Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: СчетоводствоК-т с-ки подгр. 426 Подотчетни лица

4. За изразходвани от подотчетното лице суми за извършени разходи, придобити активи или погасени пасиви, съгласно авансов отчет и разходооправдателни документи:
Д-т с-ки гр. 60 Разходи по икономически елементи
или с-ки р-л 2 Сметки за дълготрайни материални или нематериални активи
или с-ки р-л 3 Сметки за матерални запаси или конфискувани активи
или с-ки р-л 4 Сметки за разчети-вземания и задължения

К-т с-ки подгр. 426 Подотчетни лица

В случай, че се отчита паричен аванс във валута и е налице разлика между централния курс в деня на отчитане на аванса (или отчетния курс на погасен пасив) и отчетния курс на вдемането, съответните валутни разлики се отразяват в статии 2 и 3 по сметките от подгрупа 739 Реализирани курсови разлики от операции във валута - нето.

5. За възстановяване на остатък от неизразходван аванс, съгласно приходен касов ордер:
Д-т с-ка 5011 Касови наличности в левове
или
Д-т с-ка 5012 Касови наличности във валута

К-т с-ки подгр. 426 Подотчетни лица
В отделни случаи на преразход на аванс, изразходваната в повече сума се възстановява на подотчетното лице, за което следва да се състави обратна на горната счетоводна статия.

6. За удържан от трудовото възнаграждение неотчетен аванс:
Д-т с-ка 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал-местни лица

К-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица
или
Д-т с-ка 4224 Вземания от работници, служители и друг персонал-чуждестранни лица

К-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

4. Пример:

1.Подотчетното лице е получил аванс за командировка- 200 лева.

2.Подотчетно лице трябва да закупи компютърна техника, нужна за бюджетното предприятие- 100 лв.

3.Предоствен е аванс на подотчетно лице за командировка в страната.-310 лева.

4.ПОЛ връща неусвоената част от предоставения аванс в касата- 45 лева.

Решение:

1.Д-т с-ка 4261 200

К-т с-ка 5011 200

2.Д-т с-ка гр.20 100

К-т с-ка 4261 100

3.Д-т с-ка 6094 310Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.