Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводствог/ Отчитане на излишъци на материални запаси, открити при инвентаризация

Инвентаризацията в бюджетните предприятия се извършва по общ ред, регламентиран в Закона за счетоводството. След извършване на евентуално компенсиране на липси с излишъци, некомпенсираният излишък се заприхождава по справедлива стойност, като се съставят следните счетоводни записвания: дебит с/ки гр. 30 Материали, продукция, стоки и кредит с/ка 7933 Излищъци на материални запаси.
2. Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси в частния и публичния сектор

2.1 Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси в частния сектор

а/ отчитане на влагане на материали в производството

Влагането на материали в производството се основава най-често на определени разходни норми. Самото им отпускане от склада се документира по няколко начина: с искане, с лимитни карти или заповед. Периодично, на основание на информацията от горепосочените документи, в счетоводството се прави групировка на разхода за материали по съответни направления (цехове, бригади, производства, дейности) и се остойностява. С получените данни се дебитира с/ка 601 Разходи за материали и се кредитира с/ка 302 Материали. Следващ етап на счетоводното отчитане е отнасянето на разхода за материали по съответни дейности. Това става като се дебитират съответните с/ки от група 61 Разходи за дейността и се кредитира с/ка 601 Разходи за материали. За тези особени видове материали, които се използват многократно в стопанската дейност, но не отговарят на критериите за дълготрайни материални активи, следва да се създаде система за наблюдение относно износването и материалната отговорност. При отпускането от склада на подобен вид материали е целесъобразно същите да бъдат заведени задбалансово. За целта може да се дебитира с/ка 985 Други с/ки за условни активи и се кредитира с/ка 991 Други с/ки за условни пасиви. След изтичане на определения срок на ползване и бракуването им ще се състави обратната счетоводна статия.

б/ отчитане на продажбата на материални запаси

В счетоводните стандарти не е отделено специално внимание по отношение признаването на прихода от продажбата на материали в предприятието. Постановките по този въпрос за стоките и продукцията като части от материалните запаси са валидни и за материалите. Счетоводните записвания в тази връзка най-общо са следните: на основание на издадента фактура се дебитира с/ка 411 Клиенти, а се кредитират: с/ка 706 приходи от продажба на материали, и с/ка 4532 Начислен данък за продажбите; за отписване на продадените материали с тяхната отчетна стойност се дебитира с/ка 706 Приходи от продажба на материали и се кредитира с/ка 302 Материали; при положителен финансов резултат от продажбата се дебитира с/ка 706 Приходи от продажба на материали и се кредитира с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година. При отрицателен резултат се съставя обратна счетоводна статия. Счетоводните записвания при краткотрайни биологични активи са аналогични.

в/ отчитане отписването материални запаси в резултат на липси

Установените липси на материали в резултат на фири се отнасят като разход на предприятието. С тяхната отчетна стойност се дебитира с/ка 609 Други разходи и се кредитира с/ка 302 Материали. Когато липсата е в резултат на непреодолима сила (наводнения, пожари и др.), това се третира за извънреден разход и дебитираната сметка ще бъде 691 Извънредни разходи. Съгласно изискванията на чл.80 ал.2 т.1 от ЗДДС в тези случаи данък не се дължи. При всички останали случаи ДДС се дължи в размер на приспаднатия данъчен кредит. За целта се дебитира с/ка 609 Други разходи и се кредитира с/ка 4532 Начислен данък за продажбите. Липсата по вина на длъжностните лица се отразява като начет. С продажната стойност на материалите и начисления ДДС се дебитира с/ка 442 Вземяния по липси и начети срещу кредитиране на сметките: 302 Материали - с тяхната отчетна стойност, 443 Ценови разлики по липси и начети - с разликата между продажната и отчетната стойност на липсващите материали, и с/ка 4532 Начислен данък за продажбите. Отчитането на липси при стоките и другите елементи на материални запаси се извършва по аналогичен начин.

2.2 Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси в публичния сектор

а/ отчитане при отпускане на материални запаси за нуждите на дейността

Съгласно стандартните първични документи за отпускане на материали, материалите се отчитат като разход, като се съставя следната счетоводна статия: дебит с/ки подгр. 601 Разходи за материали и кредит с/ки подгр. 302 Материали. Отнасянето на разходите за материали по отделните отчитащи се единци се извършва към края на отчетния преиод при приключване на с/ките от подгрупа 120 Прираст/намаление на нетните активи за периода.

б/ отчитане на продажбата на материални запаси

Бюджетните предприятия извършват по изключение продажба на материални запаси главно, когато се налага освобождаване на залежали и неизползваеми за дейността материали, продажба на стоки чрез търговски обекти или готова продукция от самостоятелно осъществявано производство. За отразяване прихода от продажбата на материални запаси съгласно издадена фактура се дебитират с/ки от гр.41 Клиенти (фактурна стойност) и се кредитират с/ки от подгр.711 Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (нетен размер на прихода) и с/ка 4511 Разчети за ДДС. За получаване на фактурната стойност се дебитират с/ки от гр.50 Парични средства и се кредитират с/ки от гр.41 Клиенти. За отписване на отчетната (балансовата) стойност на материалния запас се дебитират с/ки от подгр.611 Отчетна стойност на продадени материални запаси и се кредитират с/ки от гр.30. За приключване на сметките от гр.61 С/ки за разходи се дебитират с/ки от подгр.120 Прираст/намаление на нетните активи за периода и се кредитират с/ки от подгр.611. За приключване на сметките от гр.71 с/ки за приходи и трансфери се дебитират с/ки от подгр.711 Приходи от продажби на материални запаси и се кредитират с/ки от подгр.120 Прираст/намаление на нетните активи за периода.

в/ отчитане отписване на материални запаси в резултат на липси, брак и кражби

При липса или брак на материален запас без вина на материално отговорно лице се дебитира с/ка 6933 Липси и брак на материални запаси и се кредитират с/ки от гр.30. За отразяване на липса или брак на материален запас по вина на материлано отговорно лице, длъжностно или трето лице освен горната счетоводна статия се дебитира с/ка 4213 Вземания от работници, служители и др.персонал или се дебитират с/ки от подгр.426 Подотчетни лица или подгр.488 Други дебитори и се кредитира с/ка 7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения и с/ка 4511 Разчети за ДДС. При кражба с неустановен извършител, вземането се завежда задбалансово - дебитира се с/ка 9289 Други дебитори по условни вземания и се кредитират с/ки от гр.30

г/ отчитане на безвъзмездно предаване на материални запаси

Когато материланият запас се предава на трето лице извън публичния сектор, предоставеният актив се третира като трансфер и се отчита по с/ките от гр. 64 Пенсии, социалнин помощи и обезщетения, субсидии и капиталови траянсфери в зависимост от получателя на актива. С отчетната стойност на безвъзмездно предоставения актив се дебитират с/ки от гр.64 Пенсии, соц.помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери и се кредитират с/ки от гр.30. При безвъзмездно предаване на материалният запас на друг разпоредител с бюджетни кредити от същата бюджетна система се дебитира с/ка 4500 (балансова стойност) и се кредитират с/ки от гр.30. При безвъзмездно предаване на материален запас на разпоредител от друга бюджетна система се дебитират с/ки от гр.76 Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата и общините и др.сектори на икономиката.

д/ отчитане други операции по отписване на материални запаси

В практиката са налице редица случаи, при които материалните запаси се предоставят на персонала на бюджетното предприятие, при което е необходимо да се извърши коректна оценка кога при тези случаи следва да се признае разход за материали, разход за възнаграждения на персонала или разход за текущ трансфер за домакинства. Предоставянето на материалните запаси на персонала на бюджетното предприятие се отчита като безвъзмезден трансфер в натура, когато това предоставяне не е обусловено и не зависи от извършваната работа на персонала. Ако предоставянето на материални запаси представлява форма на възнаграждение в натура за извършена работа, тогава операцията се отчита като възнаграждения на персонала в натура и като приход от продажба на съответните активи, измерен по справедливата им стойност към датата на предоставяне. За признаване на разхода и начисляване на задължението към персонала, със справедливата стойност на материалния запас се дебитира с/ка 6049 Разходи за възнаграждения на персонал в натура срещу кредитирането на с/ка 4211 Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица или с/ка 4222 Задължения към работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица. За признаване на прихода по доставката се дебитира с/ка 4211 Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица или с/ка 4222 Задължения към работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица срещу кредитирането на с/ки от подгр. 711 Приходи от продажба на материални запаси и с/ка 4511 Разчети за данък добавена стойност, ако такъв съществува. За отписване на отчетната стойност на материалния запас се дебитират с/ки от подгр. 611 Отчетна стойност на продадени материални запаси срещу кредитирането на с/ка 4511 Разчети за данък добавена стойност.
IV. Обобщение

В изложението се открояват разлики при отчитането на материалните запаси в публичния сектор в сравнение с частния. Най - общо особеностите по отношение на отчитане на материалните запаси в публичния сектор могат да се обособят по следния начин:
* Отчитането на запасите, особено на материалните, е съобразено и поставено в пряка връзка с параграфите, подпараграфите и видовете дейности, включени в ежегодно утвърждаваната от Министерство на финансите Единна бюджетна класификация;
* Не се използва с/ка 301 Доставки, а при придобиването на стоково - материалните запаси, формираната им стойност директно се отразява по съответната имуществена сметка;
* Липсите и брака на материални запаси, независимо от причината (без или с вина) се отчитат, чрез сметки от подгрупа 693 Липси на активи и установени неотчетени пасиви, които се дебитират с цялата отчетна стойност на липсващия запас срещу кредитиране на сметки от Раздел 3 на СБП. Възникналото вземане при липси и брак от виновно лице се отразява по сметки от подгрупа 426 Подотчетни лица или по сметки от подгрупа 488 Други дебитори като се кредитира сметка 7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения;
* При закупуване на запаси със значителен размер отстъпка, която не е породена от обичайната търговска политика на доставчика или от обичайни и извънредни разпродажби на запаси, то тогава може да се приеме като форма на безвъзмездно предоставени средства от доставчика. В тези случаи на отстъпки, получените активи се заприхождават по справедлива стойност, а разликата между тях и действително фактурираната се отчита по сметките от група 74 Помощи и дарения от страната и чужбина. В случаите, когато бюджетните предприятия изкупуват продукция и стоки по цени по - високи от справедливите им стойности, за да се регулира и контролира производството и търговията, подпомагане на определени производители и други, тези активи се заприходяват по справедлива стойност, като разликата се отчита като разход по сметки от група 64 Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери (съответната синтетична сметка, отразяваща текущия трансфер);
* бюджетните предприятия в редица случаи предоставят на персонала материални запаси, които в зависимост от предназначението си, могат да се отразяват като разходи за материали, разходи за възнаграждения на персонала или разходи за текущи трансфери на домакинства.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.