Счетоводно установяване на крайния финансов резултат


Категория на документа: Счетоводство


 Анализ на сметка "печалби и загуби от текущата година"123. В предприятието през годината се формира финансов резултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност - печалба или загуба. Когато финансовият резултат е положителен , тя се осчетоводява със следната статия Д 701 (приходи от продажба на продукция ) и К 123 . Когато финансовият резултат е отрицателен Д 123 К 701 .

В предприятието осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образуват в крайна сметка съответно печалба или загуба. Изискване е обаче размерът им да бъде еднакъв с финансовия резултат печалба или загуба; които се получава от съпоставеното преди данъчно облагане на раздел за отчета за приходите и разходите. Обяснява се с това, че отнесената сума на всеки от източниците на финансов резултат в сметка 123 се съдържа задължително по съответен начин в раделите на отчета за приходи и разходи. Постиганата от предприятието през отчетния период печалба е обект на данъчно облагане.

Съществена особеност е обаче, че данъчното законодателство не признава като данъчна основа нейния установен размер по сметка 123( печалби и загуби за текущата година) Това изисква данъчно преобразуване на счетоводната печалба за данъчно облагане с данък за общините и данък в/у печалбата. Нещо повече, данъчното законодателство сега, както и преди, изисква загубата също да се преобразува за данъчно облагане, от което може да възникне данъчно задължение за предприятието. В условията на пазарното стопанство информацията в годишния счетоводен отчет, показана в парично-стойностен израз, е предназначена за анализ на целокупната дейност на предприятието и за последващ контрол в/у тази дейност.

Целта, която се преследва със съставянето и представянето на финансовите отчети е чрез тях в качеството им на специфични носители, да се представи информация за финансовото състояние, за ефективността и за промените в финансовото състояние на дадено предприятие. Информацията за финансовото състояние се съдържа най-вече в баланса, докато информацията за ефективността се намира в отчета за приходите и разходите. Тук би следвало да се преведат и формулираните качествена характеристика на финансовите отчети. Характеристиките са следните:

1)Разбираемостта за потребителя

2) Уместност

3) Надеждност

4) Сравнимост

Съдържание на годишния финансов отчет:
1) Счетоводен баланс
2) Отчет за приходите и разходите
3) Отчет за паричния поток
4) Отчет за собствения капитал
5) Приложения

Счетоводна и балансова печалба:

Отчета за приходите и разходите дава информация за счетоводната и балансовата печалба от цялостната дейност на предприятието. Счетоводната печалба е брутната печалба въз основа на нея и при съответната ставка за корпоративния данък се изчислява дължимия данък печалба. Той се приспада от счетоводната печалба и така се получава балансовата печалба. Тя също се посочва в баланса.

Нетна (чиста) печалба- реализирана само от обичайна дейност (производствена) дейност. Изчислява се преводен коефициент, които е съотношението на нейната печалба в брутната ( счетоводната). С този коефициент се умножава брутната печалба от стопанската дейност, която може да се представи от ОПР- така се изчислява нейната печалба в производствената дейност.

1) Счетоводен баланс-е нетен, съставя се към 31 декември в двустранна форма (активи и пасиви). Балансът създава информация за размерът и структурата на капитала.

2) ОПР- отразява получените приходи и извършените разходи в предприятието 1 Януари- 31 Декември. Съпоставяйки проходите и разходите касаещи отчетния период, документът установява крайния финансов резултат ( печалба или загуба)

3) Отчет за паричния поток- съдържа структурирана в определен порядък информация за движението на паричен ресурс от и към предприятието.

4) Отчет за собствения капитал- отразява информацията от счетоводните сделки за отчитане на собствения капитал и обобщава промените в размера и структурата на собствения капитал за отчетния период.

5) Приложенията са насители на информация за счетоводната политика на предприятието избраните методи за амортизация, ДМА и за избраните методи за оценка на материални запаси.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно установяване на крайния финансов резултат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.