Счетоводство и контрол


Категория на документа: Счетоводство
КУРСОВА РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Изготвил: Проверил:

Ивона Януш Балканска Доц. д-р Катя Митева
Фак. № 1939010
Специалност: Финанси
Курс на обучение: задочно

ТЕОРЕТИЧЕН ВЪПРОС: Отчитане на разчетите с доставчици и доставчици по аванси

В стопанските операции на едно предприятие често възникват различни вземания и задължения, поради взаимоотношенията с други предприятия. В редица случаи тези вземания и задължения могат да бъдат уредени веднага, но при други обстоятелства могат да бъдат отлагани, което от своя страна довежда до възникването на разчети взаимоотношения. Друг вариант, който не бива да бъде пренебрегван е, когато предприятието предварително заплаща на доставчика за бъдещи доставки, под формата на аванси.

Във възникналите задължения на предприятието към доставчиците се включват:
* цената на придобитите активи
* всички разходи по доставката, които са за сметка на доставчика:
- транспортни разходи
- товаро-разтоварни разходи
- данъка върху добавената стойност
Тези задължения следва да бъдат отразени по съответните счетоводни синтетични и аналитични сметки и не бива да се пропуска - когато се изплати задължението, отпада необходимостта от неговото отчитане.

За отчитането на задълженията към доставчиците се използват сметки от група 40 - "Доставчици и свързаните към тях сметки", като в групата са включени следните синтетични сметки:

с/ка 401 Доставчици

с/ка 402 Доставчици по аванси

с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

с/ка 404 Доставчици по доставки при определени кредити

с/ка 405 Доставчици по доставки със свързаните лица

с/ка 409 Други разчети с доставчици

Сметките от тази група са пасивни, защото отчитат възникнали задължения на предприятието, като изключение прави само сметка 402, която е активна, защото отчита вземанията от преведен аванс, срещу който се очакват бъдещи доставки на активи или услуги.

Задълженията се появяват, когато предприятието получи Дълготрайни активи, Материални запаси или други ценности без да ги плати. Те възникват и когато то извърши разходи за дейността без да ги плати, както и при начисляването на задължителни вноски към бюджета, осигурителни, здравни и застрахователни организации и други. Задължения има и при увеличаването на активи или при извършването на разходи като външни услуги. Трябва да се посочи, че разчетите могат

да бъдат краткотрайни със срок на уреждане до 1 година и дълготрайни със срок над 1 година.
Основните счетоводни записвания при възникване на задължения са:
* сметки от група 20 "Дълготрайни материални активи"
* сметки от група 21 "Дълготрайни нематериални активи"
* сметки от група 27 "Дълготрайни биологични активи"
* сметки от група 30 "Материали, продукция и стоки"
* сметки от група 31 "Краткотрайни биологични активи"
* сметка 4531 "Начислен данък за покупките"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводство и контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.