Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: СчетоводствоК-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица

или

К-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица.

При връщане на част или на целия размер от предоставения аванс:
Д-т с-ка 5011 Касови наличности в лева,
или
Д-т с-ка 5012 Касови наличности във валута
К-т с-ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица,
или
К-т с-ка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

От друга страна за да са налице разчетни отношения трябва да има най-малко две страни. Едната обикновено е предприятието, което като икономическа структура по смисъла на Закона за счетоводството и други нормативни актове е длъжно да организира и води счетоводството. Другата страна може да бъде представена в лицето на съдружници, собствен персонал, различни държавни и недържавни институции - държавен бюджет, социално осигуряване, банки, доставчици, дебитори, кредитори, клиенти, вътрешни подразделения според организационно - производствена структура.

В зависимост от отчетно - икономическата си същност разчетите се представят в две групи :
а) вземания, който от своя страна биват :
- реални
- условни
б) задължения, който също са :
- реални
- условни

Реалните вземания или задължения представляват действителни разчетни отношения, който се проявяват като истински конкретни активи и пасиви. Условните вземания или задължения характеризират външната среда, в която функционира предприятието като икономическа система, отличават се със своята евентуалност и обикновено се наричат още невъзмездими непосредствено стопанскоправни взаимоотношения.

Според вида и статуса на контрагентите на предприятието, с които то има взаимоотношения, разчетите биват :
а) външни
б) вътрешни

Външните са разчети между предприятието и неговите доставчици, клиенти, осигурители, застрахователи и други. В съвременните условия правилното отчитане на всички разчетни отношения има важно значение, както за външните потребители на информация - държавни и други специализирани органи, така и за самото управление на предприятието. Това зависи особено много от адекватната на сегашните изисквания и добре обосована, а след това и оповестена организация на отчитането им.

2.Отчитане на разчетите с подотчетните лица в частния сектор

Разчетите с подотчетните лица в частните предприятия се отчитат със сметка 422 Подотчетни лица. Тази сметка е активна, основна, балансова, разчетна. Дебитира се при даване на аванс или изплащане на преразход на подотчетното лице. Кредитира се при отчитане на подотчетното лице и при възстановяване на остатъка от аванса. Салдото по сметката е дебитно, което показва дадения, но още неотчетен аванс. Аналитичното отчитане се извършва по подотчетни лица - име, адрес, ЕГН.

Сред основните счетоводни статии са следните:

1. При предоставяне на аванс на подотчетни лица чрез разходен касов ордер:
Д-т с-ка 422 Подотчетни лица

К-т с-ка 501 Каса или с-ка 503 Разплащателна сметка

2. При закупуване на активи от подотчетни лица
Д-т с-ки от гр. 20,21,27,30,31
Д-т с-ка 4531 ДДС

К-т с-ка 422 Подотчетни лица

3. При изплащане на суми за разходи и услуги от подотчетни лицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на разчетите с ПОЛ (подотчетни лица). Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.