Счетоводно отчитане на влоговете и депозитите


Категория на документа: Счетоводство
Икономически университет
Варна

Финансово-счетоводен факултет

ДОКЛАД
ПО ДИСЦИПЛИНАТА СПЕЦСЕМИНАР

на тема:

Счетоводно отчитане на влоговете и депозитите
/на примера на "Обединена Българска Банка АД"/

Изготвил: Проверил:
Цанко Красимиров Генчев ПРОФ.ДИH Калю Донев
Спец:Счетоводство и контрол
Фак. № 815

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ И ДЕПОЗИТИТЕ

УВОД ............................................................................стр.4-5

ГЛАВА ПЪРВА: Икономическа характеристика на влоговете и депозитите.....................................................................стр.6-16
1.1. Обща характеристика на привлечения капитал в банките............................................................................стр.6-8
1.2. Характеристика на влоговете и депозитите в търговските банки..............................................................................стр.8-12
1.3. Класификация влоговете и депозитите................................стр.12-16

ГЛАВА ВТОРА: Влоговете и депозитите като обект на счетоводно отчитане........................................................................стр.17-33
2.1.Документиране на сделките с влогове и депозити в търговските банки..............................................................................стр.17-21
2.2.Характеристика на синтетичните и аналитичните сметки за отчитане на влоговете и депозитите в търговските банки.............................стр.21-24
2.3.Счетоводно отчитане на влоговете и депозитите в търговските банки..............................................................................стр.24-33

ГЛАВА ТРЕТА:Съвременни аспекти на отчетния процес на влоговете и депозитите в "Обединена Българска Банка АД".................................стр.34-53
3.1.Счетоводна политика в "Обединена Българска Банка АД" по отношение на влоговете и депозитите.......................................................стр.34-38

3.2.Използвани влогове и депозити в "Обединена Българска Банка АД"..............................................................................................................стр.38-53
3.2.1 Влогове .............................................................................................стр.38-42
3.2.2. Депозити............................................................................................стр.43-53
3.3. Значение на влоговете и депозитите в условия на криза и позицията на ОББ АД..................................................................................................стр.54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................стр.55
БИБЛИОГРАФИЯ............................................................стр.56
ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................стр56

УВОД

Влоговете и депозитите, кредитите и заемите стоят в основата на банковото счетоводство. Те са тези, които най-ясно показват до каква степен дадена банка упражнява своята дейност в съответствие със заложената счетоводна политика; какво е доверието в нея от страна на клиентите; рейтингът и на финансови и икономически пазари спрямо останалите банки.

Ролята и значението на влоговете и депозитите в условията на пазарна икономика все повече на нараства. Те са основен фактор за реализиране целите и задачите на всяка финансова институция, което от своя страна повишават ефективността на счетоводната политика и обуславя актуалността на проблема. Пасивните банкови операции са основа за организиране на банковата дейност. Голяма част от тях се явяват за банката привлечени средства. Заемат висок относителен дял в общия обем средства - около 90 %. Търговските банки са в центъра на стопански живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури. Съвременните търговски банки заменят отделното обслужване с постоянно обновявяща се система от посреднически дейности.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на влоговете и депозитите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.