Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор.


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ"


Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор

Курсова работа по дисциплината "Бюджетно счетоводство"

Варна

2013
Съдържание:

I. Характеристика и организация на отчитането на материалните запаси в частния и публичния сектор
1. Характеристика и организация на отчитането на материалните запаси в частния сектор

Материалните запаси са част от краткотрайните активи на предприятието. Те са текущи активи, участват еднократно в производствения процес, като изменят натурално - веществената си форма и пренасят изцяло стойността си в състава на разходите за стопанската дейност. Освен за използване в дейността, те са предназначени и за продажба. Към групата на материалните запаси се включват:

* Материали - основни и спомагателни материали, резервни и запасни части, амбалажни материали, горива и смазочни материали, хранителни продукти и др.

* Продукция - представлява онези материални запаси, които са произведени в предприятието и са предназначени главно за продажба;

* Стоки - такива материални запаси, които се купуват с цел продажба;

* Млади животни - това са получените приплоди в животновъдството или закупени от други предприятия, които до навършването на определена възраст се числят в групата на младите животни. След навършване на съответната възраст те се прехвърлят в групата на работните или продуктивни животни или в групата на животните за угояване;

* Животни за угояване - тези, които постъпват от групата на работните, продуктивните или младите животни, или са закупени с цел да бъдат угоявани за определен период от време и впоследствие използвани за собствени нужди или за продажба.1

Стоково - материалните запаси намират място в раздел 3 от Счетоводния сметкоплан, като тук са предвидени две групи. Първата е група 30 Материали, продукция и стоки, в която се включват следните сметки: 301 Доставки, 302 Материали, 303 Продукция, 304 Стоки. Втората е група 31 Краткотрайни биологични активи, като тук влизат няколко сметки за дребни продуктивни животни, млади животни, животни за угояване и други.
2. Характеристика и организация на отчитането на материалните запаси в публичния сектор

За счетоводно отчитане на материалните запаси в сметкоплана на бюджетните предприятия служат сметките от раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи. Сметките включени в този раздел не се различават съществено по предназначение от сметките, предвидени в аналогичния раздел 3 от Примерния национален сметкоплан. Разликите се изразяват в две направления:

1) В сметкоплана на бюджетните предприятия не присъства сметка "Доставки" - калкулационна сметка, която се използва, когато придобиването на материалните запаси не е еднократен акт и служи за проследяване процеса на формиране оценката на актива. На нейно място се включва сметка 3010 Незавършено производство, която е с различно приложение.

2) В сметкоплана на бюджетните предприятия се включват две нови групи сметки със сравнително ограничено приложение:

* Група 32 Запаси на държавен резерв и изкупена продукция. В тази група са предвидени две сметки, като първата е сметка 3210 Запаси на държавния резерв. Тя се води в Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси", както и в бюджетните предприятия, на които по силата на нормативен акт е вменено задължението да придобиват материални запаси с цел поддържане на стратегическия резерв. Втората сметка, която влиза тук е сметка 3220 Изкупена продукция. По нея някои предприятия отчитат продукция, изкупена от даден сектор на икономиката за целите на подпомагане или регулиране на производството, търговията и конкуренцията.

* Група 33 Конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения. Тук се включват няколко идентични сметки, които се използват от воростепенните разпоредители към Министерството на финансите, на които по силата на нормативен акт са възложени функциите по принудително събиране на държавни вземания и конфискуване на имущество.2 При конфискуване на съответните непарични активи, предоставени като обезпечение или неправомерно внесени в страната, същите се разпродават на търг или се разпределят между звената от публичния сектор, като операцията подлежи на отчитане в групата "Други дейности и сметки"

3) По - съществени особености са налице при синтетичното отчитане. Наблюдава се значително по - голямо детайлизиране на отчетните обекти на синтетично ниво по конкретни видове материални запаси.

В сравнение с отчетността на предприятията от частния сектор, освен горепосочените особености, не са налице съществени различия в принципите за първоначално и последващо оценяване на материалните запаси, както и при тяхното потребление. Аналогични са и начините за придобиване и изписване на материалните запаси. Бюджетните предприятия следват нормативните постановки на специалния СС 2 Стоково - материални запаси, както и някои препоръчителни регулировки от МССПС 12 Материални запаси.3
II. Оценка на материалните запаси в частния и публичния сектор
1. Оценка на материалните запаси в частния сектор

Материалите/ стоките се оценяват първоначално по тяхната доставна стойност. Елементи на доставната стойност са : покупната цена, посочена във фактурата на доставчика; вносните мита и такси, посочени в митническата декларация; невъзстановимият данък върху добавената стойност и акциз; разходите по доставката, свързани с превозването, товаренето, разтоварването и евентуалната дообработка и др. При определяне разходите по закупуването, на приспадане подлежат търговските отстъпки като рабат, бони, сконто и други подобни. Когато разходите по доставката се отнасят за повече от един вид материали, същите подлежат на разпределение, като за база се използва покупната цена на доставените материали. Част от материалите/ стоките могат да бъдат създадени в самото предприятие. Отчетната оценка за тях се явява себестойността.

При отписване на стоково - материалните запаси основният метод, който се използва е този на конкретно определената стойност. При липса на условия за прилагането му се използва един от следните методи: първа входяща - първа изходяща стойност, при който материалите, които са закупени първи, се записват първи при влагане в производството и при други намаления; средно претеглена стойност за всяка единица материал, изчислена на периодична основа или след всяко постъпление. Според постановките на НСФОМСП, отнасящи се до отчитането на материалните запаси, при липса на условия за прилагане на тези методи се допуска използването на метода последна входяща - първа изходяща стойност. Според МСС, обаче, това е недопустимо.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.