Счетоводство на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


480
6
Унищежени изкупени собствени акции
101
109

512
400
80
480
7
Увеличение на ОК
212
501
213


101
2200
800
1000
4000
8
Вноските са получени от съдр. Съгласно протокол
501
212
213
109


101
800
2500
900
20000
4000

04/10/2013
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОВНИ ЗАЕМИ Е ЛВ. И ВАЛУТА

1.Характеристика
Заемите са временно привлечени чужди средства от банки и други предприятия. Те са краткосрочни - срок на погасяване до 1 година и дългосрочни над 1 година.Могат да бъдат в лв. и валута.Заемите във валута задължително подлежат на преоценка, тя е задължителна към съставянето на годишния финансов отчет (ГФО). Погасяването на заема е елемент от договора , а се осъществява при приет погасителен план. При пресрочване на погасяването заемът се трансформира в пресрочен. В договора се договаря лихва която се начислява и изплаща съгласно лихвен лист. За просрочени заеми се дължи наказателна лихва.( Тя се отнася в текущия разход)

2. Счетоводни сметки
-с/ка 151 - получени краткосрочни заеми, с/ка 152 - получени дългосрочни заеми
И двете сметки са балансови,пасивни, синтетични, основни, разчетни, аналитичната отчетност съдържа информация за видове кредити и срокове за погасяване.За валутите сметки информацията е по видове валута , количество и валутен курс необходим за изчисляването на левовата равностойност и разликата при преоценка.Сметките се кредитират при отпускане на заемите, а се дебитират при тяхното погасяване.
- с/ка 496 - разчети по лихва - тя е балансова, активна(само при законово право) и пасивна, синтетична, основна, разчетни.
- с/ка 621 - разходи за лихви - тя е балансова синтетична, операционна.Начислената лихва се начислява по дебита , а нейното приключване като отрицателен финансов резултат по кредита.
- с/ка 624 - разходи по валутни операции - небалансова, синтетична, операционна. Отрицателните курсове се отразяват по дебита, а приключването и с финансовия резултат по кредита.
- с/ка 724 - приходи по валутни операции - небалансова, синтетична, операционна, кредитира се с положителната курсова разлика, а се дебитира при приключване с финансов резултат за периода.
- с/ка 629 - други финансови разходи - небалансова, синтетична, операционна.Дебитира се с таксите свързани с учредяването и изплащането на заемите, а се кредитира при приключване с финансов резултат за периода.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.