Счетоводство на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

02/10/2013
РАЗДЕЛ I
ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ

1.Обща характеристика на капиталите
1.1 Същност - абстрактна величина която представлява паричен израз по стойността на вложените в дейността на предприятието активи.
1.2 Разновидности на Капитала
- собствен - размера на капитала вложен в предприятието със собствени сили
- привлечен капитал - краткосрочни и дългосрочни задължения към 3-и лица.Счетоводни с/ки за отчитане на капитала са групи 10 или 101
- основен капитал - цялата група с пасивно увеличението е кредит,а намалението дебит,Основния капитал се регистрира в търговския регистър и е постоянна величина, при ООД има дялове, при АД акции. Показва се в пълен размер независимо дали е внесен.

2. Отчитане на собствен капитал
2.1 Същност - размерът му се определя като разлика от сумата на активите минус всички пасиви,финансиране и приходи за бъдещи приходи.
2.2 Форми на проявление на собствен капитал - основен капитал,резерви, неразпределена печалба и непокрити загуби от минали години, финансов резултат (печалба или загуба)
2.3 Най-често използвани счетоводни сметки
- с/ка 101 - основен капитал
- с/ка 426 - вземания по записани дялови вноски (балансово,активна,разчетна)
- с/ка 108 - премии свързани с капитала (сметката е не балансова, пасивна, корективна)
- с/ка 109 - отбива (сконто) свързани с капитала (сметката е небалансова, активна, корективна)
2.4 Счетоводни записвания
А - при увеличение на основния капитал
- записване на дялов капитал от съдружници
Дт с/ка 426

Кт с/ка 101
- внасяне на записаните дялови вноски от съдружниците
Дт с/ка 501 Каса в лв.
Дт с/ка 503 РС в лв.
Дт с/ка групи 20 (ДМА)

Кт с/ка 426
Пр.: Съгласно решение на общото събрание на 10/09 се приети 2-а нови съдружници Димитров и Тодорова всеки от тях е записал по 10 000 лв. дялов капитал. На 01/10 са постъпили 10 000 лв. от Димитров по РС на предприятието, на 15/10 Тодорова внася автобус оценен от комисията на 12 300 лв. съгласно устава на дружеството. Разликата между експертната оценка и размера на записаната вноска е отнесена в увеличение на резервите.
1. Дт с/ка 426 - 20 000 лв.

Кт с/ка 101 - 20 000 лв.
2. Дт с/ка 503 - 10 000 лв.

Кт с/ка 426 - 10 000 лв.
Аналитична с/ка "Димитров" -10 000 лв.
3. Дт с/ка 206 - транспортни средства - 12 300 лв.

Кт с/ка 426 - 10 000 лв.

Кт с/ка 111 - общи резерви - 2 300 лв.
- увеличение на Основния капитал за сметка на неразпределена печалба от минали години
Дт с/ка 122 - неразпределена печалба от минали години

Кт с/ка 101
- увеличение на Основния капитал за сметка на резервитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.