Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ"

Курсова работа
по дисциплината Бюджетно счетоводство
на тема:
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор

Разработил: Проверил:

Варна

Съдържание:
Сравнение между частния и публичния сектор............................................................... 2

Характеристика на материалните запаси ....................................................................... 2

Характеристика на материалните запаси в частния сектор..................................... 2

Характеристика на материалните запаси в публичния сектор ............................... 3
Оценка на материалните запаси......................................................................................... 3

Оценка на материалните запаси в частния сектор.................................................... 3

Оценка на материалните запаси в публичния сектор............................................... 4
Счетоводно отчитане на материалните запаси в частния и публичния сектор........ 4
Счетоводно отчитане на операциите по придобиване на материлани запаси............6

Счетоводно отчитане на операциите по придобиване на материални запаси в частния сектор...........................................................................................................................6

Счетоводно отчитане на операциите по придобиване на материални запаси в публичния сектор..................................................................................................................... 9
Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси...................................................................................................................................... 12

Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси в частния сектор........................................................................................................................ 12

Счетоводно отчитане на операциите по отписване на материални запаси в публичния сектор................................................................................................................... 13
Обобщение .............................................................................................................................16

I. Сравнение между частния и публичния сектор

Частният сектор е част от икономиката, която не е контролирана от държавата и се управлява от частни лица и фирми с цел печалба. Предприятията от частния сектор оперират със собствени средства и чрез тяхната производствена дейност се създава национален доход. Предприятията от публичния сектор са юридически лица от непроизводствената сфера, разходите на които се покриват частично или изцяло от бюджета. Бюджетните единици принадлежат към извънпроизводствената сфера, където не се създава национален доход, а същият се усвоява, след като вече е бил създаден в други сфери. Това са накратко основните различия между предприятията от публичния и частния сектор. Тези различия неминуемо се отразяват върху организацията на счетоводната отчетност в частния и публичния сектор, респективно и върху счетоводното отчитане на материалните запаси. Отчитането на материалните запаси е регламентирано в ННС 2 Отчитане на стоково - материалните запаси. През 2004 год. е регламентирана приложимостта на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия, като се посочват някои особености, които са характерни само за тях. Това е причината този стандарт да се следва при отчитането на материалните запаси както в частния, така и в публичния сектор.
II. Характериситка и оценка на материалните запаси в частния и публичния сектор
1. Характеристика на материалните запаси

1.1 Характеристика на материалните запаси в частния сектор

В теорията на счетоводстовото материалните запаси се класифицират като краткотрайни активи. Това са такива активи, които сравнително по - бързо изменят натурално - веществената си форма и чиято стойност се потребява изцяло или наведнъж и се включва в състава на разходите за стопанска дейност. Към групата на материалните запаси се включват материалите, продукцията, стоките, амбалажът, младите животни и животните за угояване. Материалите биват основни и спомагателни материали, резервни и запасни части, амбалажни материали, горива и смазочни материали, хранителни продукти и др. Продукцията представлява онези материални запаси, които са произведени в предприятието и са предназначени главно за продажба. Стоките са такива материлани запаси, които се закупуват с цел продажба. Младите животни са получените приплоди в животновъдството или закупени от други предприятия, които до навършване на определена възраст се числят в групата на младите животни. Животните за угояване са тези, които постъпват от групата на работните, продуктивните или младите животни, или са закупени с цел да бъдат угоявани за определен период от време и впоследствие да бъдат използвани за собствени нужди или за продажба. Тази класификация на материалните запаси е приложима за предприятията от частния сектор.
1.2 Характеристика на материалните запаси в публичния сектор
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.