сектор


Категория на документа: СчетоводствоУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
РЦДО - ХАСКОВО

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината
"СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"

на тема
Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
Фак. № Доц. д-р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН

Хасково, 2013 г.
I. УВОД

Съгласно общите разпоредби на Националните Счетоводни Стандарти и на Международните Стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия активът е дефиниран като "ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода". От тук можем да кажем, че активите като вид ресурс са стопански средства, които са собственост на предприятието, придобити в резултат на осъщестена преди това сделка. Контролират се от предприятието и от тах се очаква бъдеща икономичска изгода, в следствие на тяхното ползване или размяна.

Според Закона за счетоводството активите се признават за дълготрайни, ако от тях се очаква икономическа изгода за повече от един отчетен период.

В счетоводния баланс на предприятията от публичния сектор активите са разделени на две групи - финансови активи и нефинансови активи. Към нефинансовите активи се отнасят дълготрайните материални активи, нематериалните дълготрайни активи и материалните запаси.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИЛНИ АКТИВИ

Дълготрайните материални активи са основен обект на счетоводно отчитане в прдприятията от публичния сектор. Те заемат сравнително висок дял в състава на дълготрайните активи на бюджетните прдприятия. Отчитането им се съобразява с действаща нормативна уредба.
Дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия са средства и обекти, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции и се използват за текущата им дейност за относително продължителен период от време. Те могат да се определят като установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
* имат натурално-веществена форма;
* използват се за производство и/или продажба на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
* очаква се да бъдат използвани през повече от един отчтен период.

Дълготрайните материални активи могат да бъдат дефинирани и като всички средства на труда, които участват в дейността на бюджетното предприятие, като формират неговата материално-техническа база. Това са средствата и обектите, в които то е направило дългосрочни инвестиции и се използват в текущата му дейност за относително продълвителен период от време.

В състава на дълготрайните материални активи влизат:
* сгради, които могат да се използват за административни, жилищни или други цели. В стойността им се включват и принадлежащите към сградния фонд съоражения, оборудване и инсталации - водопроводи, канализации, паропроводи, неделимо обзавеждане, асансьори и др.;
* стопански инвентар - тук се отнася офис обзавеждането на бюджетните предприятия. Това са всички активи, създаващи условия за труд, почивка и удобства - бюра, телевизори, маси, спортни принадлежности и други;
* машини, съоражения и оборудване - медицинско и лаораторно оборудване, електрически инсталации, тръбопроводи, бойлери и други. Към тази група дълготрайни материални активи се отнасят и две подгрупи - софтуерно и хардуерно оборудване и други машини, съоражения и оборудване;
* продуктивни и работни животни - за бюджетните прдприятия тези активи имат малко значение;
* транспортни средства - тук спадат всички подвижни превозни средства на бюджетното предприятие, предназначени за придвижване на хора и преместване на товари. Този вид активи се класифицира като леки автомобили и други транспортни средства;
* дълготрайни материални активи в процес на придобиване - това са незавършеното строителство и другите ДМА в процес на придобиване;
* други дълготрайни материални активи - в състава на тази група активи се включват капитализираните разходи от наети дълготрайни материални активи и др.

За да се включат дълготрайни материални активи в активите на предприятието, не се изисква право на собственост върху тях, а само тяхното притежаване. Предприятието може със счетоводната си политика да се определи стойността на даден актив, който да включи в дълготрайни материални активи, тъй като в счетоводната уредба липсва изискване за стойностен праг. за да бъде признат един актив за дълготраен материален актив, той трябва да отговаря на следните условия:
* Да отговаря на определението за дълготраен материален актив;
* стойността на актива да бъде достоверно и надлежно изчислен;
* предприятието да очаква да получи икономическа изгода от използването или продажбата на актива.

Характерно за дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия е следното:
* Те не са собственост на бюджетните предприятия, а на държавата (общината), а която ги е създала със съответен нормативен акт;
* източниците на придобиване на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия не са собственият или привлечен капитал, както е при небюджетните предприятия, а средства, предоставени за ползване от държавата или съответната община;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.