Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводство


В публичния сектор класифицирането на стоково-материалните запаси се извършва съобаразно заложената в Сметкоплана на бюджетните предприятия и формата на баланса за бюджетните предприятия класификация на материалните запаси. Класификацията е аналагогична с тази в частния сектор, но в публичния сектор като материални запаси се отчитат още запаси на държавен резерв и изкупена продукция и конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения. Това е така, защото ресурсите, придобити за поддържане на резерв от значими за страната продукти в Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси", изкупената от държавата продукция с цел подпомагане и регулиране на производството, търговията и конкуренцията, както и конфискуваните активи и придобитите от обезпечения материални запаси в Агенцията за държавни вземания и Агенция "Митници" също могат да бъдат третирани като материални запаси.
2. Оценка на материалните запаси
II.1 Оценка на материалните запаси в частния сектор

Първоначалната оценка на материланите запаси се прави по тяхната историческа цена. Според това как са придобити материалните запаси, при оценката се ползват разновидности на историческата цена. Когато те са придобити по възмезден начин се оценяват по тяхната доставна стойност. Тя включва всички разходи по закупуването. От доставната стойност се изключват търговската отстъпка, складовите разходи, административните разходи, финансовите и извънредни разходи. Когато материалните запаси са създадени в самото предприятие, отчетна оценка за тях се явява себестойността. Материални запаси могат да бъдат придобити и чрез ликвидиране или разкомплектоване на дълготрайни материлани активи или чрез полезни отпадъци от непоправим брак при производство на продукция. Оценката, по която следва да бъдат заприходени е справедливата им стойност. Основният метод, който се прилага при отписване на материалните запаси, е методът на конкретно определената стойност. При липса на условия за неговото прилагане се препоръчва да се ползва един от следните методи: първа входяща - първа изходяща стойност, при който материалните запаси, които са закупени първи, се записват първи при влагане в производството и при други намаления; среднопретеглената стойност за всяка единица материал, изчислена на периодична основа или след всяко постъпление. Според постановките на НСФОМСП, отнасящи се до отчитането на материалните запаси, при липса на условия за ползването на горепосочените методи се допуска ползването на алтернативен метод: последна входяща - първа изходяща. Това според МСС е недопустимо. За целите на последваща оценка на материалните запаси, в края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на материалните запаси, която представлява предполагаемата продажна цена на материалните запаси в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за извършване на продажбата. Когато нетната реализируема стойност е по - ниска от отчетната стойност, разликата се отразява като текущ разход за предприятието. За всеки следващ отчетен период се прави нова оценка на нетната реализируема стойност. Ако са налице условия за нарастване на тази стойност на наличните материални запаси, за които от предходната оценка е било отразено намаление, следва да се отрази увеличение на отчетната стойност. Това превишение обаче не може да превишава стойността на материалите, която те са имали преди намалението, и се третира като текущ приход за предприятието.

2.2 Оценка на материалните запаси в публичния сектор

Първоначалната оценка при придобиване на материални запаси в публичния сектор е аналогична на оценката в частния сектор. Отново се прилагат разновидностите на историческата цена - доставна стойност, себестойност, справедлива стойност. Оценката при отписване на материални запаси отново не се различава в сравнение с частния сектор. Същестува препоръчителен подход, при който оценката се определя по един от следните методи - конкретно определена цена, първа входяща - първа изходяща цена, среднопретеглена цена и допустим алтернативен подход, който допуска използването на последна входяща - първа изходяща цена. Тук също се изключва възможността за използване на последно упоменатия алтернативен метод. Последващата оценка на материалните запаси се прави по аналогичен начин с оценяването в частния сектор, като се използва нетната реализируема стойност на запасите. Съществува разлика, която се изразява в това, че посочената концепция за последваща оценка в бюджетните предприятия се реалзира чрез широко използвания принцип на "нетиране", заложен в сметките от подгрупа 780 Прираст/Намаление на нетните активи от преоценка и в сметка 1301 Изменения в нетните активи от преоценка.
III. Счетоводно отчитане на материалните запаси в частния и публичния сектор

Отчитането на материални запаси в частния сектор се извършва чрез сметки от Раздел 3 Сметки за стоково - материални запаси от Примерния национален сметкоплан. Разделът включва групите 30 Материали, продукция и стоки и 31 Краткотрайни биологични активи. Конкретните сметки в групите са с триразряден шифър, като наименованията им отразяват елементите, съставящи материалните запаси в предприятията от частния сектор. За счетоводно отчитане на материални запаси в сметкоплана на бюджетните предприятия са предвидени сметките отново от Раздел 3, който тук носи наименованието Сметки за материални запаси и конфискувани активи. Освен в наименованието на раздела, съществуват и други разлики в сметките за отчитане на материални запаси в частния и публичния сектор:

* Във връзка с придобиването на материални запаси е налице особеност в случаите, когато процесът на придобиване не е еднократен акт. При такава ситуация обичайно се използва отделна калкулационна сметка за формиране оценката на актива. В сметкоплана на бюджетните предприятия не е предвидена специална калкулационна сметка, по която да се следи процеса по формиране на оценката на актива. Сметка 3010 Незавършено производство от бюджетния сметкоплан има различно предназначение в сравнение със сметка 301 Доставки от Примерния национален сметкоплан

* Предвидени са две нови групи сметки със сравнително ограничено приложение. Това са Група 32 Запаси на държавен резерв и изкупена продукция, в която са включени следните сметки: Сметка 3210 Запаси на държавния резер, която е типична материална сметка, водена от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси", както и от бюджетните предприятия, на които по силата на нормативен акт е вменено задължението да придобиват материални запаси с цел поддържане на стратегически резерв и сметка 3220 Изкупена продукция, по която определени бюджетни предприятия отчитат продукция, изкупена от даден сектор на икономиката за целите на подпомагане или регулиране на производството, търговията и конкуренцията. Група 33 Конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения включва няколко идентични сметки, които се използват от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на финансите и на които по силата на нормативен акт са възложени функциите по принудително събиране на държавни вземания и конфискуване на имущества. При конфискуване на съответните непарични активи, предоставени като обезпечение или неправомерно внесени в страната, същите се разпродават на търг или се разпределят между звената от публичния сектор, като операцията подлежи на отчитане в отчетната група Други дейности и сметки.

* Съществени особености могат да бъдат търсени на ниво синтетични сметки, като тук се наблюдава значително по - детайлно разгръщане на отчетните обекти на синтетично ниво в разрез конкретни видове материални запаси.
1. Счетоводно отчитане на операциите по придобиване на материални запаси

1.1 Счетоводно отчитане на операциите по приобиване на материални запаси в частния сектор

а/ Отчитане на приобиване на материалните запаси чрез покупка

Счетовоното отчитане на материалите става чрез сметка 302 Материали. Тя е основна активна сметка. Към нея могат да се открият следните сметки: Основни материали, Спомагателни материали, Резервни части, Канцеларски материали, Други материали и др. Отчитане доставката на материали в предприятието може да се осъществи по два начина: чрез използване на калкулационна сметка 301 Доставки или без нейното използване. Прилагането на единия или другия метод зависи от продължителността на процеса на доставка и калкулиране на доставната стойност на материалите, както и от вижданията на главния счетоводител. С покупната цена и разходите по доставката на материалите от доставчици в страната се дебитират: с/ка 301 Доставки и с/ка 4531 Начислен данък за покупките и се кредитира с/ка 401 Доставчици. След калкулиране на доставната стойност на материалите се дебитира с/ка 302 Материали срещу кредитирането на с/ка 301 Доставки. Когато процесът на доставка не е завършил до края на отчетния период, салдото по с/ка 301 Доставки ще се покаже в счетоводния баланс, изготвян съгласно постановките на НСФОМСП в перото "Разходи за бъдещи периоди". При прилагането на варианта за отчитане на доставката на материалите без използването на с/ка 301 Доставки, счетоводно следва да се отразява самото постъпление на материалите, а не поетапно целия процес на тяхната доставка. Това означава доставените материали да се запишат пряко по дебита на с/ка 302 Материали, като се дебитира още и с/ка 4531 Начислен данък за покупките, срещу кредитиране на с/ка 401 Доставчици или с/ка от група 50 Парични средства съобразно начина на изплащане на разходите. В случаите на доставено по-малко количество материали от фактурираното или установяване на несъответствие с договорираното качество, на основание на съставения акт, с реалното количество материали се задължава материално отговорно лице, а с липсата се отправя рекламация към доставчика, респ. превозвача. За целта се дебитират сметки: 302 Материали (със стойността на фактически доставените материали), 441 Вземания по рекламации (със стойността на липсата) и 4531 Начислен данък за покупките (с размер, посочен във фактурата на доставчика) и се кредитира с/ка 401 Доставчици. След признаване на рекламацията от страна на доставчика, на основание на полученото от него кредитно известие, се сторнира частта от ползвания данъчен кредит, припадащ се на липсващите материали. Това се прави с червено записване, като се дебитира с/ка 4531 Начислен данък за покупките и се кредитира с/ка 401 Доставчици. За сторниране на отправената рекламация се дебитира с/ка 401 Доставчици и се кредитира с/ка 441 Вземания по рекламации. Следва да се уточни, че тези записвания се правят, когато е преведена дължимата сума по фактурата на доставчика. Ако плащането не се е осъществило, се прави сторнировъчно записване, при което с размера на признатата рекламация се дебитира с/ка 441 Вземания по рекламации с размера на припадащия се данъчен кредит, с/ка 4531 Начислен данък за покупките и се кредитира с/ка 401 Доставчици. При отказ на доставчика да признае рекламацията предприятието следва да заведе срещу него дело. Това счетоводно се отразява, като се дебитира с/ка 444 Вземания по съдебни спорове и кредитира с/ка 441 Вземания по рекламации. За направените съдебни вноски по делото отново се дебитира с/ка 444 Вземания по съдебни спорове и се кредитира с/ка 501 Каса в левове или друга сметка в зависимост от начина на плащане. Когато съдът признае съдебният иск в полза на ищеца, тогава ще се дебитира с/ка 445 Присъдени вземания, а ще се кредитира с/ка 444 Вземания по съдебни спорове. В случаите на отхвърляне на съдебния иск от страна на съда ще се дебитира с/ка 609 Други разходи и ще се кредитира с/ка 444 Вземания по съдебни спорове. Отчитането на придобиване на стоки по възмезден начин става по аналогичен начин с този при материалите, като се използва с/ка 304 Стоки. Отчитането на придобиването на краткотрайни биологични активи се извършва като се дебитира сметка 31 Краткотрайни биологични активи и се кредитират сметка 401 Доставчици, сметка 422 Подотчетни лица или друа сметка. При осчетоводяване на фактура с наличен ДДС следва да се отчете и съответния данъчен кредит.

б/ Отчитане придобиването на материални запаси по стопански начин

При случаите на създаване на материали в самото предприятие срещу дебитирането на с/ка 302 Материали, следва да се кредитира сметката за отчитане на разходите за дейността, в която са били придобити материалите. Ако това е спомагателната дейност, съответстващата сметка ще бъде 612 Разходи за спомагателна дейност. Материалите могат да бъдат придобити още при ликвидиране или разкомплектоване на ДМА. За отразяване на постъплението на материалите се дебитира с/ка 302 Материали и се кредитира с/ка 709 Други приходи за дейността. Постъпилата в скалдовете готова продукция се заприходява в склада по обобщени данни от складовите разписки. За целта се дебитира с/ка 303 Продукция и се кредитира с/ка 611 Разходи за основна дейност. Аналогично е отчитането при краткотрайните биологични активи. Придобиването се отчита по дебита на с/ка 311 Млади животни срещу кредитирането на с/ка 611 Разходи за основна дейност.

в/ Отчитане придобиването на материални запаси по безвъзмезден начин

Материалите могат да се получат безвъзмездно от други физически или юридически лица. Това се документира с договор и фактура (съгласно новите постановки на ЗДДС фактура при този род доставки може и да не се издава). Определя се нетната реализируема стойност на материалите и по нея те се заприхождават в склада. За целта се дебитира с/ка 302 Материали и се кредитира с/ка 754 Финансиране на текущата дейност. В края на отчетния период за отразяване на финансирането като приход за предприятието с размер, равен на разхода на вложените в дейностите безвъзмездно получени материали, ще се дебитира с/ка 754 Финансиране на текуща дейност и ще се кредитира с/ка 704 Приходи от финансирания. При отчитане на безвъзмезно приобиване на краткотрайни биологични активи следва да се дебитира с/ка от група 31 Краткотрайни биологични активи срещу кредитирането на с/ка 709 Други приходи от дейността

г/ Отчитане на излишъци на материални запаси, открити при инвентаризация

От счетоводна гледна точка излишъците се третират като присъщ приход за дейността. За целта със справедливата стойност на намерените в повече стоки или амбалаж се дебитира с/ка 304 Стоки и се кредитира с/ка 709 Други приходи от дейността. Отчитането на излишъци по повод друг вид материални запаси се отчита по аналогичен начин.

2.1 Счетоводно отчитане на операциите по придобиване на материални запаси в публичния сектор

а/ Отчитане на придобиване на материалните запаси чрез покупка

При покупката на материален запас, когато покупката е еднократен акт, въз основа на получена фактура от доставчика, платежен документ и складова разписка се съставя следната счетоводна статия: дебитират се сметки от подгрупа 302 Материали или с/ка 3040 Стоки, с/ка 4511 Разчети за ДДС и се кредитират сметки от раздел 4 Сметки за разчети - вземания и задължения или група 50 Парични средства. При отделни предприятия е възможно вътрешната организация да не позволява отделното съхраняване на материалните запаси в складове. В този случай бюджетните предприятия регламентират чрез счетоводната си политика изписване на определени видове материални запаси в момента на придобиването им. В случай, че активът се използва за по-продължителен период от време и е поверен на дадено материално отговорно лице или служител, с цел да се следи неговото местонахождение и промяната в материалната отговорност, е удачно отписаният като разход материален запас да се отчита задбалансово като се дебитира с/ка 9909 Други активи в употреба, изписани като разход и се кредитира с/ка 9981 Кореспондираща с/ка за задбалансови активи. Когато придобиването не е еднократен акт, е необходима калкулационна сметка, по която да се формира оценката на придобитият актив. Отсъствието на такава сметка в бюджения сметкоплан налага бюджетните предприятия да изберат извънсчетоводен подход за определяне на цената на придобиване. В бюджетното счетоводство свързаните с придобиването на материални запаси разходи, формиращи отчетната стойност на материалния запас не се отчитат по сметките за разходи. Изключение от това правило са сметките от подгрупаа 606 Разходи за данъци и такси, по които първоначално се отчитат невъзстановими данъци и такси, а след това се отнасят в цената на придобиване. За целта се съставят следните счетоводни статии: при отчитането на данъците и таксите като разход се дебитират с/ки от подгр.606 Разходи за данъци и такси и се кредитират с/ки от раздел 4 Сметки за разчети - вземания и задължения или от гр.50 Парични средства. За отнасяне на разходите за данъци и такси в цената на придобиване на актива се дебитират с/ки от гр.30 Материали, продукция, стоки и се кредитират с/ки от подгр.606 Разходи за данъци и такси. При закупуване на материални запаси със значителна по размер отстъпка, която не е обусловена от обичайната търговска политика и практика на доставчика, не произтича от разпродажба на активи и при конкретните обстоятелства и условия може да се разглежда като форма на безвъзмездно предоставени средства от страна на доставчика, материалният запас следва да се заведе по справедлива стойност, а разликата между нея и действително фактурираната сума трябва да се отчете по сметките от група 74, отразяващи получени трансфери в натура.

б/ Отчитане придобиването на материални запаси по стопански начин

Разходите за придобиване на материални запаси по стопански начин се отчитат по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи. Периодично и задължително в края на годината се идентифицират разходите за производство по стопански начин, установява се себестойността, която се отнася по съответните сметки за материални запаси или незавършено производство. При завършен производствен процес счетоводно това се отчита като се дебитират сметки от подгрупа 30 Материали или с/ка 3030 Продукция срещу кредитирането на с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин. При незавършен производствен процес счетоводното отчитане се изразява чрез дебитиране на с/ка 3010 Незавършено производство и кредитиране на с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин. Към края на отчетния период и преди приключването на сметките от Раздел 6 Сметки за разходи и Раздел 7 Сметки за приходи и нетни трансфери, с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин има само кредитен оборот и кредитно салдо. Това състояние се посочва в оборотната ведомост, подлежаща на представяне в Министерство на финансите. След осигуряване на тази информация с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин се приключва със съответните сметки от група 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността по общия ред, в зависимост от отчетната група, за която е предназначено производството като се дебитира с/ка 120 Прираст/намаление на нетните активи за периода и се кредитира с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин. Сметките от група 60 Разходи по икономически елементи също се приключват по общия ред чрез дебитиране на с/ка 120 Прираст/намаление на нетните активи за периода и кредитиране на сметки от 60 Разходи по икономически елементи.

в/ Отчитане придобиването на материални запаси по безвъзмезден начин

Когато придобитият материален запас е чрез безвъзмездна сделка от трето лице извън публичния сектор, в бюджетното предприятие се съставят счетоводни записвания в зависимост от това в какво измерение се добиват материалните запаси. Ако предмет на дарението е конкретен материален запас се дебитират с/ки от гр.30 Материали, продукция, стоки и се кредитира с/ка 7413 Текущи трансфери и дарения в натура от страната. Ако предмет на дарението са пари предназначени за придобиване на материален запас се дебитират с/ки от гр.50 Парични средства и се кредитира с/ка 7411 Текущи трансфери и дарения от страната. Степента на усвояване на сумата на дарението следва да се отчита чрез сметките на подгрупа 920 Поети задължения по договори, неусвоени и акумулирани средства за бъдещи задължения. Когато безвъзмездното приемане/предаване на актива се извършва в рамките на публичния сектор между бюджетни предприятия в системата на един разпоредител с бюджетни кредити, в счетоводството на предаващото актива бюджетно предприятие се дебитира с/ка 4500 Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи,пасиви, приходи и разходи (балансова стойност) и се кредитират с/ки от гр.30 Материали, продукция, стоки. В счетоводството на приемащото актива бюджетно предприятие се съставя обратната статия. При безвъзмездното приемане/предаване на актива се извършва в рамките на публичния сектор между бюджетни предприятия от две различни бюджетни системи вместо с/ка 4500 се използват с/ки от гр.76 Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.